بازرس کل ـ قسمت ۵

1,422

شبکه ۴
28 آذر ماه 1394
00:24
برگزیده -قسمت ۱
برگزیده -قسمت ۱
۵۸۵
بازرس کل _ قسمت ۶
بازرس کل _ قسمت ۶
1,660
بازرس کل _ قسمت ۷
بازرس کل _ قسمت ۷
1,341
عیش و نیستی
عیش و نیستی
2,272
عیش و نسیتی - قسمت ۳
عیش و نسیتی - قسمت ۳
۹۲۷
عیش و نیستی _ قسمت ۲
عیش و نیستی _ قسمت ۲
1,399
عیش و نیستی - قسمت ۴
عیش و نیستی - قسمت ۴
1,389
تصادفی ها
تصادفی ها
1,353
وکیل آمریکایی
وکیل آمریکایی
۸۷۵
شام آخر
شام آخر
6,206
شام آخر _ قسمت ۲
شام آخر _ قسمت ۲
3,856
هویت
هویت
1,067
هویت  - قسمت ۲
هویت - قسمت ۲
۸۴۳
هویت /قسمت ۲
هویت /قسمت ۲
۶۴۷
شایعه
شایعه
۶۹۹
ببین چه برفی می آید
ببین چه برفی می آید
۸۸۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
ببین چه برفی می آید/قسمت ۲
۴۴۱
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۸۴۵
فیزیکدان ها - قسمت ۱
فیزیکدان ها - قسمت ۱
1,806
فیزیکدان ها - قسمت ۲
فیزیکدان ها - قسمت ۲
۸۶۷
فیزیکدان ها / قسمت ۳
فیزیکدان ها / قسمت ۳
۸۴۰
فیزیکدان ها / قسمت ۴
فیزیکدان ها / قسمت ۴
۸۸۹
کلفت ها
کلفت ها
3,099
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۱
۹۷۴
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
گاه خنکی سپیده دمان/قسمت ۲
۷۳۹
خواستگاری
خواستگاری
۹۵۱
با جناق ها
با جناق ها
1,371
اسکندر مقدونی
اسکندر مقدونی
۸۷۸
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
اسکندر مقدونی _ قسمت ۲
1,342
پرده عجایب
پرده عجایب
1,026
پرده عجایب _قسمت ۲
پرده عجایب _قسمت ۲
۸۸۰
پرده عجایب - قسمت ۳
پرده عجایب - قسمت ۳
۷۴۱
پرده عجایب ـ قسمت ۴
پرده عجایب ـ قسمت ۴
۸۲۲
پرده عجایب - قسمت ۵
پرده عجایب - قسمت ۵
۷۴۹
پرده عجایب - قسمت ۶
پرده عجایب - قسمت ۶
۷۸۸
پرده عجایب ـ قسمت ۷
پرده عجایب ـ قسمت ۷
۸۶۴
وعده گاه نهنگ ها
وعده گاه نهنگ ها
1,357
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۷۱۰
یک گل و بهار
یک گل و بهار
۸۴۱
پرده عجایب
پرده عجایب
1,188
منبع موثق
منبع موثق
1,762
آدم خوابش می گیره
آدم خوابش می گیره
1,047
سکوت
سکوت
۶۷۵
یک شب بارانی
یک شب بارانی
۷۱۵
آقا پسر به خانه برمی گردد
آقا پسر به خانه برمی گردد
1,258
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,028
پسران  طلایی
پسران طلایی
1,205
پسران طلایی ـ قسمت ۲
پسران طلایی ـ قسمت ۲
1,458
پسران طلایی ـ قسمت ۳
پسران طلایی ـ قسمت ۳
1,695
پسران طلایی ـ قسمت ۴
پسران طلایی ـ قسمت ۴
1,165
آدم های ماشینی
آدم های ماشینی
1,213
آدم های ماشینی - قسمت ۲
آدم های ماشینی - قسمت ۲
۶۹۵
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۷۱۱
نمایش صحنه _ قسمت ۲
نمایش صحنه _ قسمت ۲
۷۴۷
شب مهتابی نادر
شب مهتابی نادر
۶۳۷
شب
شب
۷۵۳
هنر
هنر
۷۲۳
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۷۸۲
آخرین بازی
آخرین بازی
۷۵۸
کارمند
کارمند
۶۴۷
ترانه ای برای آیدا
ترانه ای برای آیدا
1,247
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۳۱
من که حرفی ندارم
من که حرفی ندارم
۹۳۸
من و او
من و او
۶۸۰
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۸۵۷
یک صبح آفتابی
یک صبح آفتابی
۹۱۳
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
یک صبح آفتابی ـ قسمت ۲
۷۷۶
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۸۸۳
ابله
ابله
1,200
خیرخواهی برای سرخ پوست
خیرخواهی برای سرخ پوست
۹۹۷
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۹۳۵
باجناق ها
باجناق ها
1,604
پیر بانوی کوچک
پیر بانوی کوچک
1,193
اوراق شناسایی
اوراق شناسایی
1,184
خداحافظ
خداحافظ
۸۱۶
چند چرکنویس چروکیده
چند چرکنویس چروکیده
۹۹۵
زال و سیمرغ
زال و سیمرغ
1,795
کنار شیر آتش نشانی
کنار شیر آتش نشانی
1,242
چراغ گاز
چراغ گاز
6,087
داستان های طنز چخوف
داستان های طنز چخوف
1,189
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۲۰۵
هنگامه شیرین وصال
هنگامه شیرین وصال
۴۹۱
قبل از انفجار
قبل از انفجار
۶۳۲
چند چرک نویس چروکیده
چند چرک نویس چروکیده
۸۴۶
همه پسران من _ قسمت ۱
همه پسران من _ قسمت ۱
2,081
همه پسران من _ قسمت ۲
همه پسران من _ قسمت ۲
1,222
همه پسران من ـ قسمت ۳
همه پسران من ـ قسمت ۳
۹۹۱
همه پسران من ـ قسمت ۴
همه پسران من ـ قسمت ۴
1,547
همه پسران من ـ قسمت ۵
همه پسران من ـ قسمت ۵
۹۲۳
آرمش از نوعی دیگر
آرمش از نوعی دیگر
۷۲۳
جوان نازنین
جوان نازنین
۷۰۲
حکایت مبارز
حکایت مبارز
۶۴۹
مردان دریا
مردان دریا
۷۸۲
خانم سویج عجیب
خانم سویج عجیب
1,047
سبز سپید سرخ
سبز سپید سرخ
۷۸۱
علی شیر خدا
علی شیر خدا
۵۰۶
علی شیر خدا - قسمت ۲
علی شیر خدا - قسمت ۲
۵۹۹
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
علی شیر خدا ـ قسمت ۳
1,082
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
علی شیر خدا ـ قسمت ۴
۷۹۶
نمایش صحنه
نمایش صحنه
۴۱۶
پیچ تند
پیچ تند
1,128
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
پرده عجایب : سرقت مسلحانه
۶۳۹
آقای توپاز - قسمت ۱
آقای توپاز - قسمت ۱
1,029
آقای توپاز ـ قسمت ۲
آقای توپاز ـ قسمت ۲
۶۳۶
آقای توپاز ـ قسمت ۳
آقای توپاز ـ قسمت ۳
۷۹۱
آقای توپاز ـ قسمت ۴
آقای توپاز ـ قسمت ۴
۴۵۳
خانه های اجاره ای
خانه های اجاره ای
1,702
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۲
1,097
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
خانه های اجاره ای ـ قسمت ۳
۸۳۱
کشمشی در آفتاب
کشمشی در آفتاب
۶۶۸
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
کشمشی زیر آفتاب ـ قسمت ۱
۹۷۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
کشمشی زیر آفتاب - قسمت ۳
۷۲۹
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
افسانه های جاویدان (مرگ سیاوش)
۹۳۹
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
مرگ سیاوش ـ قسمت ۲
۶۴۷
بیژن و منیژه
بیژن و منیژه
1,691
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
بیژن و منیژه ـ قسمت ۲
1,364
زال و رودابه
زال و رودابه
1,100
زال و رودابه ـ قسمت ۲
زال و رودابه ـ قسمت ۲
۴۹۴
دغدغه های پر چین چهار زبر
دغدغه های پر چین چهار زبر
۶۷۹
مرگ سیاوش
مرگ سیاوش
1,148
دنبالشو نگیر
دنبالشو نگیر
۷۴۰
طبیب اجباری
طبیب اجباری
۲۷۰
اخگری دیگر
اخگری دیگر
۷۱۶
دست های آلوده
دست های آلوده
۸۱۳
دست های آلوده ـ قسمت ۲
دست های آلوده ـ قسمت ۲
۶۷۸
دست های آلوده ـ قسمت ۳
دست های آلوده ـ قسمت ۳
۵۸۸
دست های آلوده ـ قسمت ۵
دست های آلوده ـ قسمت ۵
۱۶۷
دست های آلوده ـ قسمت ۶
دست های آلوده ـ قسمت ۶
۷۲۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
دست های آلوده ـ قسمت ۷
۵۶۱
دست های آلوده ـ قسمت ۸
دست های آلوده ـ قسمت ۸
۶۲۲
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,229
بازپرس وارد می شود
بازپرس وارد می شود
2,397
اندر و مالک
اندر و مالک
۵۰۸
اندر و مالک ـ قسمت ۲
اندر و مالک ـ قسمت ۲
۳۸۶
قطار ارواح
قطار ارواح
2,327
قطار ارواح
قطار ارواح
1,156
زندگی آقای دونیچ
زندگی آقای دونیچ
۴۷۱
مثل آواز خدا
مثل آواز خدا
۵۶۴
مرگ و پرگار
مرگ و پرگار
1,254
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۲
۴۵۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
مرگ و پرگار ـ قسمت ۳
۸۳۰
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۴
۴۰۴
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
مرگ و پرگار ـ قسمت ۵
۵۷۲
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۶
۴۱۶
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
مرگ و پرگار ـ قسمت ۷
۷۷۳
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۹۰۹
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
تیغ کهنه ـ قسمت ۲
۵۰۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
تیغ کهنه ـ قسمت ۳
۹۵۴
دشمن مردم
دشمن مردم
۸۲۹
دشمن مردم ـ قسمت ۲
دشمن مردم ـ قسمت ۲
1,600
سوء تفاهم
سوء تفاهم
۵۴۰
هنر - قسمت ۱
هنر - قسمت ۱
۴۳۹
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
سوء تفاهم ـ قسمت ۳
1,711
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
سوء تفاهم ـ قسمت ۴
1,224
هنر ـ قسمت ۲
هنر ـ قسمت ۲
۵۴۹
آنوا
آنوا
۸۵۲
آنوا ـ قسمت ۲
آنوا ـ قسمت ۲
۵۷۱
شهر ما
شهر ما
۵۹۸
آخرین مروارید
آخرین مروارید
1,147
نکراسوف _ قست ۱
نکراسوف _ قست ۱
1,797
نکراسوف ـ قسمت ۲
نکراسوف ـ قسمت ۲
2,206
نکراسوف ـ قسمت ۳
نکراسوف ـ قسمت ۳
1,048
نکراسوف ـ قسمت ۴
نکراسوف ـ قسمت ۴
1,275
نکراسوف ـ قسمت ۵
نکراسوف ـ قسمت ۵
1,004
نکراسوف ـ قسمت ۶
نکراسوف ـ قسمت ۶
1,377
نکراسوف ـ قسمت ۷
نکراسوف ـ قسمت ۷
1,178
نکراسوف ـ قسمت ۸
نکراسوف ـ قسمت ۸
۹۴۴
نکراسوف ـ قسمت ۹
نکراسوف ـ قسمت ۹
۹۳۶
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
نکراسوف ـ قسمت ۱۰
۴۷۴
نکراسوف ـ قست ۱۱
نکراسوف ـ قست ۱۱
1,441
چرخ دنده
چرخ دنده
۸۱۰
چرخ دنده ـ قسمت ۲
چرخ دنده ـ قسمت ۲
۹۰۸
بچه‌های من ، آفریقای من
بچه‌های من ، آفریقای من
۱۶۳
بچه های من ، آفریقای من  ـ قسمت ۲
بچه های من ، آفریقای من ـ قسمت ۲
۱۱۶
روژانو
روژانو
۶۲۸
روژانو ـ قسمت  ۲
روژانو ـ قسمت ۲
۶۱۴
سکوت
سکوت
۶۱۷
جای پای رحمان
جای پای رحمان
۷۳۷
خانه عروسک
خانه عروسک
2,304
خانه عروسک ـ قسمت ۲
خانه عروسک ـ قسمت ۲
2,241
ملکه های فرانسه
ملکه های فرانسه
1,054
شب روباه
شب روباه
1,395
افسانه های جاویدان
افسانه های جاویدان
۶۸۳
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
افسانه های جاویدان ـ قسمت ۲
۷۴۲
قطار ارواح
قطار ارواح
1,009
قطار ارواح - قسمت ۲
قطار ارواح - قسمت ۲
1,475
قطار ارواح ـ قسمت ۳
قطار ارواح ـ قسمت ۳
2,201
قطار ارواح ـ قسمت ۴
قطار ارواح ـ قسمت ۴
1,134
قطار ارواح ـ قسمت ۵
قطار ارواح ـ قسمت ۵
1,492
سایه ارواح
سایه ارواح
۸۲۸
سایه ارواح ـ قسمت ۲
سایه ارواح ـ قسمت ۲
1,015
سایه ارواح ـ قسمت ۳
سایه ارواح ـ قسمت ۳
۹۸۸
سایه ارواح - قسمت ۴
سایه ارواح - قسمت ۴
۸۳۶
ریشه در دشت خون
ریشه در دشت خون
۴۴۷
در ظلمت شب
در ظلمت شب
۷۲۲
شب واقعه
شب واقعه
۸۲۶
برگزیده
برگزیده
۳۷۸
مسافر
مسافر
۷۱۵
نامه ای به خدا
نامه ای به خدا
۷۴۴
انتخاب تد
انتخاب تد
۶۹۱
وصیت نامه
وصیت نامه
۷۱۶
خورشید و خاکستر
خورشید و خاکستر
1,174
منم اومدم
منم اومدم
۵۵۳
منم اومدم ـ قسمت ۲
منم اومدم ـ قسمت ۲
۶۵۵
خاموشی دریا
خاموشی دریا
2,806
سفر به گمسک
سفر به گمسک
۵۴۷
سفر به گُمسک - قسمت ۲
سفر به گُمسک - قسمت ۲
۷۲۸
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
سفر به گمسک ـ قسمت ۳
۵۱۱
میهمانی درندگان
میهمانی درندگان
1,548
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
میهمانی درندگن ـ قسمت ۲
۷۶۱
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
میهمانی درندگان _ قسمت ۳
۵۵۱
دریچه ای به تئاتر جهان
دریچه ای به تئاتر جهان
۵۱۹
استاد معمار
استاد معمار
۴۵۳
شایعه
شایعه
۹۲۵
دو حراف
دو حراف
1,096
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۲۹
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
پرده عجایب : نیرنگ های اسکاپن
1,677
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
نیرنگ بازی های اسکاپن ـقسمت ۲
1,184
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
نیرنگ بازی های اسکاپن ـ قسمت ۳
۹۴۹
پرده عجایب - قسمت ۱
پرده عجایب - قسمت ۱
1,269
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
سر کلانتر خوش قلب ـ قسمت ۲
۷۶۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
پرده عجایب ـ قسمت ۱
۸۱۷
پرده عجایب ـ قسمت ۲
پرده عجایب ـ قسمت ۲
۵۵۱
بینوایان
بینوایان
8,104
بینوایان ـ قسمت ۲
بینوایان ـ قسمت ۲
1,436
بینوایان ـ قسمت ۳
بینوایان ـ قسمت ۳
2,541
بینوایان - قسمت ۴
بینوایان - قسمت ۴
2,454
بینوایان - قسمت ۵
بینوایان - قسمت ۵
4,003
بینوایان ـ قسمت ۶
بینوایان ـ قسمت ۶
1,176
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
در منطقه جنگی ـ قسمت ۱
۹۴۶
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
در منطقه جنگی ـ قسمت ۲
۸۳۱
دفینه گندم
دفینه گندم
۲۷۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
دفینه گندم ـ قسمت ۲
۹۸۲
دفینه گندم - قسمت ۳
دفینه گندم - قسمت ۳
۷۶۲
عشق به افق خورشید
عشق به افق خورشید
۸۲۰
خسیس دهکده روگافورد
خسیس دهکده روگافورد
2,306
انگشتری ژنرال ماسیاس
انگشتری ژنرال ماسیاس
1,230
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۲
1,072
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۸۹۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
انگشتری ژنرال ماسیاس ـ قسمت ۳
۳۲۷
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
خرده جنایت‌ های زن و شوهری
14,466
پیچ تند
پیچ تند
1,261
هنر
هنر
1,150
هویت
هویت
1,991
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
پرده عجایب ـ گفتگوی شبانه
2,565
اقدام به قتل
اقدام به قتل
2,332
تئاتر به سوی دمشق
تئاتر به سوی دمشق
3,457
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
تله تئاتر «ملکه‌های فرانسه»
3,945
آرامشی از نوع دیگر
آرامشی از نوع دیگر
1,413
آقای اشمیت کیه؟
آقای اشمیت کیه؟
3,296
بوقلمون صفت
بوقلمون صفت
1,322
استاد معمار
استاد معمار
۸۲۹
استاد معمار _ قسمت ۲
استاد معمار _ قسمت ۲
۶۵۹
استاد معمار _ قسمت ۳
استاد معمار _ قسمت ۳
۷۸۰
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
داستان های طنز چخوف -قسمت ۱
1,211
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
داستان های طنز چخوف - قسمت ۲
۹۲۰
مرگ دستفروش
مرگ دستفروش
۸۳۶
مرگ دستفروش / قسمت ۲
مرگ دستفروش / قسمت ۲
1,119
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
مرگ دستفروش _ قسمت آخر
۷۴۱
ایرانشهر
ایرانشهر
۶۵۷
حکایت مردان دریا
حکایت مردان دریا
۶۶۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت دوم
۵۹۱
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
جاده ای به سوی کعبه _ قسمت ۳
۴۳۵
بی ریشه
بی ریشه
۷۶۷
تاجر ونیزی
تاجر ونیزی
1,052
تاجر ونیزی _قسمت دوم
تاجر ونیزی _قسمت دوم
۶۷۱
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
تاجر ونیزی _ قسمت سوم
۵۴۵
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
تاجر ونیزی _ قسمت چهارم
۶۰۴
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
تاجر ونیزی _قسمت پنجم
۷۵۴
تاجر ونیزی- قسمت ششم
تاجر ونیزی- قسمت ششم
۷۴۶
جان گابریل
جان گابریل
۹۵۹
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
جان گابریل بورکمن _قسمت ۲
۷۲۷
جان گابریل _ قسمت ۳
جان گابریل _ قسمت ۳
1,002
پاتریس لومومبا
پاتریس لومومبا
۹۴۴
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
پاتریس لومومبا-قسمت ۲
۵۴۷
ملودی شهر بارانی
ملودی شهر بارانی
2,292
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
ملودی شهر بارانی / قسمت ۲
1,750
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
ملودی شهر بارانی/قسمت ۳
1,430
آخرین بازی
آخرین بازی
۶۷۲
مدرس-قسمت ۱
مدرس-قسمت ۱
۶۱۳
مدرس-قسمت ۲
مدرس-قسمت ۲
۶۱۸
مدرس _ قسمت ۳
مدرس _ قسمت ۳
۴۲۸
مدرس _قسمت ۴
مدرس _قسمت ۴
۵۰۵
مدرس _ قسمت ۵
مدرس _ قسمت ۵
۵۷۰
مدرس-قسمت ۶
مدرس-قسمت ۶
۴۵۱
سوپ قارچ
سوپ قارچ
1,048
سوپ قارچ /قسمت ۲
سوپ قارچ /قسمت ۲
۶۵۵
باد سرخ
باد سرخ
۷۷۹
قصه ها و واقعیت
قصه ها و واقعیت
۷۳۹
مسافر
مسافر
۶۱۹
بازرس کل
بازرس کل
1,725
بازرس کل _ قسمت ۲
بازرس کل _ قسمت ۲
1,727
بازرس کل _ قسمت ۳
بازرس کل _ قسمت ۳
1,541
بازرس کل ـ قسمت ۴
بازرس کل ـ قسمت ۴
1,992