نیمه گمشده

۱,۶۷۳

شبکه ۵
۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۲۰:۳۶
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۷۵۵
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۴۹
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۹۸
آخرخط
آخرخط
۲,۵۶۵
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۳۰۸
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۹۳
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۲۲۴
ندارها
ندارها
۴,۲۴۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۵۰
بار کج
بار کج
۳,۳۰۳
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۳۴
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۸۴۸
بومرنگ
بومرنگ
۴,۸۰۶
بازی
بازی
۵,۰۴۸
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۵۶
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۹۴
بهترین راه
بهترین راه
۳,۴۰۳
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۸۶
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۷۶
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۷۵
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۷۱
تنهایی
تنهایی
۲,۴۴۰
دعوت
دعوت
۲,۱۲۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۸۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۱۱۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۳۰
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۴۰۸
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۲۵۱
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۶۲۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۹۷
ندارها
ندارها
۳,۸۷۳
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۴۲۱
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۳۶
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۹۲۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۱۱
در میان جمع
در میان جمع
۲,۹۳۵
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۴۵
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۸۱
مکث
مکث
۴,۰۶۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۶۲۱
انعکاس
انعکاس
۲,۱۵۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۲۷
آخر خط
آخر خط
۴,۶۳۷
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۸۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۳۰
حاج خانم
حاج خانم
۴,۵۶۳
حاجت
حاجت
۵,۲۸۲
غفلت
غفلت
۴,۸۵۸
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۶۰۷
حاجت
حاجت
۴,۰۶۱
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۶۸
عاشق
عاشق
۲۳,۶۱۰
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۴۳۰
پیک عروس
پیک عروس
۶,۴۵۷
مکافات
مکافات
۶,۳۹۳
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۷۴۷
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۴۸۴
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۷۸
دروغ
دروغ
۱,۳۵۸
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۲,۸۳۷
جبران
جبران
۲,۲۸۴
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۵۷۶
بعد از تو
بعد از تو
۱,۴۲۹
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۶۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۷۹۱
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۰۷۳
خواب صادق
خواب صادق
۱,۳۱۸
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۵۷۰
جبران
جبران
۲,۰۵۳
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۰۴۱
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۶۶۰
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۴۳
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۵۵
بی قراری
بی قراری
۱,۵۵۵
تدبیر
تدبیر
۱,۲۰۰
دور باطل
دور باطل
۲,۷۷۶
حاجت
حاجت
۳,۳۴۷
سوگند
سوگند
۲,۵۲۵
بعد از تو
بعد از تو
۴,۲۲۸
آخرین پل
آخرین پل
۲,۸۴۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۸۲۶
سربازی
سربازی
۳,۲۶۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۳۲۴
نظر کرده
نظر کرده
۱,۸۷۲
سایه ها
سایه ها
۱,۵۸۲
بی قراری
بی قراری
۳,۸۱۷
بار کج
بار کج
۴,۳۷۲
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۷۴۸
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۸۰۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۵۱۰
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۶۸
سقوط
سقوط
۲,۷۹۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۷۴۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۵۷۲
بعد از تو
بعد از تو
۳,۸۲۳
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۱۲۸
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۸۲۴
بازتاب
بازتاب
۱,۲۳۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۵۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۰۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۳۲۴
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۶۴۶
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۹۳۷
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۵۲۰
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۹۶۴
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۱۶۱
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۴۹۶
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۷۴۵
خواب صادق
خواب صادق
۲۶۵
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱۹۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱۷۸
گره بر باد
گره بر باد
۱۸۷
گره بر باد
گره بر باد
۹۰۹
سایه ها
سایه ها
۲۴۰
سایه ها
سایه ها
۷۹
دست شیطان
دست شیطان
۲۳۷
باغ انار
باغ انار
۲۱۸
سقوط
سقوط
۲۵۲
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۴,۳۳۳
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۲۳۹
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۸۱
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۰۱۲
تدبیر
تدبیر
۱,۴۸۷
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۸۹
بی قراری
بی قراری
۲,۶۹۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۴۳
پاپوش
پاپوش
۲,۲۴۲
شب شکار
شب شکار
۳,۴۰۴
دونده
دونده
۱,۶۴۳
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۴۴۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۹۷۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۷۹
آخر خط
آخر خط
۱,۷۵۲
بازتاب
بازتاب
۲,۵۹۵
بازیگر
بازیگر
۱,۸۶۴
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۵۳
درنگ
درنگ
۲,۰۶۵
برج جهان
برج جهان
۱,۴۳۹
حقیقت
حقیقت
۱,۸۸۱
در تاریکی
در تاریکی
۱,۵۷۷
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۵۴
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۵۶
درنگ
درنگ
۱,۱۸۰
برج جهان
برج جهان
۱,۰۳۹
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۸۲۳
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۳۴۱
پژواک
پژواک
۲,۶۴۶
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۰۲۹
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۸
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۳۰۲
بر بال باد
بر بال باد
۲,۷۵۵
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۰۵۵
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۹۳۰
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۶۲
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۶۴۳
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۲۲۵
نذر
نذر
۱,۴۷۱
حاجت
حاجت
۱,۹۵۸
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۰۱۸
خواب گران
خواب گران
۱,۳۰۲
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۰۷۱
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۶۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۷۹
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۳۷۰
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۷۸
رهایی
رهایی
۱,۷۱۹
فریب
فریب
۵,۴۴۲
با من باش
با من باش
۲,۰۴۷
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۷۵
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۹۹
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۷۴۸
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۶۱۶
میزان
میزان
۱,۵۵۸
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۹۰۸
پیله
پیله
۱,۹۸۸
برگ آخر
برگ آخر
۲,۲۲۵
عاشق
عاشق
۴,۴۷۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۶۰
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۷۹
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۷۳
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۲۱۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۱۲۲
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۵۸۸
برگ آخر
برگ آخر
۱,۸۰۰
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۵۳
پاپوش
پاپوش
۲,۹۷۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۷۸
شب شکار
شب شکار
۲,۱۵۸
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۴۵
سقوط
سقوط
۱,۸۶۲
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۵۲۶
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۰۵۵
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۵۳۲
تدبیر
تدبیر
۱,۳۲۵
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۳۹
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۸۱
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۰۲۴
سکوت
سکوت
۱,۶۹۵
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۱۲۴
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۸۱۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۰۹۰
گودال
گودال
۱,۷۸۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۸۲
حاجت
حاجت
۲,۲۸۰
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۴۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۲۰۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۷۰
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۶۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۱۱۲
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۹۵۹
مقصر
مقصر
۱,۳۴۱
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۸۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۸۱۵
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۵۵
گودال
گودال
۱,۴۳۱
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۷۹
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۳۹
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۷۴
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۳۸
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۷۴
به آهستگی
به آهستگی
۳,۴۲۷
انعکاس
انعکاس
۱,۶۶۵
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۲۷
انعکاس
انعکاس
۱,۰۳۵
باغ انار
باغ انار
۱,۶۶۲
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۳۳