نیمه گمشده


شبکه ۵
11 اردیبهشت ماه 1394
20:36
حلوای نقد
حلوای نقد
3,651
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,257
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,156
آخرخط
آخرخط
6,083
نقطه صفر
نقطه صفر
3,219
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,300
هنوز هستم
هنوز هستم
5,334
ندارها
ندارها
4,908
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,751
بار کج
بار کج
3,668
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,499
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,248
بومرنگ
بومرنگ
5,654
بازی
بازی
6,301
برداشت دوم
برداشت دوم
3,468
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,470
بهترین راه
بهترین راه
4,659
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,490
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,742
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,337
داستان واقعی
داستان واقعی
4,885
تنهایی
تنهایی
2,987
دعوت
دعوت
2,738
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,717
یک اشتباه
یک اشتباه
5,324
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,024
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,127
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,726
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,161
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,398
ندارها
ندارها
4,544
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,122
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,817
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,521
یک اشتباه
یک اشتباه
4,968
در میان جمع
در میان جمع
3,236
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,009
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,538
مکث
مکث
4,869
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,034
انعکاس
انعکاس
2,476
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,566
آخر خط
آخر خط
5,104
خواب صادق
خواب صادق
2,632
بهای ماندن
بهای ماندن
4,218
حاج خانم
حاج خانم
5,747
حاجت
حاجت
5,588
غفلت
غفلت
6,658
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,179
حاجت
حاجت
4,539
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,728
عاشق
عاشق
28,748
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,159
پیک عروس
پیک عروس
7,924
مکافات
مکافات
7,141
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,521
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,971
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,580
دروغ
دروغ
3,230
بهترین راه
بهترین راه
2,160
سرانجام
سرانجام
5,820
جبران
جبران
4,281
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,489
بعد از تو
بعد از تو
2,049
نظرکرده
نظرکرده
2,862
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,993
کلاف محبت
کلاف محبت
3,376
خواب صادق
خواب صادق
1,851
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,258
جبران
جبران
3,067
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,838
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,541
فقط چند روز
فقط چند روز
3,176
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,229
بی قراری
بی قراری
2,002
تدبیر
تدبیر
2,804
دور باطل
دور باطل
4,132
حاجت
حاجت
4,444
سوگند
سوگند
3,454
بعد از تو
بعد از تو
6,592
آخرین پل
آخرین پل
3,782
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,456
سربازی
سربازی
5,368
در سراشیبی
در سراشیبی
3,885
نظر کرده
نظر کرده
3,002
سایه ها
سایه ها
2,361
بی قراری
بی قراری
7,051
بار کج
بار کج
6,439
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,632
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,586
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,526
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,352
سقوط
سقوط
4,744
در سراشیبی
در سراشیبی
3,472
گره بر باد
گره بر باد
2,420
بعد از تو
بعد از تو
6,284
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,216
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,734
بازتاب
بازتاب
1,646
گره بر باد
گره بر باد
2,467
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,216
در سراشیبی
در سراشیبی
1,773
آخرین قدر
آخرین قدر
4,568
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,496
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,616
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,636
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,768
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,256
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,171
خواب صادق
خواب صادق
797
ماه در مرداب
ماه در مرداب
773
دور و نزدیک
دور و نزدیک
581
گره بر باد
گره بر باد
654
گره بر باد
گره بر باد
1,520
سایه ها
سایه ها
1,846
سایه ها
سایه ها
493
دست شیطان
دست شیطان
1,210
باغ انار
باغ انار
1,001
سقوط
سقوط
1,461
ثلث شب
ثلث شب
1,399
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,234
مکافات
مکافات
1,899
راز
راز
1,350
توبه
توبه
1,648
جبران
جبران
1,129
نذر
نذر
1,192
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,311
رویای تلخ
رویای تلخ
1,029
رویای تلخ
رویای تلخ
1,582
سقوط
سقوط
1,093
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,220
سرانجام
سرانجام
1,230
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
587
تهمت
تهمت
887
دوراهی
دوراهی
1,202
همیشه داماد
همیشه داماد
18,008
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,992
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,653
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,689
تدبیر
تدبیر
2,415
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,841
بی قراری
بی قراری
3,388
گره بر باد
گره بر باد
2,417
پاپوش
پاپوش
2,937
شب شکار
شب شکار
4,003
دونده
دونده
2,132
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,855
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,891
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,640
آخر خط
آخر خط
2,331
بازتاب
بازتاب
3,123
بازیگر
بازیگر
3,133
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,679
برج جهان
برج جهان
2,435
حقیقت
حقیقت
2,888
در تاریکی
در تاریکی
3,049
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,542
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,420
درنگ
درنگ
2,444
برج جهان
برج جهان
1,392
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,606
تسویه حساب
تسویه حساب
6,407
پژواک
پژواک
3,729
محدوده خطر
محدوده خطر
3,414
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,089
بر بال باد
بر بال باد
3,623
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,151
شلیک به خود
شلیک به خود
2,742
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,304
کسی بین ما
کسی بین ما
2,206
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,839
نذر
نذر
2,392
حاجت
حاجت
2,347
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,707
خواب گران
خواب گران
1,857
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,016
در کنار هم
در کنار هم
2,432
گوشی همراه
گوشی همراه
2,734
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,755
طعم زندگی
طعم زندگی
1,976
رهایی
رهایی
2,814
فریب
فریب
7,350
با من باش
با من باش
2,970
قلب مهربان
قلب مهربان
2,241
در میان جمع
در میان جمع
1,625
بهای ماندن
بهای ماندن
2,265
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,576
میزان
میزان
2,421
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,063
پیله
پیله
2,787
برگ آخر
برگ آخر
2,879
عاشق
عاشق
6,033
بزرگراه
بزرگراه
1,598
در برابر چشم
در برابر چشم
2,698
در میان جمع
در میان جمع
1,898
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,650
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,702
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,958
برگ آخر
برگ آخر
2,218
بزرگراه
بزرگراه
1,674
پاپوش
پاپوش
3,905
ثلث شب
ثلث شب
4,034
شب شکار
شب شکار
3,103
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,373
سقوط
سقوط
2,808
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,152
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,453
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,228
تدبیر
تدبیر
1,712
حلالم کن
حلالم کن
2,352
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,851
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,585
سکوت
سکوت
2,567
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,888
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,514
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,989
گودال
گودال
2,717
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,264
حاجت
حاجت
2,850
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,767
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,701
قلب شکسته
قلب شکسته
2,627
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,478
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,676
مقصر
مقصر
1,722
قلب شکسته
قلب شکسته
2,928
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,404
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,382
گودال
گودال
2,729
حلالم کن
حلالم کن
1,990
در میان جمع
در میان جمع
2,811
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,048
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,069
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,109
به آهستگی
به آهستگی
4,320
انعکاس
انعکاس
2,023
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,609
انعکاس
انعکاس
1,348
باغ انار
باغ انار
2,212
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,556