یک چهارم نهایی سرعت مردان چین ۲۰۱۵

۳۳۶

شبکه ورزش
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۰۳:۰۰
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
۸۳
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
۲۳۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۲۷۶
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
۸۳
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
۳۴۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
۲۸۹
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
۳۰۷
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
۲۷۹
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
۳۵۲
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
۱۷۰
جام جهانی اسکیت روی یخ
جام جهانی اسکیت روی یخ
۲۲۹
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
۱۷۳
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
۱۹۰
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
۲۰۵
مسابقات بین المللی اسکیت
مسابقات بین المللی اسکیت
۲۹۸
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
۱۹۷
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
۸۳۶
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۵۰۸
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
۲۷۲
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
۵۴۶
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۲۴۴
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
۵۳۳
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
۶۶۸
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۷۰۴
مرحله پايانی مسابقات قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
مرحله پايانی مسابقات قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
۱,۷۰۲
مسابقات جهانی رولر اسکيت ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات جهانی رولر اسکيت ژاپن ۲۰۱۹
۹۱۹
مسابقات اسکیت بورد شانگهای چین ۲۰۱۹
مسابقات اسکیت بورد شانگهای چین ۲۰۱۹
۵۷۳
مسابقات جهانی اسکیت بورد چین ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکیت بورد چین ۲۰۱۹
۵۰۴
رقابت های اسکیت بورد جهانی چین ۲۰۱۹
رقابت های اسکیت بورد جهانی چین ۲۰۱۹
۷۷۴
مسابقات جهانی رولر اسکیت ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات جهانی رولر اسکیت ژاپن ۲۰۱۹
۶۲۱