باغ انار

2,059

شبکه ۵
1 اردیبهشت ماه 1394
20:20
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,468
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,890
حلوای نقد
حلوای نقد
3,456
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,141
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,061
آخرخط
آخرخط
5,251
نقطه صفر
نقطه صفر
2,941
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,188
هنوز هستم
هنوز هستم
4,956
ندارها
ندارها
4,771
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,612
بار کج
بار کج
3,547
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,389
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,896
بومرنگ
بومرنگ
5,401
بازی
بازی
6,000
برداشت دوم
برداشت دوم
3,262
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,334
بهترین راه
بهترین راه
4,420
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,428
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,444
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,266
داستان واقعی
داستان واقعی
4,754
تنهایی
تنهایی
2,840
دعوت
دعوت
2,595
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,627
یک اشتباه
یک اشتباه
5,109
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,973
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,948
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,663
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,087
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,321
ندارها
ندارها
4,398
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,965
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,620
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,356
یک اشتباه
یک اشتباه
4,821
در میان جمع
در میان جمع
3,179
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,948
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,371
مکث
مکث
4,727
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,965
انعکاس
انعکاس
2,405
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,475
آخر خط
آخر خط
5,001
خواب صادق
خواب صادق
2,521
بهای ماندن
بهای ماندن
4,125
حاج خانم
حاج خانم
5,530
حاجت
حاجت
5,522
غفلت
غفلت
6,238
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,052
حاجت
حاجت
4,402
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,621
عاشق
عاشق
27,666
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,987
پیک عروس
پیک عروس
7,688
مکافات
مکافات
6,940
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,287
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,822
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,187
دروغ
دروغ
2,804
بهترین راه
بهترین راه
1,793
سرانجام
سرانجام
5,203
جبران
جبران
3,935
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,244
بعد از تو
بعد از تو
1,873
نظرکرده
نظرکرده
2,574
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,719
کلاف محبت
کلاف محبت
3,109
خواب صادق
خواب صادق
1,669
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,890
جبران
جبران
2,886
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,601
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,168
فقط چند روز
فقط چند روز
2,869
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,075
بی قراری
بی قراری
1,868
تدبیر
تدبیر
2,570
دور باطل
دور باطل
3,803
حاجت
حاجت
4,208
سوگند
سوگند
3,235
بعد از تو
بعد از تو
6,157
آخرین پل
آخرین پل
3,603
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,359
سربازی
سربازی
4,929
در سراشیبی
در سراشیبی
3,727
نظر کرده
نظر کرده
2,838
سایه ها
سایه ها
2,196
بی قراری
بی قراری
6,396
بار کج
بار کج
5,877
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,423
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,461
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,151
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,170
سقوط
سقوط
4,438
در سراشیبی
در سراشیبی
2,718
گره بر باد
گره بر باد
2,251
بعد از تو
بعد از تو
5,788
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,993
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,555
بازتاب
بازتاب
1,546
گره بر باد
گره بر باد
2,322
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,027
در سراشیبی
در سراشیبی
1,657
آخرین قدر
آخرین قدر
4,086
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,357
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,406
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,514
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,641
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,082
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,918
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۶
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۹۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۲
گره بر باد
گره بر باد
۵۷۳
گره بر باد
گره بر باد
1,389
سایه ها
سایه ها
1,494
سایه ها
سایه ها
۴۳۵
دست شیطان
دست شیطان
1,013
باغ انار
باغ انار
۸۳۸
سقوط
سقوط
1,366
ثلث شب
ثلث شب
1,246
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,024
مکافات
مکافات
1,721
راز
راز
1,178
توبه
توبه
1,348
جبران
جبران
۹۸۲
نذر
نذر
1,052
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,074
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۱۱
رویای تلخ
رویای تلخ
1,330
سقوط
سقوط
۸۷۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۳۶
سرانجام
سرانجام
۹۴۶
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۳
تهمت
تهمت
۵۰۰
دوراهی
دوراهی
۷۶۲
همیشه داماد
همیشه داماد
17,180
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,718
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,367
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,449
تدبیر
تدبیر
2,215
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,583
بی قراری
بی قراری
3,228
گره بر باد
گره بر باد
2,275
پاپوش
پاپوش
2,831
شب شکار
شب شکار
3,830
دونده
دونده
2,017
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,664
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,658
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,585
آخر خط
آخر خط
2,196
بازتاب
بازتاب
2,990
بازیگر
بازیگر
2,882
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,581
برج جهان
برج جهان
2,208
حقیقت
حقیقت
2,698
در تاریکی
در تاریکی
2,749
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,379
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,280
درنگ
درنگ
2,214
برج جهان
برج جهان
1,326
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,733
تسویه حساب
تسویه حساب
5,999
پژواک
پژواک
3,559
محدوده خطر
محدوده خطر
3,172
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,938
بر بال باد
بر بال باد
3,431
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,962
شلیک به خود
شلیک به خود
2,589
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,184
کسی بین ما
کسی بین ما
2,056
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,692
نذر
نذر
2,256
حاجت
حاجت
2,275
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,422
خواب گران
خواب گران
1,710
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,842
در کنار هم
در کنار هم
2,209
گوشی همراه
گوشی همراه
2,534
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,461
طعم زندگی
طعم زندگی
1,845
رهایی
رهایی
2,591
فریب
فریب
7,047
با من باش
با من باش
2,812
قلب مهربان
قلب مهربان
2,080
در میان جمع
در میان جمع
1,532
بهای ماندن
بهای ماندن
2,156
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,378
میزان
میزان
2,168
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,867
پیله
پیله
2,638
برگ آخر
برگ آخر
2,708
عاشق
عاشق
5,755
بزرگراه
بزرگراه
1,511
در برابر چشم
در برابر چشم
2,510
در میان جمع
در میان جمع
1,806
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,561
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,573
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,643
برگ آخر
برگ آخر
2,117
بزرگراه
بزرگراه
1,640
پاپوش
پاپوش
3,774
ثلث شب
ثلث شب
3,821
شب شکار
شب شکار
2,941
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,321
سقوط
سقوط
2,689
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,019
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,184
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,086
تدبیر
تدبیر
1,645
حلالم کن
حلالم کن
2,267
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,710
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,454
سکوت
سکوت
2,400
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,775
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,229
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,623
گودال
گودال
2,261
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,195
حاجت
حاجت
2,745
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,655
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,608
قلب شکسته
قلب شکسته
2,547
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,406
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,480
مقصر
مقصر
1,594
قلب شکسته
قلب شکسته
2,781
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,251
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,261
گودال
گودال
1,889
حلالم کن
حلالم کن
1,890
در میان جمع
در میان جمع
2,693
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,943
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,929
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,954
به آهستگی
به آهستگی
4,103
انعکاس
انعکاس
1,933
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,395
انعکاس
انعکاس
1,278