انعکاس

1,277

شبکه ۵
28 فروردین ماه 1394
23:06
باغ انار
باغ انار
2,071
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,469
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,891
حلوای نقد
حلوای نقد
3,460
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,155
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,061
آخرخط
آخرخط
5,274
نقطه صفر
نقطه صفر
2,953
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,188
هنوز هستم
هنوز هستم
5,002
ندارها
ندارها
4,771
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,614
بار کج
بار کج
3,547
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,390
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,899
بومرنگ
بومرنگ
5,412
بازی
بازی
6,016
برداشت دوم
برداشت دوم
3,273
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,339
بهترین راه
بهترین راه
4,436
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,430
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,450
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,267
داستان واقعی
داستان واقعی
4,760
تنهایی
تنهایی
2,845
دعوت
دعوت
2,606
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,629
یک اشتباه
یک اشتباه
5,128
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,976
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,952
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,666
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,088
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,322
ندارها
ندارها
4,402
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,966
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,642
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,364
یک اشتباه
یک اشتباه
4,823
در میان جمع
در میان جمع
3,182
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,950
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,380
مکث
مکث
4,737
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,967
انعکاس
انعکاس
2,411
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,484
آخر خط
آخر خط
5,001
خواب صادق
خواب صادق
2,523
بهای ماندن
بهای ماندن
4,127
حاج خانم
حاج خانم
5,537
حاجت
حاجت
5,523
غفلت
غفلت
6,247
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,052
حاجت
حاجت
4,404
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,624
عاشق
عاشق
27,710
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,993
پیک عروس
پیک عروس
7,697
مکافات
مکافات
6,945
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,294
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,825
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,192
دروغ
دروغ
2,813
بهترین راه
بهترین راه
1,796
سرانجام
سرانجام
5,228
جبران
جبران
3,945
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,257
بعد از تو
بعد از تو
1,874
نظرکرده
نظرکرده
2,581
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,730
کلاف محبت
کلاف محبت
3,119
خواب صادق
خواب صادق
1,681
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,917
جبران
جبران
2,889
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,609
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,194
فقط چند روز
فقط چند روز
2,882
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,076
بی قراری
بی قراری
1,870
تدبیر
تدبیر
2,574
دور باطل
دور باطل
3,815
حاجت
حاجت
4,219
سوگند
سوگند
3,243
بعد از تو
بعد از تو
6,160
آخرین پل
آخرین پل
3,613
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,359
سربازی
سربازی
4,938
در سراشیبی
در سراشیبی
3,731
نظر کرده
نظر کرده
2,842
سایه ها
سایه ها
2,201
بی قراری
بی قراری
6,432
بار کج
بار کج
5,887
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,429
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,464
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,168
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,177
سقوط
سقوط
4,447
در سراشیبی
در سراشیبی
2,778
گره بر باد
گره بر باد
2,258
بعد از تو
بعد از تو
5,820
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,004
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,576
بازتاب
بازتاب
1,548
گره بر باد
گره بر باد
2,324
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,029
در سراشیبی
در سراشیبی
1,658
آخرین قدر
آخرین قدر
4,115
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,362
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,407
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,518
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,644
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,119
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,926
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۹۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۵
گره بر باد
گره بر باد
۵۸۰
گره بر باد
گره بر باد
1,394
سایه ها
سایه ها
1,510
سایه ها
سایه ها
۴۳۸
دست شیطان
دست شیطان
1,020
باغ انار
باغ انار
۸۴۷
سقوط
سقوط
1,367
ثلث شب
ثلث شب
1,252
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,047
مکافات
مکافات
1,723
راز
راز
1,180
توبه
توبه
1,358
جبران
جبران
۹۹۰
نذر
نذر
1,060
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,081
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۱۶
رویای تلخ
رویای تلخ
1,333
سقوط
سقوط
۸۸۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۴۳
سرانجام
سرانجام
۹۶۲
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۶
تهمت
تهمت
۵۱۶
دوراهی
دوراهی
۷۹۰
همیشه داماد
همیشه داماد
17,203
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,723
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,372
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,455
تدبیر
تدبیر
2,219
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,594
بی قراری
بی قراری
3,232
گره بر باد
گره بر باد
2,291
پاپوش
پاپوش
2,833
شب شکار
شب شکار
3,840
دونده
دونده
2,022
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,675
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,670
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,586
آخر خط
آخر خط
2,205
بازتاب
بازتاب
2,997
بازیگر
بازیگر
2,883
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,586
برج جهان
برج جهان
2,216
حقیقت
حقیقت
2,704
در تاریکی
در تاریکی
2,773
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,386
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,282
درنگ
درنگ
2,221
برج جهان
برج جهان
1,328
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,793
تسویه حساب
تسویه حساب
6,011
پژواک
پژواک
3,573
محدوده خطر
محدوده خطر
3,187
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,946
بر بال باد
بر بال باد
3,451
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,968
شلیک به خود
شلیک به خود
2,596
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,191
کسی بین ما
کسی بین ما
2,061
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,709
نذر
نذر
2,260
حاجت
حاجت
2,277
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,437
خواب گران
خواب گران
1,718
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,846
در کنار هم
در کنار هم
2,213
گوشی همراه
گوشی همراه
2,552
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,478
طعم زندگی
طعم زندگی
1,849
رهایی
رهایی
2,599
فریب
فریب
7,056
با من باش
با من باش
2,820
قلب مهربان
قلب مهربان
2,085
در میان جمع
در میان جمع
1,533
بهای ماندن
بهای ماندن
2,164
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,391
میزان
میزان
2,176
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,871
پیله
پیله
2,643
برگ آخر
برگ آخر
2,716
عاشق
عاشق
5,762
بزرگراه
بزرگراه
1,520
در برابر چشم
در برابر چشم
2,514
در میان جمع
در میان جمع
1,813
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,564
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,575
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,649
برگ آخر
برگ آخر
2,119
بزرگراه
بزرگراه
1,642
پاپوش
پاپوش
3,776
ثلث شب
ثلث شب
3,830
شب شکار
شب شکار
2,945
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,324
سقوط
سقوط
2,690
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,028
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,204
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,091
تدبیر
تدبیر
1,646
حلالم کن
حلالم کن
2,276
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,711
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,457
سکوت
سکوت
2,407
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,780
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,234
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,635
گودال
گودال
2,273
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,198
حاجت
حاجت
2,748
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,660
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,614
قلب شکسته
قلب شکسته
2,549
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,408
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,487
مقصر
مقصر
1,598
قلب شکسته
قلب شکسته
2,792
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,256
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,263
گودال
گودال
1,919
حلالم کن
حلالم کن
1,892
در میان جمع
در میان جمع
2,695
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,946
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,932
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,965
به آهستگی
به آهستگی
4,106
انعکاس
انعکاس
1,936
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,400