جایزه ای برای قدرت

۱,۸۳۲

شبکه ۵
۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۳
۲۲:۵۵
گودال
گودال
۱,۴۰۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۳۸
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۸
مکث
مکث
۱,۷۴۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۵
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۱۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۳۰
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۵۰
انعکاس
انعکاس
۱,۶۳۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۲۵
انعکاس
انعکاس
۱,۰۱۳
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۷
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۷۰۳
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۱۰
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۳۹
آخرخط
آخرخط
۲,۵۳۰
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۲۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۶۳
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۹۲
ندارها
ندارها
۴,۱۵۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۹
بار کج
بار کج
۳,۲۷۷
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۶
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۰۸
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۸۳
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۳۱
بازی
بازی
۵,۰۰۳
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۸
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۵۳
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۵۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۶
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۶۰
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۱۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۴۱
تنهایی
تنهایی
۲,۳۸۷
دعوت
دعوت
۲,۱۰۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۷
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۷۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۰۵
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۸
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۹۶
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۳
تدبیر
تدبیر
۲,۶۰۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۵
ندارها
ندارها
۳,۸۲۸
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۶۸
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۶
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۸۲
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۸
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۲۰
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۳۰
مکث
مکث
۴,۰۱۸
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۷
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۵
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۰۲
آخر خط
آخر خط
۴,۵۸۶
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۶
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۱۴
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۵
حاجت
حاجت
۵,۲۵۷
غفلت
غفلت
۴,۷۵۵
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۵۵
حاجت
حاجت
۴,۰۴۷
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۴۱
عاشق
عاشق
۲۲,۹۲۴
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۸۹
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۷۱
مکافات
مکافات
۶,۳۳۸
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۹۳
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۸۴
بازتاب
بازتاب
۲,۹۹۸
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۷
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۰۸
دروغ
دروغ
۱,۲۸۲
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۲۲
سرانجام
سرانجام
۲,۶۶۰
جبران
جبران
۲,۰۹۱
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۵۰۳
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۶
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۱۶
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۹۴
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۶۹
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۸۲
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۹۲
جبران
جبران
۱,۹۹۱
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۷
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۹۴
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۵۹
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۷۷
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۰۴
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۰۵
بی قراری
بی قراری
۱,۵۳۱
تدبیر
تدبیر
۱,۱۷۴
دور باطل
دور باطل
۲,۶۷۱
حاجت
حاجت
۳,۲۵۱
سوگند
سوگند
۲,۴۲۶
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۵۴
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۶۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۶۵
سربازی
سربازی
۲,۸۹۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۳۲
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۷۵
سایه ها
سایه ها
۱,۵۱۲
بی قراری
بی قراری
۳,۵۴۸
بار کج
بار کج
۴,۱۶۷
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۲۶
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۷۰۸
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۶۱
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۱۳
سقوط
سقوط
۲,۵۹۸
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۵۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۷۷
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۸۶
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۰۰۵
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۲۰
بازتاب
بازتاب
۱,۱۷۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۳۹۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۹۷
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۵۶
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۹۲
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۲۵
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۵۵
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۶۱
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۹۹۸
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۵۰
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۵۲۱
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۹۲۰
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۹
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۱۸
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۵
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۶
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۸
بی قراری
بی قراری
۲,۶۵۱
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۵
پاپوش
پاپوش
۲,۱۹۶
شب شکار
شب شکار
۳,۳۵۳
دونده
دونده
۱,۶۰۷
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۴۰۸
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۷۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۵۲
آخر خط
آخر خط
۱,۷۲۲
بازتاب
بازتاب
۲,۵۶۶
بازیگر
بازیگر
۱,۷۶۳
تقدیر
تقدیر
۱۳,۶۲۵
درنگ
درنگ
۲,۰۰۷
برج جهان
برج جهان
۱,۴۰۵
حقیقت
حقیقت
۱,۸۰۱
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۹۷
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۱۰
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۷۰۲
درنگ
درنگ
۱,۱۲۳
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۷۰۸
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۷۸
پژواک
پژواک
۲,۵۵۹
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۶۶
حرف مردم
حرف مردم
۳,۴۳۳
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۵۴
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۸۴
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۰۰۱
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۶۲
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۱۷
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۷۴
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۸۱
نذر
نذر
۱,۴۳۱
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۵۱
خواب گران
خواب گران
۱,۲۷۶
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۷
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۲۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۲۲
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۶۴
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۴۷
رهایی
رهایی
۱,۶۳۹
فریب
فریب
۵,۲۷۹
با من باش
با من باش
۱,۹۹۷
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۹
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۵۹
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۷۳
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۵۹
میزان
میزان
۱,۵۱۱
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۵۴
پیله
پیله
۱,۹۴۸
برگ آخر
برگ آخر
۲,۲۰۲
عاشق
عاشق
۴,۴۱۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۷
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۳
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۴۱
تغییر
تغییر
۱,۶۲۰
مکث
مکث
۲,۱۸۸
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۹۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۹۲
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۸
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۵
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۴۲
شب شکار
شب شکار
۲,۰۸۱
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۸
سقوط
سقوط
۱,۸۳۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۸۶
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۷۵
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۹۴
تدبیر
تدبیر
۱,۳۰۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۲۱
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۵۰
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۹۱
سکوت
سکوت
۱,۶۷۰
آبرو
آبرو
۲,۸۴۲
مقصر
مقصر
۲,۰۸۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۵۰
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۴
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۴۳
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۸۵
گودال
گودال
۱,۷۵۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۷
حاجت
حاجت
۲,۲۵۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۱۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۳۲
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۴۱
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۶
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۸۴
مقصر
مقصر
۱,۳۱۱
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۳۱
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۸