تدبیر

۱,۶۸۲

شبکه IFilm
۹ دی ماه ۱۳۹۳
۱۸:۳۲
تهمت
تهمت
۱۹,۷۴۴
بی قراری
بی قراری
۳,۲۹۰
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۴۶۹
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۲,۹۶۳
درنگ
درنگ
۱,۸۹۸
دروغ
دروغ
۲,۴۴۱
مسافر کربلا
مسافر کربلا
۲,۲۰۵
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
۲,۱۶۲
غزلی که شیطان به نام من سرود
غزلی که شیطان به نام من سرود
۹,۲۲۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۲۳
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
۳,۰۵۸
بهترین راه
بهترین راه
۴,۰۹۶
تغییر
تغییر
۳,۷۰۷
جبران
جبران
۷,۰۳۸
۵,۲۶۸
دوراهی
دوراهی
۶,۶۰۷
تدبیر
تدبیر
۲,۵۰۷
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۷۲۶
راز
راز
۴,۰۴۲
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۵,۷۸۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۸۰۵
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۳,۰۰۸
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
۵,۶۳۲
آسان ترين راه
آسان ترين راه
۲,۹۶۰
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
۵,۵۰۹
هشدار
هشدار
۳,۶۰۹
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
۴,۸۱۸
دست شیطان
دست شیطان
۷,۱۴۰
پژواک
پژواک
۵,۳۷۷
مکافات
مکافات
۶,۵۹۴
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۴,۲۹۳
گره بر باد
گره بر باد
۳,۹۶۰
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۴,۶۲۹
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
۸,۲۴۹
زنگها
زنگها
۲,۲۴۱
بار کچ
بار کچ
۳,۶۴۲
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
۱۰,۲۵۵
آخرین پل
آخرین پل
۲,۸۰۳
آخرین پل
آخرین پل
۲,۲۳۰
آفتاب امید
آفتاب امید
۱,۴۴۹
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۱,۱۲۹
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۷۰۵
نبش قلب
نبش قلب
۲,۵۸۵
سقوط
سقوط
۳,۳۰۱
بازیگر
بازیگر
۲,۱۸۹
داوری
داوری
۳,۰۹۲
تاوان خوبی
تاوان خوبی
۸۰۱
توبه
توبه
۴,۰۲۱
قسمت ۱
قسمت ۱
۵,۹۶۶
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۶,۰۳۶
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۵,۰۸۳
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
۳,۷۹۸
شوخی
شوخی
۵,۹۰۳
توبه
توبه
۳,۳۰۵
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۵۵۵
داستانی دیگر
داستانی دیگر
۲,۱۸۶
برج جهان
برج جهان
۲,۱۳۷
خوابگرد
خوابگرد
۲,۶۱۶
شورش
شورش
۲,۰۱۰
هیئت دار
هیئت دار
۲,۲۳۵