کار آفرینان


شبکه ۱
29 آبان ماه 1393
09:27
رونمایی از طرح جدید چک
رونمایی از طرح جدید چک
2,410
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
228
سهم چک های برگشتی از چک های مبادله شده
سهم چک های برگشتی از چک های مبادله شده
281
کنترل پولشویی با اجرای قانون جدید چک
کنترل پولشویی با اجرای قانون جدید چک
280
چک های فعلی هنوز اعتبار دارند
چک های فعلی هنوز اعتبار دارند
202
موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت به عنوان یک مزیت
موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت به عنوان یک مزیت
52
ظرفیت ترانزیت ایران چقدر است؟
ظرفیت ترانزیت ایران چقدر است؟
40
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
486
آیا دست فروشی جرم است؟
آیا دست فروشی جرم است؟
1,005
شفافیت حقوق مدیران در شهرداری تهران
شفافیت حقوق مدیران در شهرداری تهران
527
شهرداری تمام شیشه‌ ای
شهرداری تمام شیشه‌ ای
326
ایران فقط تهران نیست !
ایران فقط تهران نیست !
4,123
شفافیت قراردادهای شهرداری تهران
شفافیت قراردادهای شهرداری تهران
166
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
349
آشنایی با پژوهشکده رویان
آشنایی با پژوهشکده رویان
291
عملکرد پژوهشگاه رویان از گذشته تا اکنون
عملکرد پژوهشگاه رویان از گذشته تا اکنون
254
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
351
جایگاه ایران در درمان ناباروری
جایگاه ایران در درمان ناباروری
194
منظور از سلول های بنیادی چیست ؟
منظور از سلول های بنیادی چیست ؟
162
اتفاقات مهم در دانش سلول های بنیادی
اتفاقات مهم در دانش سلول های بنیادی
170
پروژه گلخانه تاریک در چه مرحله ای است ؟
پروژه گلخانه تاریک در چه مرحله ای است ؟
273
گلخانه تاریک انرژیتیک چیست؟
گلخانه تاریک انرژیتیک چیست؟
258
شفافیت در صنعت آب و برق
شفافیت در صنعت آب و برق
164
استراتژی مدیریت مصرف
استراتژی مدیریت مصرف
238
ساخت یکی از مهمترین قطعه ها از دستگاه های آب شیرین کن
ساخت یکی از مهمترین قطعه ها از دستگاه های آب شیرین کن
203
شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه آب و برق
شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه آب و برق
164
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
281
نظر آقای رزم حسینی درباره شهید سلیمانی
نظر آقای رزم حسینی درباره شهید سلیمانی
334
همکاری با نیروهای مسلح برای ساخت خودرو ؟
همکاری با نیروهای مسلح برای ساخت خودرو ؟
657
راه موفقیت در صنعت خودرو
راه موفقیت در صنعت خودرو
311