زندگی با چشمان بسته


شبکه ۵
2 آبان ماه 1393
22:56
سکوت
سکوت
2,763
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
3,006
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,997
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
7,464
گودال
گودال
3,172
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,424
حاجت
حاجت
2,913
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,873
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,810
قلب شکسته
قلب شکسته
2,692
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,529
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,847
مقصر
مقصر
1,897
قلب شکسته
قلب شکسته
3,064
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,546
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,513
گودال
گودال
3,786
حلالم کن
حلالم کن
2,125
در میان جمع
در میان جمع
2,946
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
2,160
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
2,205
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,245
به آهستگی
به آهستگی
4,515
انعکاس
انعکاس
2,133
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,843
انعکاس
انعکاس
1,447
باغ انار
باغ انار
2,318
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,631
نیمه گمشده
نیمه گمشده
2,021
حلوای نقد
حلوای نقد
3,846
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,407
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,261
آخرخط
آخرخط
7,119
نقطه صفر
نقطه صفر
3,383
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,398
هنوز هستم
هنوز هستم
5,730
ندارها
ندارها
5,058
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
3,058
بار کج
بار کج
3,809
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,639
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,521
بومرنگ
بومرنگ
5,904
بازی
بازی
6,614
برداشت دوم
برداشت دوم
3,681
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,661
بهترین راه
بهترین راه
5,080
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,576
بعضی رویاها
بعضی رویاها
5,063
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,420
داستان واقعی
داستان واقعی
5,071
تنهایی
تنهایی
3,184
دعوت
دعوت
2,816
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,123
یک اشتباه
یک اشتباه
5,492
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,112
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,334
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,817
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,273
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,481
ندارها
ندارها
4,812
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,280
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,997
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,675
یک اشتباه
یک اشتباه
5,156
در میان جمع
در میان جمع
3,291
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
3,087
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,740
مکث
مکث
5,308
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
7,192
انعکاس
انعکاس
2,538
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,675
آخر خط
آخر خط
5,296
خواب صادق
خواب صادق
2,698
بهای ماندن
بهای ماندن
4,335
حاج خانم
حاج خانم
6,069
حاجت
حاجت
5,706
غفلت
غفلت
7,060
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,307
حاجت
حاجت
4,707
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,867
عاشق
عاشق
29,909
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,351
پیک عروس
پیک عروس
8,177
مکافات
مکافات
7,341
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,884
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
2,099
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,802
دروغ
دروغ
3,566
بهترین راه
بهترین راه
2,451
سرانجام
سرانجام
6,540
جبران
جبران
4,634
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,639
بعد از تو
بعد از تو
2,203
نظرکرده
نظرکرده
3,058
زندگی دوباره
زندگی دوباره
3,213
کلاف محبت
کلاف محبت
3,560
خواب صادق
خواب صادق
1,978
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,557
جبران
جبران
3,210
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
3,085
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,917
فقط چند روز
فقط چند روز
3,382
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,357
بی قراری
بی قراری
2,134
تدبیر
تدبیر
2,957
دور باطل
دور باطل
4,560
حاجت
حاجت
4,601
سوگند
سوگند
3,757
بعد از تو
بعد از تو
7,060
آخرین پل
آخرین پل
3,942
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,595
سربازی
سربازی
5,710
در سراشیبی
در سراشیبی
4,063
نظر کرده
نظر کرده
3,288
سایه ها
سایه ها
2,575
بی قراری
بی قراری
7,561
بار کج
بار کج
6,878
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,839
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,702
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,823
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,481
سقوط
سقوط
4,995
در سراشیبی
در سراشیبی
4,008
گره بر باد
گره بر باد
2,549
بعد از تو
بعد از تو
6,935
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,484
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,913
بازتاب
بازتاب
1,767
گره بر باد
گره بر باد
2,615
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,444
در سراشیبی
در سراشیبی
1,879
آخرین قدر
آخرین قدر
5,196
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,674
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
3,198
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,786
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,881
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,369
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,353
خواب صادق
خواب صادق
873
ماه در مرداب
ماه در مرداب
896
دور و نزدیک
دور و نزدیک
671
گره بر باد
گره بر باد
755
گره بر باد
گره بر باد
1,858
سایه ها
سایه ها
2,067
سایه ها
سایه ها
555
دست شیطان
دست شیطان
1,363
باغ انار
باغ انار
1,130
سقوط
سقوط
1,527
ثلث شب
ثلث شب
1,494
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,356
مکافات
مکافات
2,068
راز
راز
1,587
توبه
توبه
2,382
جبران
جبران
1,380
نذر
نذر
1,399
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,624
رویای تلخ
رویای تلخ
1,253
رویای تلخ
رویای تلخ
1,920
سقوط
سقوط
1,389
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,919
سرانجام
سرانجام
1,518
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
768
تهمت
تهمت
1,216
دوراهی
دوراهی
1,551
همیشه داماد
همیشه داماد
22,725
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
4,146
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,877
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,887
تدبیر
تدبیر
2,530
نیمه پنهان
نیمه پنهان
5,105
بی قراری
بی قراری
3,502
گره بر باد
گره بر باد
2,514
پاپوش
پاپوش
3,063
شب شکار
شب شکار
4,149
دونده
دونده
2,310
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
3,030
ماه در مرداب
ماه در مرداب
3,060
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,723
آخر خط
آخر خط
2,463
بازتاب
بازتاب
3,308
بازیگر
بازیگر
3,428
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,803
برج جهان
برج جهان
2,695
حقیقت
حقیقت
3,058
در تاریکی
در تاریکی
3,348
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,777
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,560
درنگ
درنگ
2,588
برج جهان
برج جهان
1,449
توبه
توبه
1,576
راز
راز
6,488
تسویه حساب
تسویه حساب
6,901
پژواک
پژواک
3,948
محدوده خطر
محدوده خطر
3,859
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,235
بر بال باد
بر بال باد
3,897
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,372
شلیک به خود
شلیک به خود
3,070
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,489
کسی بین ما
کسی بین ما
2,362
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
3,048
نذر
نذر
2,534
حاجت
حاجت
2,367
سقوط آزاد
سقوط آزاد
6,206
خواب گران
خواب گران
2,022
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
3,296
در کنار هم
در کنار هم
2,636
گوشی همراه
گوشی همراه
2,981
ازدواج آسان
ازدواج آسان
6,104
طعم زندگی
طعم زندگی
2,119
رهایی
رهایی
3,049
فریب
فریب
7,680
با من باش
با من باش
3,134
قلب مهربان
قلب مهربان
2,400
در میان جمع
در میان جمع
1,694
بهای ماندن
بهای ماندن
2,360
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,782
میزان
میزان
2,605
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,284
پیله
پیله
2,954
برگ آخر
برگ آخر
3,016
عاشق
عاشق
6,308
بزرگراه
بزرگراه
1,694
در برابر چشم
در برابر چشم
2,842
در میان جمع
در میان جمع
2,013
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,750
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,780
گواهی عاشق
گواهی عاشق
5,336
برگ آخر
برگ آخر
2,329
بزرگراه
بزرگراه
1,724
پاپوش
پاپوش
4,022
ثلث شب
ثلث شب
4,225
شب شکار
شب شکار
3,276
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,473
سقوط
سقوط
2,880
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,275
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,782
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,323
تدبیر
تدبیر
1,768
حلالم کن
حلالم کن
2,435
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,956