دور یا نزدیک

۱,۴۰۴

شبکه ۵
۱ آبان ماه ۱۳۹۳
۰۶:۱۰
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۱۷۰
سکوت
سکوت
۱,۹۰۰
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۲۶۴
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۲۳۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۶۰۴
گودال
گودال
۱,۹۰۸
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۴۶
حاجت
حاجت
۲,۴۲۱
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۲۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۰۴
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۳۸
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۰۹
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۲۲
مقصر
مقصر
۱,۴۲۱
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۱۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۲۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۶۱
گودال
گودال
۱,۵۲۱
حلالم کن
حلالم کن
۱,۶۹۰
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۰۸
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۵۷
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۱۲
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۳۸
به آهستگی
به آهستگی
۳,۶۴۳
انعکاس
انعکاس
۱,۷۳۹
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۴۹۷
انعکاس
انعکاس
۱,۰۸۱
باغ انار
باغ انار
۱,۷۸۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۰۱
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۳۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۹۶۳
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۸۷۰
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۰۹
آخرخط
آخرخط
۲,۶۷۷
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۴۷۴
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۲۷
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۴۶۱
ندارها
ندارها
۴,۳۹۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۳۶
بار کج
بار کج
۳,۳۶۸
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۱۳
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۰۴۰
بومرنگ
بومرنگ
۴,۹۸۹
بازی
بازی
۵,۳۹۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۸۸۹
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۹۶۷
بهترین راه
بهترین راه
۳,۶۶۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۶۰
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۷۸۶
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۲۴
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۰۶
تنهایی
تنهایی
۲,۵۸۳
دعوت
دعوت
۲,۲۵۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۵۳
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۱۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۱۴
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۵۵۶
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۳۸۱
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۶۹۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۰۹۴
ندارها
ندارها
۴,۰۴۰
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۵۸۸
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۵۶
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۰۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۱۹
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۲۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۴۴
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۸۸۶
مکث
مکث
۴,۲۷۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۲۱
انعکاس
انعکاس
۲,۲۴۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۲۵
آخر خط
آخر خط
۴,۷۶۰
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۶۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۳۲
حاج خانم
حاج خانم
۴,۸۵۳
حاجت
حاجت
۵,۳۷۰
غفلت
غفلت
۵,۱۷۲
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۷۷۰
حاجت
حاجت
۴,۱۵۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۶۰
عاشق
عاشق
۲۵,۲۰۹
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۶۲۸
پیک عروس
پیک عروس
۶,۸۰۵
مکافات
مکافات
۶,۵۹۱
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۹۵۶
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۰۲
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۳۰۰
دروغ
دروغ
۱,۶۰۷
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۳۲۲
جبران
جبران
۲,۷۴۷
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۷۸۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۵۱
نظرکرده
نظرکرده
۱,۹۶۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۷۲
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۳۵۳
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۲۱
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۹۷۰
جبران
جبران
۲,۳۳۰
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۲۷
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۰۳۱
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۵۸۶
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۷۸۲
بی قراری
بی قراری
۱,۶۴۹
تدبیر
تدبیر
۲,۲۴۳
دور باطل
دور باطل
۳,۱۵۱
حاجت
حاجت
۳,۶۵۰
سوگند
سوگند
۲,۷۹۹
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۱۰
آخرین پل
آخرین پل
۳,۰۹۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۹۹۸
سربازی
سربازی
۴,۲۱۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۴۹۹
نظر کرده
نظر کرده
۲,۲۲۹
سایه ها
سایه ها
۱,۷۰۹
بی قراری
بی قراری
۴,۷۵۵
بار کج
بار کج
۴,۹۸۷
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۰۰
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۰۸۵
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۱۵۹
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۷۶۳
سقوط
سقوط
۳,۲۴۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۹۸۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۷۵
بعد از تو
بعد از تو
۴,۴۹۶
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۴۳۶
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۰۸۲
بازتاب
بازتاب
۱,۳۶۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۹۰
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۶۷۸
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۴۸۲
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۱۷۷
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۲۸
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۸۱۴
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۲۲۸
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۳۹۰
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۷۳۳
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۵۹۶
خواب صادق
خواب صادق
۴۷۱
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۴۴۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۳۶
گره بر باد
گره بر باد
۳۴۱
گره بر باد
گره بر باد
۱,۱۵۶
سایه ها
سایه ها
۵۳۸
سایه ها
سایه ها
۲۶۷
دست شیطان
دست شیطان
۶۵۵
باغ انار
باغ انار
۵۸۲
سقوط
سقوط
۹۷۶
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۱۱
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۷۵۶
مکافات
مکافات
۱,۲۲۶
راز
راز
۶۱۷
توبه
توبه
۵۰۶
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۳۷۷
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۳۹۸
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۷۶۵
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۴۴
تدبیر
تدبیر
۱,۷۰۸
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۳,۹۹۸
بی قراری
بی قراری
۲,۸۶۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۸۹
پاپوش
پاپوش
۲,۴۴۴
شب شکار
شب شکار
۳,۵۴۲
دونده
دونده
۱,۷۷۴
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۰۵
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۰۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۷۲
آخر خط
آخر خط
۱,۸۸۳
بازتاب
بازتاب
۲,۷۰۶
بازیگر
بازیگر
۲,۰۸۰
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۳۷
برج جهان
برج جهان
۱,۶۴۹
حقیقت
حقیقت
۲,۱۱۲
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۱۷
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۸۶۳
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۳۳
درنگ
درنگ
۱,۳۸۸
برج جهان
برج جهان
۱,۱۲۵
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۲۳۶
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۸۳۳
پژواک
پژواک
۲,۹۱۴
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۳۰۲
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۴۶۱
بر بال باد
بر بال باد
۲,۹۸۱
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۳۶۰
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۲۰۱
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۱۶
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۷۶۲
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۰۶
نذر
نذر
۱,۶۲۷
حاجت
حاجت
۲,۰۵۹
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۳۷۷
خواب گران
خواب گران
۱,۴۳۳
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۳۲۹
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۳۰
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۹۷۴
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۷۲۶
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۰۰
رهایی
رهایی
۲,۰۱۸
فریب
فریب
۶,۰۸۱
با من باش
با من باش
۲,۲۷۰
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۷۸۳
در میان جمع
در میان جمع
۱,۲۸۵
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۸۶۵
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۸۲۸
میزان
میزان
۱,۷۱۸
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۱۲۳
پیله
پیله
۲,۲۰۹
برگ آخر
برگ آخر
۲,۳۶۰
عاشق
عاشق
۴,۷۶۳
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۴۸
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۸۹۵
در میان جمع
در میان جمع
۱,۴۹۳
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۰۴
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۲۵۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۹۴۳
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۰۴
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۵۲
پاپوش
پاپوش
۳,۱۲۵
ثلث شب
ثلث شب
۳,۱۶۶
شب شکار
شب شکار
۲,۴۳۵
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۰۷۳
سقوط
سقوط
۲,۴۶۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۶۹۸
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۴۳۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۶۴۶
تدبیر
تدبیر
۱,۴۰۲
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۶۶