تدبیر

۱,۴۰۲

شبکه ۵
۳۰ مهر ماه ۱۳۹۳
۰۶:۱۱
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۶۶
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۰۶
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۱۷۰
سکوت
سکوت
۱,۹۰۱
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۲۶۴
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۲۳۹
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۶۱۰
گودال
گودال
۱,۹۰۸
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۴۶
حاجت
حاجت
۲,۴۲۱
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۲۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۰۵
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۳۸
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۰۹
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۲۴
مقصر
مقصر
۱,۴۲۲
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۱۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۲۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۶۲
گودال
گودال
۱,۵۲۲
حلالم کن
حلالم کن
۱,۶۹۱
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۰۸
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۵۸
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۱۲
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۳۹
به آهستگی
به آهستگی
۳,۶۴۶
انعکاس
انعکاس
۱,۷۳۹
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۴۹۸
انعکاس
انعکاس
۱,۰۸۱
باغ انار
باغ انار
۱,۷۸۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۰۱
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۳۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۹۶۴
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۸۷۰
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۰۹
آخرخط
آخرخط
۲,۶۷۷
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۴۷۴
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۳۰
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۴۶۱
ندارها
ندارها
۴,۳۹۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۳۶
بار کج
بار کج
۳,۳۶۸
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۱۴
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۰۴۱
بومرنگ
بومرنگ
۴,۹۹۴
بازی
بازی
۵,۳۹۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۸۹۰
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۹۶۸
بهترین راه
بهترین راه
۳,۶۶۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۶۱
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۷۸۷
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۲۴
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۰۷
تنهایی
تنهایی
۲,۵۸۵
دعوت
دعوت
۲,۲۵۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۵۳
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۱۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۱۴
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۵۵۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۳۸۴
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۶۹۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۰۹۵
ندارها
ندارها
۴,۰۴۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۵۹۲
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۵۹
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۰۲
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۲۰
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۲۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۴۵
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۸۸۶
مکث
مکث
۴,۲۷۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۲۱
انعکاس
انعکاس
۲,۲۴۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۲۵
آخر خط
آخر خط
۴,۷۶۰
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۶۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۳۲
حاج خانم
حاج خانم
۴,۸۵۵
حاجت
حاجت
۵,۳۷۰
غفلت
غفلت
۵,۱۷۲
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۷۷۰
حاجت
حاجت
۴,۱۵۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۶۰
عاشق
عاشق
۲۵,۲۰۹
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۶۳۰
پیک عروس
پیک عروس
۶,۸۰۵
مکافات
مکافات
۶,۵۹۱
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۹۵۶
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۰۷
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۳۰۰
دروغ
دروغ
۱,۶۰۹
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۳۲۲
جبران
جبران
۲,۷۵۲
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۷۸۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۵۱
نظرکرده
نظرکرده
۱,۹۶۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۷۴
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۳۵۳
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۲۱
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۹۷۴
جبران
جبران
۲,۳۳۲
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۲۷
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۰۳۲
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۵۸۷
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۷۸۲
بی قراری
بی قراری
۱,۶۴۹
تدبیر
تدبیر
۲,۲۴۳
دور باطل
دور باطل
۳,۱۵۲
حاجت
حاجت
۳,۶۵۲
سوگند
سوگند
۲,۸۰۱
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۱۴
آخرین پل
آخرین پل
۳,۰۹۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۹۹۸
سربازی
سربازی
۴,۲۲۴
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۰۱
نظر کرده
نظر کرده
۲,۲۲۹
سایه ها
سایه ها
۱,۷۱۱
بی قراری
بی قراری
۴,۷۵۸
بار کج
بار کج
۴,۹۸۸
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۰۰
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۰۹۰
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۱۵۹
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۷۶۳
سقوط
سقوط
۳,۲۴۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۹۸۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۷۶
بعد از تو
بعد از تو
۴,۴۹۸
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۴۳۶
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۰۸۴
بازتاب
بازتاب
۱,۳۶۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۹۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۶۷۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۴۸۲
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۱۸۰
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۲۹
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۸۱۴
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۲۲۸
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۳۹۰
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۷۳۵
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۰۱
خواب صادق
خواب صادق
۴۷۱
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۴۴۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۳۷
گره بر باد
گره بر باد
۳۴۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۱۵۶
سایه ها
سایه ها
۵۳۸
سایه ها
سایه ها
۲۶۷
دست شیطان
دست شیطان
۶۵۷
باغ انار
باغ انار
۵۸۲
سقوط
سقوط
۹۷۷
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۱۲
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۷۵۶
مکافات
مکافات
۱,۲۲۷
راز
راز
۶۱۸
توبه
توبه
۵۰۸
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۳۸۰
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۳۹۸
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۷۶۶
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۴۴
تدبیر
تدبیر
۱,۷۰۸
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۳,۹۹۸
بی قراری
بی قراری
۲,۸۶۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۸۹
پاپوش
پاپوش
۲,۴۴۴
شب شکار
شب شکار
۳,۵۴۲
دونده
دونده
۱,۷۷۴
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۰۶
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۰۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۷۲
آخر خط
آخر خط
۱,۸۸۳
بازتاب
بازتاب
۲,۷۰۷
بازیگر
بازیگر
۲,۰۸۰
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۳۷
برج جهان
برج جهان
۱,۶۴۹
حقیقت
حقیقت
۲,۱۱۲
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۱۷
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۸۶۳
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۳۴
درنگ
درنگ
۱,۳۸۸
برج جهان
برج جهان
۱,۱۲۵
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۲۳۶
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۸۳۳
پژواک
پژواک
۲,۹۱۴
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۳۰۲
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۴۶۱
بر بال باد
بر بال باد
۲,۹۸۱
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۳۶۰
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۲۰۳
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۱۶
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۷۶۲
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۰۶
نذر
نذر
۱,۶۲۷
حاجت
حاجت
۲,۰۶۰
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۳۷۷
خواب گران
خواب گران
۱,۴۳۳
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۳۳۱
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۳۰
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۹۷۴
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۷۲۷
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۰۰
رهایی
رهایی
۲,۰۲۱
فریب
فریب
۶,۰۸۳
با من باش
با من باش
۲,۲۷۶
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۷۸۴
در میان جمع
در میان جمع
۱,۲۸۵
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۸۶۵
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۸۲۸
میزان
میزان
۱,۷۱۹
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۱۲۳
پیله
پیله
۲,۲۰۹
برگ آخر
برگ آخر
۲,۳۶۰
عاشق
عاشق
۴,۷۶۴
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۴۸
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۸۹۵
در میان جمع
در میان جمع
۱,۴۹۳
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۰۴
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۲۵۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۹۴۶
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۰۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۵۲
پاپوش
پاپوش
۳,۱۲۵
ثلث شب
ثلث شب
۳,۱۶۹
شب شکار
شب شکار
۲,۴۳۵
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۰۷۳
سقوط
سقوط
۲,۴۶۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۶۹۸
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۴۳۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۶۴۶