بعد از اولین گناه

۱,۶۴۱

شبکه ۵
۲۹ مهر ماه ۱۳۹۳
۱۳:۰۸
تدبیر
تدبیر
۱,۳۹۷
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۶۳
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۹۹
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۱۶۶
سکوت
سکوت
۱,۸۹۰
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۲۵۹
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۲۲۳
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۵۹۰
گودال
گودال
۱,۹۰۶
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۴۵
حاجت
حاجت
۲,۴۱۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۱۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۱۹۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۳۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۰۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۲۰
مقصر
مقصر
۱,۴۱۹
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۱۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۱۹
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۵۸
گودال
گودال
۱,۵۱۸
حلالم کن
حلالم کن
۱,۶۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۰۶
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۵۵
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۰۸
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۲۹
به آهستگی
به آهستگی
۳,۶۳۶
انعکاس
انعکاس
۱,۷۳۵
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۴۹۰
انعکاس
انعکاس
۱,۰۷۸
باغ انار
باغ انار
۱,۷۷۶
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۰۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۳۲
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۹۵۵
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۸۶۷
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۰۴
آخرخط
آخرخط
۲,۶۷۴
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۴۶۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۰۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۴۵۱
ندارها
ندارها
۴,۳۸۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۳۲
بار کج
بار کج
۳,۳۶۵
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۰۶
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۰۳۶
بومرنگ
بومرنگ
۴,۹۸۵
بازی
بازی
۵,۳۸۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۸۸۵
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۹۶۲
بهترین راه
بهترین راه
۳,۶۴۲
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۵۷
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۷۶۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۲۳
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۰۲
تنهایی
تنهایی
۲,۵۷۹
دعوت
دعوت
۲,۲۵۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۵۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۰۶
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۱۲
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۵۵۳
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۳۷۵
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۶۹۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۰۹۲
ندارها
ندارها
۴,۰۳۲
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۵۸۰
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۵۱
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۸۹۲
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۱۸
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۲۱
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۳۱
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۸۷۹
مکث
مکث
۴,۲۶۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۱۸
انعکاس
انعکاس
۲,۲۴۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۱۸
آخر خط
آخر خط
۴,۷۵۶
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۶۳
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۲۸
حاج خانم
حاج خانم
۴,۸۴۶
حاجت
حاجت
۵,۳۶۸
غفلت
غفلت
۵,۱۶۱
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۷۶۴
حاجت
حاجت
۴,۱۴۹
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۵۸
عاشق
عاشق
۲۵,۱۴۴
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۶۲۱
پیک عروس
پیک عروس
۶,۸۰۲
مکافات
مکافات
۶,۵۸۹
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۹۴۶
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۵۹۷
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۲۹۳
دروغ
دروغ
۱,۵۹۷
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۳۰۸
جبران
جبران
۲,۷۳۳
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۷۶۸
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۵۰
نظرکرده
نظرکرده
۱,۹۳۸
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۶۲
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۳۴۱
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۱۷
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۹۵۴
جبران
جبران
۲,۳۲۱
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۲۱
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۰۰۶
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۵۷۷
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۷۷۲
بی قراری
بی قراری
۱,۶۴۶
تدبیر
تدبیر
۲,۲۳۴
دور باطل
دور باطل
۳,۱۳۳
حاجت
حاجت
۳,۶۳۴
سوگند
سوگند
۲,۷۸۵
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۰۰
آخرین پل
آخرین پل
۳,۰۸۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۹۹۳
سربازی
سربازی
۴,۲۰۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۴۹۵
نظر کرده
نظر کرده
۲,۲۱۸
سایه ها
سایه ها
۱,۷۰۰
بی قراری
بی قراری
۴,۷۳۰
بار کج
بار کج
۴,۹۵۴
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۹۹۳
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۰۷۰
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۱۴۵
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۷۵۲
سقوط
سقوط
۳,۲۲۸
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۹۶۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۷۶۲
بعد از تو
بعد از تو
۴,۴۷۶
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۴۰۹
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۰۶۱
بازتاب
بازتاب
۱,۳۶۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۶۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۶۶۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۴۷۷
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۱۵۳
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۱۹
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۸۰۳
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۲۱۸
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۳۷۸
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۷۲۷
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۵۸۷
خواب صادق
خواب صادق
۴۶۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۴۴۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۲۸
گره بر باد
گره بر باد
۳۳۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۱۴۷
سایه ها
سایه ها
۵۲۶
سایه ها
سایه ها
۲۶۰
دست شیطان
دست شیطان
۶۴۷
باغ انار
باغ انار
۵۷۵
سقوط
سقوط
۹۷۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۰۷
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۷۴۶
مکافات
مکافات
۱,۲۱۲
راز
راز
۵۹۸
توبه
توبه
۴۷۲
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۳۵۴
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۳۹۳
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۷۵۴
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۴۰
تدبیر
تدبیر
۱,۶۹۳
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۳,۹۸۸
بی قراری
بی قراری
۲,۸۵۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۸۷
پاپوش
پاپوش
۲,۴۴۰
شب شکار
شب شکار
۳,۵۳۴
دونده
دونده
۱,۷۷۱
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۲۹۸
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۰۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۹
آخر خط
آخر خط
۱,۸۸۰
بازتاب
بازتاب
۲,۷۰۱
بازیگر
بازیگر
۲,۰۷۳
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۳۳
برج جهان
برج جهان
۱,۶۳۶
حقیقت
حقیقت
۲,۱۰۶
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۰۸
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۸۵۷
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۲۳
درنگ
درنگ
۱,۳۸۱
برج جهان
برج جهان
۱,۱۲۳
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۲۲۵
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۸۱۵
پژواک
پژواک
۲,۹۰۷
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۲۹۳
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۴۵۳
بر بال باد
بر بال باد
۲,۹۷۴
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۳۴۸
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۱۹۰
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۰۹
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۷۵۷
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۰۱
نذر
نذر
۱,۶۲۲
حاجت
حاجت
۲,۰۵۵
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۳۶۸
خواب گران
خواب گران
۱,۴۳۱
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۳۲۴
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۲۸
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۹۶۴
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۷۱۹
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۵۹۸
رهایی
رهایی
۲,۰۰۷
فریب
فریب
۶,۰۷۰
با من باش
با من باش
۲,۲۵۷
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۷۷۷
در میان جمع
در میان جمع
۱,۲۸۰
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۸۶۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۸۱۰
میزان
میزان
۱,۷۱۵
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۱۱۸
پیله
پیله
۲,۱۹۸
برگ آخر
برگ آخر
۲,۳۵۲
عاشق
عاشق
۴,۷۴۸
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۴۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۸۸۴
در میان جمع
در میان جمع
۱,۴۸۹
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۰۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۲۵۰
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۹۲۲
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۰۲
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۵۰
پاپوش
پاپوش
۳,۱۲۰
ثلث شب
ثلث شب
۳,۱۱۲
شب شکار
شب شکار
۲,۴۲۸
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۰۶۵
سقوط
سقوط
۲,۴۴۹
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۶۹۲
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۴۱۴