بعد از اولین گناه

2,141

شبکه ۵
29 مهر ماه 1393
13:08
تدبیر
تدبیر
1,677
حلالم کن
حلالم کن
2,306
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,760
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,501
سکوت
سکوت
2,478
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,838
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,388
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,811
گودال
گودال
2,484
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,230
حاجت
حاجت
2,787
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,697
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,658
قلب شکسته
قلب شکسته
2,585
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,440
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,599
مقصر
مقصر
1,635
قلب شکسته
قلب شکسته
2,839
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,298
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,300
گودال
گودال
2,235
حلالم کن
حلالم کن
1,926
در میان جمع
در میان جمع
2,721
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,979
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,978
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
3,020
به آهستگی
به آهستگی
4,210
انعکاس
انعکاس
1,956
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,496
انعکاس
انعکاس
1,314
باغ انار
باغ انار
2,120
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,497
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,923
حلوای نقد
حلوای نقد
3,543
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,186
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,086
آخرخط
آخرخط
5,457
نقطه صفر
نقطه صفر
3,111
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,218
هنوز هستم
هنوز هستم
5,186
ندارها
ندارها
4,814
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,690
بار کج
بار کج
3,579
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,419
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,131
بومرنگ
بومرنگ
5,512
بازی
بازی
6,162
برداشت دوم
برداشت دوم
3,359
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,395
بهترین راه
بهترین راه
4,564
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,453
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,607
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,290
داستان واقعی
داستان واقعی
4,811
تنهایی
تنهایی
2,887
دعوت
دعوت
2,673
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,655
یک اشتباه
یک اشتباه
5,254
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,004
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,034
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,688
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,119
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,356
ندارها
ندارها
4,452
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,019
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,726
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,430
یک اشتباه
یک اشتباه
4,867
در میان جمع
در میان جمع
3,205
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,976
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,430
مکث
مکث
4,797
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,999
انعکاس
انعکاس
2,448
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,525
آخر خط
آخر خط
5,029
خواب صادق
خواب صادق
2,568
بهای ماندن
بهای ماندن
4,163
حاج خانم
حاج خانم
5,650
حاجت
حاجت
5,553
غفلت
غفلت
6,500
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,094
حاجت
حاجت
4,449
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,662
عاشق
عاشق
28,304
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,052
پیک عروس
پیک عروس
7,798
مکافات
مکافات
6,995
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,383
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,856
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,426
دروغ
دروغ
2,969
بهترین راه
بهترین راه
1,897
سرانجام
سرانجام
5,594
جبران
جبران
4,119
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,347
بعد از تو
بعد از تو
1,911
نظرکرده
نظرکرده
2,701
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,838
کلاف محبت
کلاف محبت
3,245
خواب صادق
خواب صادق
1,722
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,075
جبران
جبران
2,937
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,691
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,344
فقط چند روز
فقط چند روز
2,998
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,142
بی قراری
بی قراری
1,900
تدبیر
تدبیر
2,645
دور باطل
دور باطل
3,915
حاجت
حاجت
4,273
سوگند
سوگند
3,342
بعد از تو
بعد از تو
6,479
آخرین پل
آخرین پل
3,685
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,403
سربازی
سربازی
5,214
در سراشیبی
در سراشیبی
3,787
نظر کرده
نظر کرده
2,912
سایه ها
سایه ها
2,256
بی قراری
بی قراری
6,804
بار کج
بار کج
6,160
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,551
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,545
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,402
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,277
سقوط
سقوط
4,610
در سراشیبی
در سراشیبی
3,211
گره بر باد
گره بر باد
2,343
بعد از تو
بعد از تو
6,158
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,140
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,663
بازتاب
بازتاب
1,599
گره بر باد
گره بر باد
2,388
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,144
در سراشیبی
در سراشیبی
1,707
آخرین قدر
آخرین قدر
4,405
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,403
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,538
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,575
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,708
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,202
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,068
خواب صادق
خواب صادق
۷۵۴
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۳۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۵۰
گره بر باد
گره بر باد
۶۰۸
گره بر باد
گره بر باد
1,438
سایه ها
سایه ها
1,725
سایه ها
سایه ها
۴۶۴
دست شیطان
دست شیطان
1,125
باغ انار
باغ انار
۹۴۸
سقوط
سقوط
1,411
ثلث شب
ثلث شب
1,333
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,130
مکافات
مکافات
1,819
راز
راز
1,266
توبه
توبه
1,520
جبران
جبران
1,054
نذر
نذر
1,117
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,203
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۳۲
رویای تلخ
رویای تلخ
1,501
سقوط
سقوط
1,006
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۹۹۶
سرانجام
سرانجام
1,127
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۹۳
تهمت
تهمت
۷۴۰
دوراهی
دوراهی
1,046
همیشه داماد
همیشه داماد
17,659
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,774
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,470
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,525
تدبیر
تدبیر
2,315
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,727
بی قراری
بی قراری
3,284
گره بر باد
گره بر باد
2,355
پاپوش
پاپوش
2,884
شب شکار
شب شکار
3,893
دونده
دونده
2,060
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,758
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,796
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,617
آخر خط
آخر خط
2,238
بازتاب
بازتاب
3,035
بازیگر
بازیگر
3,020
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,630
برج جهان
برج جهان
2,341
حقیقت
حقیقت
2,818
در تاریکی
در تاریکی
2,947
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,452
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,337
درنگ
درنگ
2,368
برج جهان
برج جهان
1,359
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,301
تسویه حساب
تسویه حساب
6,241
پژواک
پژواک
3,652
محدوده خطر
محدوده خطر
3,315
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,983
بر بال باد
بر بال باد
3,530
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,051
شلیک به خود
شلیک به خود
2,663
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,232
کسی بین ما
کسی بین ما
2,118
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,761
نذر
نذر
2,323
حاجت
حاجت
2,315
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,563
خواب گران
خواب گران
1,782
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,920
در کنار هم
در کنار هم
2,290
گوشی همراه
گوشی همراه
2,624
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,612
طعم زندگی
طعم زندگی
1,888
رهایی
رهایی
2,680
فریب
فریب
7,231
با من باش
با من باش
2,905
قلب مهربان
قلب مهربان
2,139
در میان جمع
در میان جمع
1,562
بهای ماندن
بهای ماندن
2,196
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,464
میزان
میزان
2,278
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,951
پیله
پیله
2,687
برگ آخر
برگ آخر
2,779
عاشق
عاشق
5,899
بزرگراه
بزرگراه
1,548
در برابر چشم
در برابر چشم
2,585
در میان جمع
در میان جمع
1,846
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,600
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,618
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,845
برگ آخر
برگ آخر
2,159
بزرگراه
بزرگراه
1,662
پاپوش
پاپوش
3,846
ثلث شب
ثلث شب
3,934
شب شکار
شب شکار
3,011
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,348
سقوط
سقوط
2,723
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,083
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,328