شب شکار

۲,۰۷۸

شبکه ۵
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۹:۰۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۶
سقوط
سقوط
۱,۸۲۹
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۸۳
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۷۳
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۹۱
تدبیر
تدبیر
۱,۳۰۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۲۰
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۴۹
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۸۹
سکوت
سکوت
۱,۶۶۸
آبرو
آبرو
۲,۸۳۹
مقصر
مقصر
۲,۰۸۶
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۵۰
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۲
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۳۸
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۸۰
گودال
گودال
۱,۷۵۳
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۵
حاجت
حاجت
۲,۲۵۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۱۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۳۱
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۴۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۶
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۸۳
مقصر
مقصر
۱,۳۱۰
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۲۹
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۷
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۳۰
گودال
گودال
۱,۳۹۹
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۳۶
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۷
مکث
مکث
۱,۷۴۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۴
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۱۰
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۲۸
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۴۲
انعکاس
انعکاس
۱,۶۲۷
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۲۲
انعکاس
انعکاس
۱,۰۱۱
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۳
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۷۰۱
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۰۸
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۳۹
آخرخط
آخرخط
۲,۵۲۹
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۲۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۶۲
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۹۲
ندارها
ندارها
۴,۱۵۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۸
بار کج
بار کج
۳,۲۷۶
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۵
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۰۶
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۸۱
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۳۰
بازی
بازی
۵,۰۰۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۶
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۵۱
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۵۴
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۶
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۵۹
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۱۴
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۴۰
تنهایی
تنهایی
۲,۳۸۶
دعوت
دعوت
۲,۱۰۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۷
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۷۲
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۰۳
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۹۵
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۱
تدبیر
تدبیر
۲,۵۹۷
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۳
ندارها
ندارها
۳,۸۲۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۶۳
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۴
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۸۰
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۱۸
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۲۸
مکث
مکث
۴,۰۱۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۴
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۰۹۹
آخر خط
آخر خط
۴,۵۸۳
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۶
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۱۳
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۳
حاجت
حاجت
۵,۲۵۷
غفلت
غفلت
۴,۷۵۱
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۵۴
حاجت
حاجت
۴,۰۴۶
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۴۰
عاشق
عاشق
۲۲,۹۱۵
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۸۹
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۶۹
مکافات
مکافات
۶,۳۳۴
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۹۰
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۸۱
بازتاب
بازتاب
۲,۹۹۸
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۶
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۰۵
دروغ
دروغ
۱,۲۸۰
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۱۹
سرانجام
سرانجام
۲,۶۵۵
جبران
جبران
۲,۰۷۵
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۵۰۲
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۶
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۱۴
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۸۶
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۶۶
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۸۱
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۸۸
جبران
جبران
۱,۹۸۴
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۸۹
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۵۷
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۷۴
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۰۳
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۰۳
بی قراری
بی قراری
۱,۵۳۱
تدبیر
تدبیر
۱,۱۶۹
دور باطل
دور باطل
۲,۶۵۶
حاجت
حاجت
۳,۲۵۰
سوگند
سوگند
۲,۴۲۲
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۵۴
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۵۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۶۱
سربازی
سربازی
۲,۸۸۷
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۲۸
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۷۰
سایه ها
سایه ها
۱,۵۰۹
بی قراری
بی قراری
۳,۵۴۵
بار کج
بار کج
۴,۱۶۵
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۲۱
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۷۰۲
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۵۸
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۱۰
سقوط
سقوط
۲,۵۹۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۵۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۷۴
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۷۹
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۰۰۱
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۱۵
بازتاب
بازتاب
۱,۱۷۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۳۶۷
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۸۸
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۵۳
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۹۰
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۱۶
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۵۰
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۵۲
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۹۸۶
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۳۶
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۵۰۶
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۹۱۵
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۸
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۱۶
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۳
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۵
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۶
بی قراری
بی قراری
۲,۶۴۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۴
پاپوش
پاپوش
۲,۱۹۵
شب شکار
شب شکار
۳,۳۵۲
دونده
دونده
۱,۶۰۵
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۴۰۴
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۷۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۵۰
آخر خط
آخر خط
۱,۷۲۱
بازتاب
بازتاب
۲,۵۶۲
بازیگر
بازیگر
۱,۷۶۲
تقدیر
تقدیر
۱۳,۶۱۹
درنگ
درنگ
۲,۰۰۴
برج جهان
برج جهان
۱,۴۰۳
حقیقت
حقیقت
۱,۷۹۷
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۹۵
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۰۸
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۶۸۵
درنگ
درنگ
۱,۱۱۸
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۷۰۶
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۷۵
پژواک
پژواک
۲,۵۵۷
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۶۵
حرف مردم
حرف مردم
۳,۴۲۹
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۵۲
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۷۹
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۲,۹۹۶
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۶۰
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۱۵
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۷۰
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۷۸
نذر
نذر
۱,۴۲۹
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۴۹
خواب گران
خواب گران
۱,۲۷۴
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۶
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۲۱
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۱۸
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۶۲
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۴۴
رهایی
رهایی
۱,۶۳۷
فریب
فریب
۵,۲۶۵
با من باش
با من باش
۱,۹۹۲
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۵
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۵۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۷۱
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۵۵
میزان
میزان
۱,۵۰۷
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۴۹
پیله
پیله
۱,۹۴۶
برگ آخر
برگ آخر
۲,۱۹۹
عاشق
عاشق
۴,۴۱۴
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۶
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۲
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۳۹
تغییر
تغییر
۱,۶۱۴
مکث
مکث
۲,۱۸۶
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۹۲
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۹۰
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۸
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۳
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۳۹