شب شکار

۲,۴۹۸

شبکه ۵
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۹:۰۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۱۰۱
سقوط
سقوط
۲,۵۰۴
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۴۴
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۵۴۳
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۳۶
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۹۲
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۳۵
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۱۹۹
سکوت
سکوت
۱,۹۵۹
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۳۸۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۴۳۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۷۷۵
گودال
گودال
۱,۹۵۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۶۳
حاجت
حاجت
۲,۴۷۵
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۵۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۵۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۶۵
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۴۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۸۳
مقصر
مقصر
۱,۴۳۹
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۴۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۷۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۹۲
گودال
گودال
۱,۵۵۷
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۳۱
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۳۷
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۷۱
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۳۶
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۹۴
به آهستگی
به آهستگی
۳,۶۹۹
انعکاس
انعکاس
۱,۷۶۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۷۹
انعکاس
انعکاس
۱,۰۹۲
باغ انار
باغ انار
۱,۸۲۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۱۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۴۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۳,۰۴۱
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۹۰۲
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۵۰
آخرخط
آخرخط
۳,۶۳۸
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۵۱۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۷۰
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۵۵۶
ندارها
ندارها
۴,۴۵۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۵۶
بار کج
بار کج
۳,۳۹۳
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۴۱
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۱۲۴
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۶۱
بازی
بازی
۵,۴۹۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۹۵۵
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۳,۰۳۳
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۴۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۹۳
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۶۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۳۳
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۳۴
تنهایی
تنهایی
۲,۶۱۹
دعوت
دعوت
۲,۳۰۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۷۵
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۱۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۳۱
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۶۱۳
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۲۵
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۷۹۱
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۲۵
ندارها
ندارها
۴,۱۰۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۵۳
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۸۴
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۸۴
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۴۹
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۳۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۶۳
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۹۶۸
مکث
مکث
۴,۳۳۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۵۲
انعکاس
انعکاس
۲,۲۵۳
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۵۵
آخر خط
آخر خط
۴,۸۳۸
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۹۲
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۶۵
حاج خانم
حاج خانم
۴,۹۶۸
حاجت
حاجت
۵,۳۸۲
غفلت
غفلت
۵,۳۲۸
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۸۰۶
حاجت
حاجت
۴,۱۷۷
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۷۳
عاشق
عاشق
۲۵,۶۴۳
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۶۹۷
پیک عروس
پیک عروس
۶,۹۱۰
مکافات
مکافات
۶,۶۵۶
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۳,۰۱۱
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۴۳
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۳۷۹
دروغ
دروغ
۱,۷۳۶
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۴۷۸
جبران
جبران
۳,۰۷۲
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۵۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۹۰
نظرکرده
نظرکرده
۲,۰۳۹
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۲۵۴
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۴۴۲
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۵۴
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۴,۱۰۰
جبران
جبران
۲,۴۸۴
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۸۰
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۱۹۱
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۳۵۴
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۸۲۶
بی قراری
بی قراری
۱,۶۸۷
تدبیر
تدبیر
۲,۳۲۰
دور باطل
دور باطل
۳,۲۴۱
حاجت
حاجت
۳,۷۴۸
سوگند
سوگند
۲,۸۸۲
بعد از تو
بعد از تو
۴,۹۱۵
آخرین پل
آخرین پل
۳,۱۶۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۳۷
سربازی
سربازی
۴,۳۳۷
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۵۶
نظر کرده
نظر کرده
۲,۳۵۱
سایه ها
سایه ها
۱,۸۳۰
بی قراری
بی قراری
۵,۰۳۷
بار کج
بار کج
۵,۱۸۰
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۷۲
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۶۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۷۷
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۳۹
سقوط
سقوط
۳,۳۹۱
در سراشیبی
در سراشیبی
۲,۰۴۴
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۴۹
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۲۳
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۵۱۵
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۵۵
بازتاب
بازتاب
۱,۳۹۳
گره بر باد
گره بر باد
۲,۰۷۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۵۴
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۱۵
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۳۷۰
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۷۸
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۹۱۲
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۳۰۲
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۶۱
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۰۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۶۹
خواب صادق
خواب صادق
۵۲۸
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۴۹۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۷۶
گره بر باد
گره بر باد
۳۸۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۲۰۰
سایه ها
سایه ها
۵۹۶
سایه ها
سایه ها
۲۹۵
دست شیطان
دست شیطان
۷۳۵
باغ انار
باغ انار
۶۲۹
سقوط
سقوط
۱,۰۴۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۵۳
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۸۲۴
مکافات
مکافات
۱,۳۱۴
راز
راز
۷۶۰
توبه
توبه
۶۷۰
جبران
جبران
۶۱۹
نذر
نذر
۷۲۰
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۵۴۳
رویای تلخ
رویای تلخ
۳۱۲
رویای تلخ
رویای تلخ
۵۱۰
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۶۷۰
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۴۲
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۸۶۷
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۷۴
تدبیر
تدبیر
۱,۷۶۷
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۱۶۹
بی قراری
بی قراری
۲,۹۲۱
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۴۱
پاپوش
پاپوش
۲,۵۳۱
شب شکار
شب شکار
۳,۵۸۴
دونده
دونده
۱,۸۱۰
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۷۵
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۶۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۰۷
آخر خط
آخر خط
۱,۹۴۵
بازتاب
بازتاب
۲,۷۴۰
بازیگر
بازیگر
۲,۲۶۱
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۸۵
برج جهان
برج جهان
۱,۷۵۲
حقیقت
حقیقت
۲,۱۸۸
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۸۹
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۹۱۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۸۴
درنگ
درنگ
۱,۵۲۵
برج جهان
برج جهان
۱,۱۴۹
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۳۸۷
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۹۷۵
پژواک
پژواک
۳,۰۲۰
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۴۰۱
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۵۰۶
بر بال باد
بر بال باد
۳,۰۶۹
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۴۵۲
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۲۸۵
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۶۰
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۸۰۹
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۴۷
نذر
نذر
۱,۶۹۸
حاجت
حاجت
۲,۰۸۷
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۵۳۱
خواب گران
خواب گران
۱,۴۶۰
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۴۳۴
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۷۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۲,۰۴۴
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۸۶۹
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۴۶
رهایی
رهایی
۲,۱۴۴
فریب
فریب
۶,۲۸۰
با من باش
با من باش
۲,۳۵۹
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۸۴۷
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۲۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۹۲۰
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۹۳۱
میزان
میزان
۱,۷۷۸
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۲۲۴
پیله
پیله
۲,۲۵۷
برگ آخر
برگ آخر
۲,۴۰۸
عاشق
عاشق
۴,۹۱۳
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۶۹
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۶۷
در میان جمع
در میان جمع
۱,۵۳۹
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۳۰
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۳۲۲
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۴,۰۵۶
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۲۹
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۶۹
پاپوش
پاپوش
۳,۲۵۰
ثلث شب
ثلث شب
۳,۳۸۰