ثلث شب

3,823

شبکه ۵
26 اردیبهشت ماه 1399
23:02
شب شکار
شب شکار
2,944
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,322
سقوط
سقوط
2,689
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,027
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,191
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,090
تدبیر
تدبیر
1,646
حلالم کن
حلالم کن
2,275
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,711
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,457
سکوت
سکوت
2,405
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,778
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,234
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,635
گودال
گودال
2,268
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,197
حاجت
حاجت
2,748
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,660
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,614
قلب شکسته
قلب شکسته
2,549
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,408
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,484
مقصر
مقصر
1,598
قلب شکسته
قلب شکسته
2,792
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,253
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,262
گودال
گودال
1,907
حلالم کن
حلالم کن
1,892
در میان جمع
در میان جمع
2,695
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,946
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,931
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,961
به آهستگی
به آهستگی
4,103
انعکاس
انعکاس
1,936
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,398
انعکاس
انعکاس
1,279
باغ انار
باغ انار
2,071
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,469
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,891
حلوای نقد
حلوای نقد
3,460
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,149
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,061
آخرخط
آخرخط
5,267
نقطه صفر
نقطه صفر
2,946
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,188
هنوز هستم
هنوز هستم
4,985
ندارها
ندارها
4,771
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,614
بار کج
بار کج
3,547
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,390
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,897
بومرنگ
بومرنگ
5,407
بازی
بازی
6,009
برداشت دوم
برداشت دوم
3,269
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,335
بهترین راه
بهترین راه
4,427
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,430
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,445
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,267
داستان واقعی
داستان واقعی
4,755
تنهایی
تنهایی
2,841
دعوت
دعوت
2,600
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,629
یک اشتباه
یک اشتباه
5,120
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,974
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,949
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,666
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,088
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,321
ندارها
ندارها
4,399
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,966
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,636
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,362
یک اشتباه
یک اشتباه
4,822
در میان جمع
در میان جمع
3,182
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,949
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,379
مکث
مکث
4,737
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,967
انعکاس
انعکاس
2,408
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,484
آخر خط
آخر خط
5,001
خواب صادق
خواب صادق
2,522
بهای ماندن
بهای ماندن
4,126
حاج خانم
حاج خانم
5,533
حاجت
حاجت
5,523
غفلت
غفلت
6,243
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,052
حاجت
حاجت
4,403
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,623
عاشق
عاشق
27,692
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,993
پیک عروس
پیک عروس
7,695
مکافات
مکافات
6,941
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,291
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,825
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,190
دروغ
دروغ
2,807
بهترین راه
بهترین راه
1,795
سرانجام
سرانجام
5,214
جبران
جبران
3,940
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,256
بعد از تو
بعد از تو
1,873
نظرکرده
نظرکرده
2,578
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,727
کلاف محبت
کلاف محبت
3,116
خواب صادق
خواب صادق
1,676
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,910
جبران
جبران
2,888
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,609
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,184
فقط چند روز
فقط چند روز
2,876
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,075
بی قراری
بی قراری
1,869
تدبیر
تدبیر
2,573
دور باطل
دور باطل
3,814
حاجت
حاجت
4,217
سوگند
سوگند
3,241
بعد از تو
بعد از تو
6,159
آخرین پل
آخرین پل
3,612
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,359
سربازی
سربازی
4,938
در سراشیبی
در سراشیبی
3,730
نظر کرده
نظر کرده
2,841
سایه ها
سایه ها
2,201
بی قراری
بی قراری
6,420
بار کج
بار کج
5,886
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,428
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,464
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,163
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,175
سقوط
سقوط
4,442
در سراشیبی
در سراشیبی
2,755
گره بر باد
گره بر باد
2,254
بعد از تو
بعد از تو
5,810
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,998
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,564
بازتاب
بازتاب
1,548
گره بر باد
گره بر باد
2,324
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,029
در سراشیبی
در سراشیبی
1,658
آخرین قدر
آخرین قدر
4,107
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,359
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,407
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,517
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,644
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,099
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,924
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۹۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۴
گره بر باد
گره بر باد
۵۸۰
گره بر باد
گره بر باد
1,390
سایه ها
سایه ها
1,502
سایه ها
سایه ها
۴۳۵
دست شیطان
دست شیطان
1,017
باغ انار
باغ انار
۸۴۶
سقوط
سقوط
1,367
ثلث شب
ثلث شب
1,250
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,042
مکافات
مکافات
1,722
راز
راز
1,179
توبه
توبه
1,353
جبران
جبران
۹۸۸
نذر
نذر
1,059
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,081
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۱۵
رویای تلخ
رویای تلخ
1,330
سقوط
سقوط
۸۷۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۴۰
سرانجام
سرانجام
۹۵۵
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۵
تهمت
تهمت
۵۰۹
دوراهی
دوراهی
۷۷۱
همیشه داماد
همیشه داماد
17,199
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,723
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,372
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,455
تدبیر
تدبیر
2,218
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,592
بی قراری
بی قراری
3,231
گره بر باد
گره بر باد
2,289
پاپوش
پاپوش
2,833
شب شکار
شب شکار
3,840
دونده
دونده
2,020
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,672
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,669
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,586
آخر خط
آخر خط
2,205
بازتاب
بازتاب
2,997
بازیگر
بازیگر
2,883
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,584
برج جهان
برج جهان
2,216
حقیقت
حقیقت
2,703
در تاریکی
در تاریکی
2,765
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,384
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,282
درنگ
درنگ
2,220
برج جهان
برج جهان
1,328
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,772
تسویه حساب
تسویه حساب
6,007
پژواک
پژواک
3,569
محدوده خطر
محدوده خطر
3,185
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,943
بر بال باد
بر بال باد
3,445
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,968
شلیک به خود
شلیک به خود
2,593
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,191
کسی بین ما
کسی بین ما
2,060
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,709
نذر
نذر
2,257
حاجت
حاجت
2,276
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,432
خواب گران
خواب گران
1,717
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,846
در کنار هم
در کنار هم
2,213
گوشی همراه
گوشی همراه
2,544
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,474
طعم زندگی
طعم زندگی
1,849
رهایی
رهایی
2,599
فریب
فریب
7,054
با من باش
با من باش
2,817
قلب مهربان
قلب مهربان
2,084
در میان جمع
در میان جمع
1,533
بهای ماندن
بهای ماندن
2,164
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,383
میزان
میزان
2,175
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,868
پیله
پیله
2,643
برگ آخر
برگ آخر
2,712
عاشق
عاشق
5,761
بزرگراه
بزرگراه
1,518
در برابر چشم
در برابر چشم
2,513
در میان جمع
در میان جمع
1,813
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,564
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,574
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,649
برگ آخر
برگ آخر
2,118
بزرگراه
بزرگراه
1,641
پاپوش
پاپوش
3,776