عکس و مکث

۹۸۸

شبکه مستند
۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۳
۱۰:۵۹