مکث

۲,۳۴۰

شبکه ۵
۹ مرداد ماه ۱۳۹۳
۲۳:۰۸
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۳۳۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۴,۰۷۸
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۳۷
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۷۸
پاپوش
پاپوش
۳,۲۸۵
ثلث شب
ثلث شب
۳,۴۰۳
شب شکار
شب شکار
۲,۵۲۰
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۱۱۳
سقوط
سقوط
۲,۵۲۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۵۴
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۵۷۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۸۰۱
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۷
حلالم کن
حلالم کن
۲,۰۰۳
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۴۸
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۲۰۸
سکوت
سکوت
۱,۹۷۸
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۴۵۱
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۴۹۳
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۸۲۷
گودال
گودال
۱,۹۶۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۷۱
حاجت
حاجت
۲,۴۹۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۶۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۷۵
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۷۱
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۵۱
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۹۸
مقصر
مقصر
۱,۴۴۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۵۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۸۳
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۰۰۱
گودال
گودال
۱,۵۶۳
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۳۵
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۴۶
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۸۶
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۴۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۷۰۶
به آهستگی
به آهستگی
۳,۷۲۲
انعکاس
انعکاس
۱,۷۶۷
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۹۵
انعکاس
انعکاس
۱,۱۰۴
باغ انار
باغ انار
۱,۸۳۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۲۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۵۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۳,۰۶۴
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۹۰۷
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۶۳
آخرخط
آخرخط
۳,۹۲۹
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۵۲۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۵۷۴
ندارها
ندارها
۴,۴۷۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۶۱
بار کج
بار کج
۳,۳۹۹
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۴۶
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۱۵۶
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۷۶
بازی
بازی
۵,۵۲۲
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۹۷۸
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۳,۰۴۱
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۶۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۹۸
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۷۱
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۳۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۴۷
تنهایی
تنهایی
۲,۶۲۸
دعوت
دعوت
۲,۳۲۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۷۹
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۵۲
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۴۰
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۶۲۳
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۲۸
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۸۵۱
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۳۳
ندارها
ندارها
۴,۱۲۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۶۲
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۹۱
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۹۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۵۴
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۴۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۶۶
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۹۸۰
مکث
مکث
۴,۳۵۲
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۵۸
انعکاس
انعکاس
۲,۲۵۸
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۶۰
آخر خط
آخر خط
۴,۸۵۳
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۹۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۶۹
حاج خانم
حاج خانم
۴,۹۹۴
حاجت
حاجت
۵,۳۸۶
غفلت
غفلت
۵,۳۶۳
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۸۱۷
حاجت
حاجت
۴,۱۸۴
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۷۹
عاشق
عاشق
۲۵,۷۳۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۷۱۴
پیک عروس
پیک عروس
۶,۹۴۲
مکافات
مکافات
۶,۶۶۵
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۳,۰۲۵
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۵۰
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۴۰۹
دروغ
دروغ
۱,۷۶۰
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۵۲۶
جبران
جبران
۳,۱۲۰
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۶۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۹۹
نظرکرده
نظرکرده
۲,۰۵۷
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۲۸۰
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۴۵۷
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۶۲
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۴,۱۲۵
جبران
جبران
۲,۵۱۶
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۳۰۱
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۲۶۳
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۳۸۹
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۸۴۰
بی قراری
بی قراری
۱,۶۹۹
تدبیر
تدبیر
۲,۳۳۴
دور باطل
دور باطل
۳,۲۶۱
حاجت
حاجت
۳,۷۷۲
سوگند
سوگند
۲,۸۹۵
بعد از تو
بعد از تو
۴,۹۵۸
آخرین پل
آخرین پل
۳,۱۷۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۵۳
سربازی
سربازی
۴,۳۶۴
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۶۴
نظر کرده
نظر کرده
۲,۳۷۲
سایه ها
سایه ها
۱,۸۹۶
بی قراری
بی قراری
۵,۰۹۸
بار کج
بار کج
۵,۲۲۶
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۹۰
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۷۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۴۱۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۶۳
سقوط
سقوط
۳,۴۲۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۲,۰۵۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۶۱
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۷۰
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۵۲۷
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۷۵
بازتاب
بازتاب
۱,۴۰۲
گره بر باد
گره بر باد
۲,۱۱۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۷۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۲۹
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۴۲۷
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۹۲
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۹۶۳
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۳۱۳
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۶۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۲۸
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۷۷
خواب صادق
خواب صادق
۵۴۲
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۵۰۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۸۷
گره بر باد
گره بر باد
۳۹۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۲۱۱
سایه ها
سایه ها
۶۰۷
سایه ها
سایه ها
۳۰۰
دست شیطان
دست شیطان
۷۵۵
باغ انار
باغ انار
۶۳۷
سقوط
سقوط
۱,۰۶۲
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۶۵
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۸۴۳
مکافات
مکافات
۱,۳۳۶
راز
راز
۷۹۱
توبه
توبه
۶۹۷
جبران
جبران
۶۳۲
نذر
نذر
۷۳۹
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۵۸۵
رویای تلخ
رویای تلخ
۳۵۶
رویای تلخ
رویای تلخ
۶۲۵
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۷۳۳
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۵۴
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۸۸۶
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۸۶
تدبیر
تدبیر
۱,۷۸۵
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۱۹۸
بی قراری
بی قراری
۲,۹۳۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۶۶
پاپوش
پاپوش
۲,۵۴۲
شب شکار
شب شکار
۳,۵۹۹
دونده
دونده
۱,۸۲۴
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۸۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۷۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۱۹
آخر خط
آخر خط
۱,۹۵۶
بازتاب
بازتاب
۲,۷۵۴
بازیگر
بازیگر
۲,۲۸۷
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۳۰۰
برج جهان
برج جهان
۱,۷۶۷
حقیقت
حقیقت
۲,۲۱۵
در تاریکی
در تاریکی
۱,۹۱۵
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۹۳۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۹۶
درنگ
درنگ
۱,۶۱۹
برج جهان
برج جهان
۱,۱۵۹
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۴۲۸
تسویه حساب
تسویه حساب
۵,۰۱۸
پژواک
پژواک
۳,۰۴۷
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۴۲۴
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۵۲۲
بر بال باد
بر بال باد
۳,۰۸۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۴۷۰
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۳۱۰
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۶۹
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۸۱۹
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۶۲
نذر
نذر
۱,۷۱۶
حاجت
حاجت
۲,۰۹۸
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۵۶۲
خواب گران
خواب گران
۱,۴۷۵
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۴۵۲
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۸۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۲,۰۶۲
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۹۰۲
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۵۶
رهایی
رهایی
۲,۱۶۹
فریب
فریب
۶,۳۳۸
با من باش
با من باش
۲,۳۸۸
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۸۵۹
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۴۹
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۹۳۰
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۹۴۵
میزان
میزان
۱,۷۹۹
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۲۵۱
پیله
پیله
۲,۲۸۴
برگ آخر
برگ آخر
۲,۴۱۸
عاشق
عاشق
۴,۹۷۷
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۷۹
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۹۸
در میان جمع
در میان جمع
۱,۵۴۹
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵