تغییر

۱,۶۵۵

شبکه ۵
۸ مرداد ماه ۱۳۹۳
۱۸:۵۵
مکث
مکث
۲,۳۳۶
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۳۲۷
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۴,۰۶۱
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۳۳
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۷۵
پاپوش
پاپوش
۳,۲۶۵
ثلث شب
ثلث شب
۳,۳۹۵
شب شکار
شب شکار
۲,۵۰۳
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۱۱۰
سقوط
سقوط
۲,۵۱۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۴۷
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۵۵۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۶۵
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۵
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۹۵
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۴۲
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۲۰۳
سکوت
سکوت
۱,۹۶۵
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۴۱۵
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۴۵۲
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۷۹۹
گودال
گودال
۱,۹۶۳
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۶۵
حاجت
حاجت
۲,۴۸۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۵۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۶۱
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۶۸
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۴۹
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۹۰
مقصر
مقصر
۱,۴۴۳
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۵۳
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۸۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۹۵
گودال
گودال
۱,۵۶۱
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۳۳
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۴۵
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۷۵
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۴۰
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۹۸
به آهستگی
به آهستگی
۳,۷۰۴
انعکاس
انعکاس
۱,۷۶۳
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۸۵
انعکاس
انعکاس
۱,۰۹۸
باغ انار
باغ انار
۱,۸۲۹
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۱۹
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۴۶
حلوای نقد
حلوای نقد
۳,۰۴۹
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۹۰۵
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۵۹
آخرخط
آخرخط
۳,۷۵۲
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۵۲۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۷۲
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۵۶۹
ندارها
ندارها
۴,۴۶۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۶۰
بار کج
بار کج
۳,۳۹۷
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۴۴
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۱۳۴
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۷۲
بازی
بازی
۵,۴۹۵
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۹۶۱
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۳,۰۳۵
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۵۰
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۹۷
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۶۶
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۳۶
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۳۷
تنهایی
تنهایی
۲,۶۲۳
دعوت
دعوت
۲,۳۱۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۷۷
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۲۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۳۵
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۶۱۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۲۷
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۸۱۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۳۰
ندارها
ندارها
۴,۱۱۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۵۷
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۸۶
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۹۰
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۵۳
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۴۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۶۵
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۹۷۵
مکث
مکث
۴,۳۴۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۵۶
انعکاس
انعکاس
۲,۲۵۵
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۵۷
آخر خط
آخر خط
۴,۸۴۴
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۹۵
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۶۸
حاج خانم
حاج خانم
۴,۹۸۳
حاجت
حاجت
۵,۳۸۵
غفلت
غفلت
۵,۳۳۳
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۸۱۰
حاجت
حاجت
۴,۱۸۱
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۷۸
عاشق
عاشق
۲۵,۶۷۸
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۷۰۳
پیک عروس
پیک عروس
۶,۹۲۴
مکافات
مکافات
۶,۶۶۰
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۳,۰۱۶
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۴۷
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۳۹۴
دروغ
دروغ
۱,۷۴۴
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۵۰۲
جبران
جبران
۳,۰۸۷
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۶۵
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۹۸
نظرکرده
نظرکرده
۲,۰۴۱
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۲۶۴
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۴۴۶
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۵۶
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۴,۱۰۹
جبران
جبران
۲,۴۹۸
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۹۷
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۲۲۶
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۳۶۹
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۸۳۲
بی قراری
بی قراری
۱,۶۹۵
تدبیر
تدبیر
۲,۳۲۹
دور باطل
دور باطل
۳,۲۴۵
حاجت
حاجت
۳,۷۵۴
سوگند
سوگند
۲,۸۸۷
بعد از تو
بعد از تو
۴,۹۳۰
آخرین پل
آخرین پل
۳,۱۶۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۴۲
سربازی
سربازی
۴,۳۵۵
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۵۹
نظر کرده
نظر کرده
۲,۳۵۸
سایه ها
سایه ها
۱,۸۶۰
بی قراری
بی قراری
۵,۰۶۲
بار کج
بار کج
۵,۱۹۹
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۷۸
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۶۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۹۰
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۴۷
سقوط
سقوط
۳,۴۰۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۲,۰۴۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۵۱
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۴۱
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۵۲۱
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۶۳
بازتاب
بازتاب
۱,۴۰۰
گره بر باد
گره بر باد
۲,۰۹۳
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۶۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۱۹
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۳۹۵
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۸۱
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۹۳۸
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۳۰۷
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۶۷
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۱۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۷۴
خواب صادق
خواب صادق
۵۳۸
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۵۰۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۸۵
گره بر باد
گره بر باد
۳۸۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۲۰۶
سایه ها
سایه ها
۶۰۵
سایه ها
سایه ها
۲۹۹
دست شیطان
دست شیطان
۷۴۶
باغ انار
باغ انار
۶۳۶
سقوط
سقوط
۱,۰۵۲
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۶۲
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۸۲۹
مکافات
مکافات
۱,۳۲۷
راز
راز
۷۷۵
توبه
توبه
۶۹۱
جبران
جبران
۶۲۹
نذر
نذر
۷۳۳
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۵۶۷
رویای تلخ
رویای تلخ
۳۳۱
رویای تلخ
رویای تلخ
۵۵۹
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۷۰۳
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۴۷
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۸۷۰
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۷۹
تدبیر
تدبیر
۱,۷۷۱
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۱۷۸
بی قراری
بی قراری
۲,۹۲۵
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۴۵
پاپوش
پاپوش
۲,۵۳۵
شب شکار
شب شکار
۳,۵۸۹
دونده
دونده
۱,۸۱۵
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۸۲
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۶۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۱۲
آخر خط
آخر خط
۱,۹۵۰
بازتاب
بازتاب
۲,۷۴۶
بازیگر
بازیگر
۲,۲۷۲
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۸۸
برج جهان
برج جهان
۱,۷۵۵
حقیقت
حقیقت
۲,۱۹۲
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۹۳
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۹۱۵
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۸۸
درنگ
درنگ
۱,۵۵۳
برج جهان
برج جهان
۱,۱۵۲
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۳۹۱
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۹۹۶
پژواک
پژواک
۳,۰۳۲
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۴۱۰
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۵۱۱
بر بال باد
بر بال باد
۳,۰۷۵
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۴۵۸
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۲۹۲
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۶۳
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۸۱۴
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۵۵
نذر
نذر
۱,۷۱۲
حاجت
حاجت
۲,۰۹۰
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۵۳۸
خواب گران
خواب گران
۱,۴۶۴
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۴۳۹
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۷۹
گوشی همراه
گوشی همراه
۲,۰۴۸
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۸۸۰
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۵۲
رهایی
رهایی
۲,۱۵۰
فریب
فریب
۶,۳۰۴
با من باش
با من باش
۲,۳۶۶
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۸۵۴
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۳۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۹۲۶
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۹۳۶
میزان
میزان
۱,۷۹۰
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۲۲۹
پیله
پیله
۲,۲۶۴
برگ آخر
برگ آخر
۲,۴۱۲
عاشق
عاشق
۴,۹۲۰
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۷۳
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۷۳
در میان جمع
در میان جمع
۱,۵۴۵