در میان جمع

1,837

شبکه ۵
6 مرداد ماه 1393
23:15
تغییر
تغییر
1,656
مکث
مکث
2,592
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,609
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,826
برگ آخر
برگ آخر
2,149
بزرگراه
بزرگراه
1,656
پاپوش
پاپوش
3,837
ثلث شب
ثلث شب
3,920
شب شکار
شب شکار
2,995
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,339
سقوط
سقوط
2,715
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,074
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,311
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,130
تدبیر
تدبیر
1,667
حلالم کن
حلالم کن
2,295
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,754
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,478
سکوت
سکوت
2,461
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,816
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,376
در برابر چشم
در برابر چشم
3,370
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,012
راز موفقیت
راز موفقیت
6,787
گودال
گودال
2,419
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,215
حاجت
حاجت
2,781
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,042
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,691
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,651
قلب شکسته
قلب شکسته
2,578
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,430
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,585
مقصر
مقصر
1,620
قلب شکسته
قلب شکسته
2,830
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,285
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,292
گودال
گودال
2,125
حلالم کن
حلالم کن
1,916
در میان جمع
در میان جمع
2,713
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,963
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,961
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,998
به آهستگی
به آهستگی
4,171
انعکاس
انعکاس
1,951
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,488
انعکاس
انعکاس
1,301
باغ انار
باغ انار
2,106
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,488
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,911
حلوای نقد
حلوای نقد
3,532
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,171
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,082
آخرخط
آخرخط
5,404
نقطه صفر
نقطه صفر
3,093
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,212
هنوز هستم
هنوز هستم
5,159
ندارها
ندارها
4,798
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,659
بار کج
بار کج
3,571
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,412
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,759
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,117
بومرنگ
بومرنگ
5,473
بازی
بازی
6,133
برداشت دوم
برداشت دوم
3,348
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,377
بهترین راه
بهترین راه
4,542
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,441
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,573
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,280
داستان واقعی
داستان واقعی
4,796
تنهایی
تنهایی
2,878
دعوت
دعوت
2,652
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,638
یک اشتباه
یک اشتباه
5,233
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,999
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,023
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,685
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,110
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,346
ندارها
ندارها
4,434
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,008
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,715
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,410
یک اشتباه
یک اشتباه
4,857
در میان جمع
در میان جمع
3,197
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,968
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,416
مکث
مکث
4,782
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,991
انعکاس
انعکاس
2,438
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,507
آخر خط
آخر خط
5,017
خواب صادق
خواب صادق
2,551
بهای ماندن
بهای ماندن
4,156
حاج خانم
حاج خانم
5,630
حاجت
حاجت
5,543
غفلت
غفلت
6,475
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,082
حاجت
حاجت
4,439
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,656
عاشق
عاشق
28,278
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,039
پیک عروس
پیک عروس
7,786
مکافات
مکافات
6,981
راه و بیراه
راه و بیراه
4,308
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,364
بازتاب
بازتاب
3,077
انعکاس
انعکاس
1,846
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,416
دروغ
دروغ
2,930
بهترین راه
بهترین راه
1,871
سرانجام
سرانجام
5,557
جبران
جبران
4,094
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,327
بعد از تو
بعد از تو
1,897
نظرکرده
نظرکرده
2,686
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,816
کلاف محبت
کلاف محبت
3,233
خواب صادق
خواب صادق
1,708
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,071
جبران
جبران
2,932
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,673
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,327
فقط چند روز
فقط چند روز
2,984
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,138
بی قراری
بی قراری
1,888
تدبیر
تدبیر
2,624
دور باطل
دور باطل
3,893
حاجت
حاجت
4,261
سوگند
سوگند
3,327
بعد از تو
بعد از تو
6,448
آخرین پل
آخرین پل
3,666
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,393
سربازی
سربازی
5,188
در سراشیبی
در سراشیبی
3,766
نظر کرده
نظر کرده
2,894
سایه ها
سایه ها
2,236
بی قراری
بی قراری
6,763
بار کج
بار کج
6,092
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,513
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,516
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,377
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,253
سقوط
سقوط
4,584
در سراشیبی
در سراشیبی
3,165
گره بر باد
گره بر باد
2,315
بعد از تو
بعد از تو
6,140
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,124
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,654
بازتاب
بازتاب
1,590
گره بر باد
گره بر باد
2,371
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,124
در سراشیبی
در سراشیبی
1,685
آخرین قدر
آخرین قدر
4,387
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,400
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,518
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,561
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,694
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,178
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,067
خواب صادق
خواب صادق
۷۴۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۲۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۴۴
گره بر باد
گره بر باد
۵۹۴
گره بر باد
گره بر باد
1,432
سایه ها
سایه ها
1,681
سایه ها
سایه ها
۴۶۱
دست شیطان
دست شیطان
1,118
باغ انار
باغ انار
۹۴۲
سقوط
سقوط
1,422
ثلث شب
ثلث شب
1,304
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,098
مکافات
مکافات
1,795
راز
راز
1,245
توبه
توبه
1,483
جبران
جبران
1,038
نذر
نذر
1,102
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,175
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۰۷
رویای تلخ
رویای تلخ
1,468
سقوط
سقوط
۹۷۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۸۴
سرانجام
سرانجام
1,094
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۷۴
تهمت
تهمت
۶۹۶
دوراهی
دوراهی
۹۷۸
همیشه داماد
همیشه داماد
17,624
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,769
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,449
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,512
تدبیر
تدبیر
2,282
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,696
بی قراری
بی قراری
3,267
گره بر باد
گره بر باد
2,343
پاپوش
پاپوش
2,870
شب شکار
شب شکار
3,878
دونده
دونده
2,048
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,737
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,792
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,607
آخر خط
آخر خط
2,231
بازتاب
بازتاب
3,025
بازیگر
بازیگر
3,006
تقدیر
تقدیر
14,063
درنگ
درنگ
2,619
برج جهان
برج جهان
2,317
حقیقت
حقیقت
2,792
در تاریکی
در تاریکی
2,924
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,438
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,328
درنگ
درنگ
2,352
برج جهان
برج جهان
1,353
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,252
تسویه حساب
تسویه حساب
6,205
پژواک
پژواک
3,640
محدوده خطر
محدوده خطر
3,290
حرف مردم
حرف مردم
3,582
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,981
بر بال باد
بر بال باد
3,515
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,033
شلیک به خود
شلیک به خود
2,650
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,216
کسی بین ما
کسی بین ما
2,103
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,756
نذر
نذر
2,306
حاجت
حاجت
2,306
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,549
خواب گران
خواب گران
1,763
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,901
در کنار هم
در کنار هم
2,266
گوشی همراه
گوشی همراه
2,593
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,582
طعم زندگی
طعم زندگی
1,878
رهایی
رهایی
2,669
فریب
فریب
7,203
با من باش
با من باش
2,887
قلب مهربان
قلب مهربان
2,127
در میان جمع
در میان جمع
1,551
بهای ماندن
بهای ماندن
2,184
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,443
میزان
میزان
2,261
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,936
پیله
پیله
2,673
برگ آخر
برگ آخر
2,760
عاشق
عاشق
5,877
بزرگراه
بزرگراه
1,549
در برابر چشم
در برابر چشم
2,572