بزرگراه

1,467

شبکه ۵
3 مرداد ماه 1393
23:05
در برابر چشم
در برابر چشم
2,431
در میان جمع
در میان جمع
1,756
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,526
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,537
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,505
برگ آخر
برگ آخر
2,088
بزرگراه
بزرگراه
1,615
پاپوش
پاپوش
3,707
ثلث شب
ثلث شب
3,745
شب شکار
شب شکار
2,848
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,290
سقوط
سقوط
2,650
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,968
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,051
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,041
تدبیر
تدبیر
1,608
حلالم کن
حلالم کن
2,225
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,675
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,414
سکوت
سکوت
2,321
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,725
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,121
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,442
گودال
گودال
2,164
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,180
حاجت
حاجت
2,714
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,613
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,550
قلب شکسته
قلب شکسته
2,522
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,383
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,397
مقصر
مقصر
1,574
قلب شکسته
قلب شکسته
2,740
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,198
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,221
گودال
گودال
1,771
حلالم کن
حلالم کن
1,858
در میان جمع
در میان جمع
2,674
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,925
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,900
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,908
به آهستگی
به آهستگی
4,039
انعکاس
انعکاس
1,898
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,240
انعکاس
انعکاس
1,248
باغ انار
باغ انار
2,010
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,444
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,870
حلوای نقد
حلوای نقد
3,391
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,096
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,034
آخرخط
آخرخط
5,045
نقطه صفر
نقطه صفر
2,803
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,156
هنوز هستم
هنوز هستم
4,852
ندارها
ندارها
4,738
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,595
بار کج
بار کج
3,519
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,371
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,695
بومرنگ
بومرنگ
5,338
بازی
بازی
5,897
برداشت دوم
برداشت دوم
3,191
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,283
بهترین راه
بهترین راه
4,292
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,410
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,300
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,247
داستان واقعی
داستان واقعی
4,698
تنهایی
تنهایی
2,812
دعوت
دعوت
2,544
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,605
یک اشتباه
یک اشتباه
4,989
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,952
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,902
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,623
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,064
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,297
ندارها
ندارها
4,357
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,910
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,556
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,251
یک اشتباه
یک اشتباه
4,793
در میان جمع
در میان جمع
3,160
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,931
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,309
مکث
مکث
4,666
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,916
انعکاس
انعکاس
2,375
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,420
آخر خط
آخر خط
4,978
خواب صادق
خواب صادق
2,485
بهای ماندن
بهای ماندن
4,093
حاج خانم
حاج خانم
5,431
حاجت
حاجت
5,502
غفلت
غفلت
6,011
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,001
حاجت
حاجت
4,357
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,595
عاشق
عاشق
27,130
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,936
پیک عروس
پیک عروس
7,547
مکافات
مکافات
6,887
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,235
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,789
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
1,981
دروغ
دروغ
2,638
بهترین راه
بهترین راه
1,687
سرانجام
سرانجام
4,838
جبران
جبران
3,796
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,183
بعد از تو
بعد از تو
1,819
نظرکرده
نظرکرده
2,452
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,640
کلاف محبت
کلاف محبت
2,959
خواب صادق
خواب صادق
1,641
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,716
جبران
جبران
2,835
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,540
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
3,970
فقط چند روز
فقط چند روز
2,773
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,050
بی قراری
بی قراری
1,847
تدبیر
تدبیر
2,512
دور باطل
دور باطل
3,693
حاجت
حاجت
4,143
سوگند
سوگند
3,179
بعد از تو
بعد از تو
5,864
آخرین پل
آخرین پل
3,530
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,321
سربازی
سربازی
4,783
در سراشیبی
در سراشیبی
3,691
نظر کرده
نظر کرده
2,752
سایه ها
سایه ها
2,159
بی قراری
بی قراری
6,074
بار کج
بار کج
5,765
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,364
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,422
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,999
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,099
سقوط
سقوط
4,304
در سراشیبی
در سراشیبی
2,417
گره بر باد
گره بر باد
2,174
بعد از تو
بعد از تو
5,502
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,894
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,462
بازتاب
بازتاب
1,525
گره بر باد
گره بر باد
2,283
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,988
در سراشیبی
در سراشیبی
1,639
آخرین قدر
آخرین قدر
3,991
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,325
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,345
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,480
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,616
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,040
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,869
خواب صادق
خواب صادق
۶۷۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۵۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۴۹۸
گره بر باد
گره بر باد
۵۴۷
گره بر باد
گره بر باد
1,353
سایه ها
سایه ها
1,269
سایه ها
سایه ها
۴۱۸
دست شیطان
دست شیطان
۹۷۷
باغ انار
باغ انار
۸۰۵
سقوط
سقوط
1,331
ثلث شب
ثلث شب
1,190
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۹۸۸
مکافات
مکافات
1,620
راز
راز
1,098
توبه
توبه
1,169
جبران
جبران
۸۹۹
نذر
نذر
1,007
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۹۸۳
رویای تلخ
رویای تلخ
۷۴۰
رویای تلخ
رویای تلخ
1,244
سقوط
سقوط
۷۹۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۶۶۸
سرانجام
سرانجام
۷۵۷
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۳۴۰
تهمت
تهمت
۱۶۳
همیشه داماد
همیشه داماد
16,843
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,670
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,290
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,393
تدبیر
تدبیر
2,129
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,520
بی قراری
بی قراری
3,183
گره بر باد
گره بر باد
2,227
پاپوش
پاپوش
2,786
شب شکار
شب شکار
3,779
دونده
دونده
1,988
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,618
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,590
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,555
آخر خط
آخر خط
2,150
بازتاب
بازتاب
2,946
بازیگر
بازیگر
2,769
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,535
برج جهان
برج جهان
2,074
حقیقت
حقیقت
2,614
در تاریکی
در تاریکی
2,352
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,310
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,256
درنگ
درنگ
2,125
برج جهان
برج جهان
1,304
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,277
تسویه حساب
تسویه حساب
5,800
پژواک
پژواک
3,466
محدوده خطر
محدوده خطر
2,964
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,847
بر بال باد
بر بال باد
3,347
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,888
شلیک به خود
شلیک به خود
2,533
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,151
کسی بین ما
کسی بین ما
2,018
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,658
نذر
نذر
2,122
حاجت
حاجت
2,249
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,216
خواب گران
خواب گران
1,654
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,784
در کنار هم
در کنار هم
2,143
گوشی همراه
گوشی همراه
2,445
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,339
طعم زندگی
طعم زندگی
1,809
رهایی
رهایی
2,515
فریب
فریب
6,893
با من باش
با من باش
2,745
قلب مهربان
قلب مهربان
2,043
در میان جمع
در میان جمع
1,497
بهای ماندن
بهای ماندن
2,116
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,307
میزان
میزان
2,098
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,746
پیله
پیله
2,558
برگ آخر
برگ آخر
2,644
عاشق
عاشق
5,542