عاشق

۴,۹۱۴

شبکه ۵
۲ مرداد ماه ۱۳۹۳
۲۲:۵۷
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۷۰
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۶۸
در میان جمع
در میان جمع
۱,۵۴۱
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۳۱
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۳۲۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۴,۰۵۷
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۲۹
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۷۰
پاپوش
پاپوش
۳,۲۵۱
ثلث شب
ثلث شب
۳,۳۸۷
شب شکار
شب شکار
۲,۵۰۱
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۱۰۴
سقوط
سقوط
۲,۵۰۶
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۴۴
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۵۴۴
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۳۹
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۱
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۹۲
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۳۹
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۱۹۹
سکوت
سکوت
۱,۹۶۰
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۳۹۱
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۴۳۳
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۷۷۵
گودال
گودال
۱,۹۶۰
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۶۳
حاجت
حاجت
۲,۴۷۵
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۵۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۵۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۶۵
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۴۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۸۵
مقصر
مقصر
۱,۴۳۹
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۴۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۷۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۹۲
گودال
گودال
۱,۵۵۷
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۳۱
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۳۷
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۷۱
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۳۸
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۹۴
به آهستگی
به آهستگی
۳,۶۹۹
انعکاس
انعکاس
۱,۷۶۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۷۹
انعکاس
انعکاس
۱,۰۹۳
باغ انار
باغ انار
۱,۸۲۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۱۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۴۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۳,۰۴۵
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۹۰۲
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۵۱
آخرخط
آخرخط
۳,۶۶۴
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۵۱۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۷۰
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۵۵۹
ندارها
ندارها
۴,۴۶۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۵۶
بار کج
بار کج
۳,۳۹۳
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۴۱
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۱۲۵
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۶۳
بازی
بازی
۵,۴۹۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۹۵۵
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۳,۰۳۳
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۴۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۹۵
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۶۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۳۳
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۳۴
تنهایی
تنهایی
۲,۶۲۰
دعوت
دعوت
۲,۳۰۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۷۵
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۱۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۳۲
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۶۱۳
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۲۵
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۷۹۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۲۵
ندارها
ندارها
۴,۱۰۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۵۳
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۸۴
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۸۴
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۴۹
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۳۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۶۳
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۹۶۸
مکث
مکث
۴,۳۳۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۵۳
انعکاس
انعکاس
۲,۲۵۳
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۵۵
آخر خط
آخر خط
۴,۸۴۰
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۹۲
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۶۵
حاج خانم
حاج خانم
۴,۹۷۰
حاجت
حاجت
۵,۳۸۲
غفلت
غفلت
۵,۳۲۹
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۸۰۷
حاجت
حاجت
۴,۱۷۷
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۷۵
عاشق
عاشق
۲۵,۶۴۳
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۶۹۷
پیک عروس
پیک عروس
۶,۹۱۴
مکافات
مکافات
۶,۶۵۸
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۳,۰۱۴
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۴۵
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۳۸۳
دروغ
دروغ
۱,۷۳۹
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۴۸۰
جبران
جبران
۳,۰۷۵
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۵۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۹۶
نظرکرده
نظرکرده
۲,۰۳۹
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۲۵۴
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۴۴۳
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۵۴
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۴,۱۰۲
جبران
جبران
۲,۴۸۴
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۸۲
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۱۹۳
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۳۶۲
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۸۲۶
بی قراری
بی قراری
۱,۶۸۷
تدبیر
تدبیر
۲,۳۲۲
دور باطل
دور باطل
۳,۲۴۱
حاجت
حاجت
۳,۷۴۸
سوگند
سوگند
۲,۸۸۳
بعد از تو
بعد از تو
۴,۹۱۶
آخرین پل
آخرین پل
۳,۱۶۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۳۷
سربازی
سربازی
۴,۳۴۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۵۷
نظر کرده
نظر کرده
۲,۳۵۲
سایه ها
سایه ها
۱,۸۳۵
بی قراری
بی قراری
۵,۰۴۲
بار کج
بار کج
۵,۱۸۵
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۷۵
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۶۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۷۸
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۴۴
سقوط
سقوط
۳,۳۹۱
در سراشیبی
در سراشیبی
۲,۰۴۴
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۴۹
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۳۰
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۵۱۵
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۵۷
بازتاب
بازتاب
۱,۳۹۳
گره بر باد
گره بر باد
۲,۰۸۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۵۵
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۱۵
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۳۷۷
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۷۸
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۹۱۴
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۳۰۳
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۶۳
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۱۴
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۷۰
خواب صادق
خواب صادق
۵۲۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۴۹۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۷۷
گره بر باد
گره بر باد
۳۸۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۲۰۱
سایه ها
سایه ها
۵۹۷
سایه ها
سایه ها
۲۹۵
دست شیطان
دست شیطان
۷۳۷
باغ انار
باغ انار
۶۳۱
سقوط
سقوط
۱,۰۴۳
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۵۵
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۸۲۴
مکافات
مکافات
۱,۳۱۶
راز
راز
۷۶۵
توبه
توبه
۶۷۴
جبران
جبران
۶۲۳
نذر
نذر
۷۲۴
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۵۵۲
رویای تلخ
رویای تلخ
۳۱۶
رویای تلخ
رویای تلخ
۵۲۴
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۶۷۳
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۴۳
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۸۶۸
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۷۵
تدبیر
تدبیر
۱,۷۶۹
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۱۷۱
بی قراری
بی قراری
۲,۹۲۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۴۳
پاپوش
پاپوش
۲,۵۳۲
شب شکار
شب شکار
۳,۵۸۷
دونده
دونده
۱,۸۱۲
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۷۶
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۶۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۰۸
آخر خط
آخر خط
۱,۹۴۶
بازتاب
بازتاب
۲,۷۴۱
بازیگر
بازیگر
۲,۲۶۲
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۸۶
برج جهان
برج جهان
۱,۷۵۳
حقیقت
حقیقت
۲,۱۸۹
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۹۰
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۹۱۳
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۸۵
درنگ
درنگ
۱,۵۳۱
برج جهان
برج جهان
۱,۱۵۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۳۸۸
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۹۷۷
پژواک
پژواک
۳,۰۲۱
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۴۰۶
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۵۰۸
بر بال باد
بر بال باد
۳,۰۷۰
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۴۵۳
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۲۸۸
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۶۱
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۸۱۰
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۴۸
نذر
نذر
۱,۶۹۹
حاجت
حاجت
۲,۰۸۸
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۵۳۲
خواب گران
خواب گران
۱,۴۶۱
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۴۳۵
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۷۴
گوشی همراه
گوشی همراه
۲,۰۴۵
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۸۷۲
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۴۷
رهایی
رهایی
۲,۱۴۵
فریب
فریب
۶,۲۸۶
با من باش
با من باش
۲,۳۶۰
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۸۴۸
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۲۵
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۹۲۱
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۹۳۲
میزان
میزان
۱,۷۸۱
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۲۲۵
پیله
پیله
۲,۲۵۸
برگ آخر
برگ آخر
۲,۴۰۹