بزرگراه
بزرگراه
1,537
در برابر چشم
در برابر چشم
2,565
در میان جمع
در میان جمع
1,831
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,586
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,606
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,817
برگ آخر
برگ آخر
2,144
بزرگراه
بزرگراه
1,653
پاپوش
پاپوش
3,829
ثلث شب
ثلث شب
3,901
شب شکار
شب شکار
2,986
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,333
سقوط
سقوط
2,712
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,062
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,290
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,125
تدبیر
تدبیر
1,662
حلالم کن
حلالم کن
2,291
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,741
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,475
سکوت
سکوت
2,454
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,809
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,350
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,773
گودال
گودال
2,408
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,211
حاجت
حاجت
2,771
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,684
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,639
قلب شکسته
قلب شکسته
2,573
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,428
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,576
مقصر
مقصر
1,618
قلب شکسته
قلب شکسته
2,826
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,274
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,284
گودال
گودال
2,120
حلالم کن
حلالم کن
1,914
در میان جمع
در میان جمع
2,711
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,957
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,958
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,990
به آهستگی
به آهستگی
4,167
انعکاس
انعکاس
1,946
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,478
انعکاس
انعکاس
1,298
باغ انار
باغ انار
2,101
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,483
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,907
حلوای نقد
حلوای نقد
3,523
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,167
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,073
آخرخط
آخرخط
5,386
نقطه صفر
نقطه صفر
3,082
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,203
هنوز هستم
هنوز هستم
5,155
ندارها
ندارها
4,789
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,657
بار کج
بار کج
3,566
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,407
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,112
بومرنگ
بومرنگ
5,466
بازی
بازی
6,117
برداشت دوم
برداشت دوم
3,342
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,366
بهترین راه
بهترین راه
4,530
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,439
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,559
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,278
داستان واقعی
داستان واقعی
4,791
تنهایی
تنهایی
2,873
دعوت
دعوت
2,647
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,635
یک اشتباه
یک اشتباه
5,223
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,996
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,018
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,667
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,106
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,342
ندارها
ندارها
4,427
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,000
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,710
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,403
یک اشتباه
یک اشتباه
4,851
در میان جمع
در میان جمع
3,194
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,965
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,408
مکث
مکث
4,770
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,982
انعکاس
انعکاس
2,433
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,500
آخر خط
آخر خط
5,013
خواب صادق
خواب صادق
2,544
بهای ماندن
بهای ماندن
4,154
حاج خانم
حاج خانم
5,624
حاجت
حاجت
5,541
غفلت
غفلت
6,467
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,076
حاجت
حاجت
4,433
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,650
عاشق
عاشق
28,200
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,027
پیک عروس
پیک عروس
7,774
مکافات
مکافات
6,973
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,358
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,843
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,390
دروغ
دروغ
2,923
بهترین راه
بهترین راه
1,870
سرانجام
سرانجام
5,528
جبران
جبران
4,062
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,319
بعد از تو
بعد از تو
1,893
نظرکرده
نظرکرده
2,673
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,803
کلاف محبت
کلاف محبت
3,218
خواب صادق
خواب صادق
1,703
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,059
جبران
جبران
2,923
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,667
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,314
فقط چند روز
فقط چند روز
2,977
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,123
بی قراری
بی قراری
1,883
تدبیر
تدبیر
2,620
دور باطل
دور باطل
3,882
حاجت
حاجت
4,247
سوگند
سوگند
3,313
بعد از تو
بعد از تو
6,432
آخرین پل
آخرین پل
3,651
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,385
سربازی
سربازی
5,183
در سراشیبی
در سراشیبی
3,761
نظر کرده
نظر کرده
2,881
سایه ها
سایه ها
2,231
بی قراری
بی قراری
6,727
بار کج
بار کج
6,075
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,491
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,510
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,344
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,250
سقوط
سقوط
4,551
در سراشیبی
در سراشیبی
3,156
گره بر باد
گره بر باد
2,308
بعد از تو
بعد از تو
6,115
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,107
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,640
بازتاب
بازتاب
1,584
گره بر باد
گره بر باد
2,355
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,118
در سراشیبی
در سراشیبی
1,685
آخرین قدر
آخرین قدر
4,364
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,389
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,507
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,557
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,689
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,171
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,050
خواب صادق
خواب صادق
۷۴۱
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۱۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۳۳
گره بر باد
گره بر باد
۵۹۳
گره بر باد
گره بر باد
1,426
سایه ها
سایه ها
1,673
سایه ها
سایه ها
۴۵۵
دست شیطان
دست شیطان
1,110
باغ انار
باغ انار
۹۳۰
سقوط
سقوط
1,394
ثلث شب
ثلث شب
1,302
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,096
مکافات
مکافات
1,795
راز
راز
1,240
توبه
توبه
1,469
جبران
جبران
1,037
نذر
نذر
1,101
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,170
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۰۳
رویای تلخ
رویای تلخ
1,465
سقوط
سقوط
۹۷۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۶۸
سرانجام
سرانجام
1,094
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۷۴
تهمت
تهمت
۶۹۶
دوراهی
دوراهی
۹۷۸
همیشه داماد
همیشه داماد
17,581
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,764
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,444
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,503
تدبیر
تدبیر
2,276
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,688
بی قراری
بی قراری
3,262
گره بر باد
گره بر باد
2,339
پاپوش
پاپوش
2,865
شب شکار
شب شکار
3,867
دونده
دونده
2,046
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,733
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,776
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,605
آخر خط
آخر خط
2,229
بازتاب
بازتاب
3,024
بازیگر
بازیگر
2,996
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,614
برج جهان
برج جهان
2,313
حقیقت
حقیقت
2,783
در تاریکی
در تاریکی
2,920
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,433
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,321
درنگ
درنگ
2,346
برج جهان
برج جهان
1,352
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,234
تسویه حساب
تسویه حساب
6,195
پژواک
پژواک
3,621
محدوده خطر
محدوده خطر
3,282
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,966
بر بال باد
بر بال باد
3,508
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,027
شلیک به خود
شلیک به خود
2,643
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,212
کسی بین ما
کسی بین ما
2,098
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,751
نذر
نذر
2,301
حاجت
حاجت
2,303
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,541
خواب گران
خواب گران
1,759
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,886
در کنار هم
در کنار هم
2,259
گوشی همراه
گوشی همراه
2,582
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,569
طعم زندگی
طعم زندگی
1,874
رهایی
رهایی
2,655
فریب
فریب
7,187
با من باش
با من باش
2,871
قلب مهربان
قلب مهربان
2,115
در میان جمع
در میان جمع
1,547
بهای ماندن
بهای ماندن
2,177
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,437
میزان
میزان
2,255
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,920
پیله
پیله
2,667
برگ آخر
برگ آخر
2,754