برگ آخر
برگ آخر
2,660
عاشق
عاشق
5,593
بزرگراه
بزرگراه
1,477
در برابر چشم
در برابر چشم
2,457
در میان جمع
در میان جمع
1,767
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,535
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,546
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,527
برگ آخر
برگ آخر
2,095
بزرگراه
بزرگراه
1,623
پاپوش
پاپوش
3,732
ثلث شب
ثلث شب
3,754
شب شکار
شب شکار
2,886
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,299
سقوط
سقوط
2,652
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
2,978
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,089
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,053
تدبیر
تدبیر
1,618
حلالم کن
حلالم کن
2,235
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,685
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,423
سکوت
سکوت
2,345
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,740
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,151
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,481
گودال
گودال
2,182
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,185
حاجت
حاجت
2,723
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,623
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,565
قلب شکسته
قلب شکسته
2,530
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,391
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,419
مقصر
مقصر
1,580
قلب شکسته
قلب شکسته
2,752
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,213
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,237
گودال
گودال
1,788
حلالم کن
حلالم کن
1,863
در میان جمع
در میان جمع
2,681
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,933
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,908
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,923
به آهستگی
به آهستگی
4,052
انعکاس
انعکاس
1,907
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,280
انعکاس
انعکاس
1,256
باغ انار
باغ انار
2,022
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,453
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,877
حلوای نقد
حلوای نقد
3,412
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,109
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,043
آخرخط
آخرخط
5,092
نقطه صفر
نقطه صفر
2,839
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,166
هنوز هستم
هنوز هستم
4,870
ندارها
ندارها
4,745
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,601
بار کج
بار کج
3,526
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,377
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,728
بومرنگ
بومرنگ
5,355
بازی
بازی
5,916
برداشت دوم
برداشت دوم
3,204
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,294
بهترین راه
بهترین راه
4,326
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,417
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,345
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,253
داستان واقعی
داستان واقعی
4,725
تنهایی
تنهایی
2,820
دعوت
دعوت
2,555
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,612
یک اشتباه
یک اشتباه
5,010
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,960
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,915
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,634
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,072
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,304
ندارها
ندارها
4,369
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,930
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,565
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,265
یک اشتباه
یک اشتباه
4,801
در میان جمع
در میان جمع
3,165
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,935
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,326
مکث
مکث
4,683
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,927
انعکاس
انعکاس
2,384
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,431
آخر خط
آخر خط
4,984
خواب صادق
خواب صادق
2,497
بهای ماندن
بهای ماندن
4,100
حاج خانم
حاج خانم
5,451
حاجت
حاجت
5,508
غفلت
غفلت
6,049
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,018
حاجت
حاجت
4,368
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,602
عاشق
عاشق
27,278
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,951
پیک عروس
پیک عروس
7,589
مکافات
مکافات
6,904
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,255
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,796
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,023
دروغ
دروغ
2,687
بهترین راه
بهترین راه
1,731
سرانجام
سرانجام
4,908
جبران
جبران
3,821
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,202
بعد از تو
بعد از تو
1,837
نظرکرده
نظرکرده
2,482
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,668
کلاف محبت
کلاف محبت
3,005
خواب صادق
خواب صادق
1,648
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,738
جبران
جبران
2,850
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,555
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,019
فقط چند روز
فقط چند روز
2,793
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,057
بی قراری
بی قراری
1,853
تدبیر
تدبیر
2,515
دور باطل
دور باطل
3,723
حاجت
حاجت
4,167
سوگند
سوگند
3,204
بعد از تو
بعد از تو
5,940
آخرین پل
آخرین پل
3,556
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,334
سربازی
سربازی
4,792
در سراشیبی
در سراشیبی
3,693
نظر کرده
نظر کرده
2,775
سایه ها
سایه ها
2,165
بی قراری
بی قراری
6,157
بار کج
بار کج
5,788
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,376
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,427
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,016
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,103
سقوط
سقوط
4,340
در سراشیبی
در سراشیبی
2,436
گره بر باد
گره بر باد
2,184
بعد از تو
بعد از تو
5,552
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,905
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,474
بازتاب
بازتاب
1,525
گره بر باد
گره بر باد
2,291
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
1,991
در سراشیبی
در سراشیبی
1,639
آخرین قدر
آخرین قدر
4,000
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,329
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,352
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,481
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,619
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,043
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,878
خواب صادق
خواب صادق
۶۷۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۶۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۰۱
گره بر باد
گره بر باد
۵۴۹
گره بر باد
گره بر باد
1,357
سایه ها
سایه ها
1,332
سایه ها
سایه ها
۴۱۹
دست شیطان
دست شیطان
۹۸۰
باغ انار
باغ انار
۸۰۸
سقوط
سقوط
1,333
ثلث شب
ثلث شب
1,193
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۹۹۰
مکافات
مکافات
1,635
راز
راز
1,111
توبه
توبه
1,199
جبران
جبران
۹۱۱
نذر
نذر
1,021
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,001
رویای تلخ
رویای تلخ
۷۵۴
رویای تلخ
رویای تلخ
1,263
سقوط
سقوط
۸۲۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۶۹۰
سرانجام
سرانجام
۷۸۰
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۳۵۳
تهمت
تهمت
۳۳۳
دوراهی
دوراهی
۵۷۳
همیشه داماد
همیشه داماد
16,946
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,680
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,306
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,407
تدبیر
تدبیر
2,155
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,532
بی قراری
بی قراری
3,193
گره بر باد
گره بر باد
2,240
پاپوش
پاپوش
2,797
شب شکار
شب شکار
3,794
دونده
دونده
1,994
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,622
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,609
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,560
آخر خط
آخر خط
2,159
بازتاب
بازتاب
2,954
بازیگر
بازیگر
2,800
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,545
برج جهان
برج جهان
2,104
حقیقت
حقیقت
2,644
در تاریکی
در تاریکی
2,390
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,328
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,258
درنگ
درنگ
2,140
برج جهان
برج جهان
1,308
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,364
تسویه حساب
تسویه حساب
5,844
پژواک
پژواک
3,497
محدوده خطر
محدوده خطر
3,022
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,875
بر بال باد
بر بال باد
3,368
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,909
شلیک به خود
شلیک به خود
2,549
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,159
کسی بین ما
کسی بین ما
2,027
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,666
نذر
نذر
2,162
حاجت
حاجت
2,255
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,274
خواب گران
خواب گران
1,668
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,798
در کنار هم
در کنار هم
2,158
گوشی همراه
گوشی همراه
2,462
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,371
طعم زندگی
طعم زندگی
1,818
رهایی
رهایی
2,533
فریب
فریب
6,937
با من باش
با من باش
2,766
قلب مهربان
قلب مهربان
2,051
در میان جمع
در میان جمع
1,503
بهای ماندن
بهای ماندن
2,127
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,330
میزان
میزان
2,109
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,794