گواهی عاشق

۳,۲۵۰

شبکه ۵
۳۰ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۰۸
پیله
پیله
۲,۲۸۴
برگ آخر
برگ آخر
۲,۴۱۸
عاشق
عاشق
۴,۹۸۱
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۷۹
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۰۰۲
در میان جمع
در میان جمع
۱,۵۵۰
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۴۱
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۳۳۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۴,۰۷۹
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۳۷
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۷۹
پاپوش
پاپوش
۳,۲۸۸
ثلث شب
ثلث شب
۳,۴۰۳
شب شکار
شب شکار
۲,۵۲۲
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۱۱۳
سقوط
سقوط
۲,۵۲۲
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۵۴
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۵۷۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۸۰۳
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۷
حلالم کن
حلالم کن
۲,۰۰۳
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۴۸
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۲۱۰
سکوت
سکوت
۱,۹۸۰
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۴۵۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۴۹۴
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۸۳۳
گودال
گودال
۱,۹۶۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۷۱
حاجت
حاجت
۲,۴۹۹
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۷۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۷۵
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۷۱
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۵۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۹۹
مقصر
مقصر
۱,۴۴۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۵۹
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۸۳
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۰۰۲
گودال
گودال
۱,۵۶۵
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۳۵
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۴۶
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۸۷
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۴۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۷۰۶
به آهستگی
به آهستگی
۳,۷۲۲
انعکاس
انعکاس
۱,۷۶۷
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۹۶
انعکاس
انعکاس
۱,۱۰۴
باغ انار
باغ انار
۱,۸۳۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۲۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۵۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۳,۰۶۴
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۹۰۷
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۶۳
آخرخط
آخرخط
۳,۹۶۴
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۵۲۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۸۱
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۵۷۷
ندارها
ندارها
۴,۴۷۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۶۱
بار کج
بار کج
۳,۳۹۹
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۴۶
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۱۶۰
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۷۶
بازی
بازی
۵,۵۲۵
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۹۷۸
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۳,۰۴۱
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۶۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۹۸
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۷۲
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۳۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۴۹
تنهایی
تنهایی
۲,۶۳۲
دعوت
دعوت
۲,۳۲۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۷۹
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۵۴
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۴۰
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۶۲۵
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۲۸
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۸۵۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۳۴
ندارها
ندارها
۴,۱۲۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۶۲
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۹۱
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۹۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۵۴
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۴۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۶۶
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۹۸۰
مکث
مکث
۴,۳۵۴
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۵۸
انعکاس
انعکاس
۲,۲۶۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۶۰
آخر خط
آخر خط
۴,۸۵۵
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۹۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۶۹
حاج خانم
حاج خانم
۴,۹۹۷
حاجت
حاجت
۵,۳۸۶
غفلت
غفلت
۵,۳۶۶
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۸۱۷
حاجت
حاجت
۴,۱۸۴
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۷۹
عاشق
عاشق
۲۵,۷۵۳
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۷۱۴
پیک عروس
پیک عروس
۶,۹۴۶
مکافات
مکافات
۶,۶۶۵
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۳,۰۲۶
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۵۰
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۴۰۹
دروغ
دروغ
۱,۷۶۲
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۵۲۸
جبران
جبران
۳,۱۲۷
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۶۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۹۹
نظرکرده
نظرکرده
۲,۰۵۹
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۲۸۲
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۴۶۱
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۶۲
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۴,۱۲۹
جبران
جبران
۲,۵۱۶
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۳۰۱
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۲۶۸
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۳۹۰
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۸۴۱
بی قراری
بی قراری
۱,۶۹۹
تدبیر
تدبیر
۲,۳۳۵
دور باطل
دور باطل
۳,۲۶۲
حاجت
حاجت
۳,۷۷۳
سوگند
سوگند
۲,۸۹۶
بعد از تو
بعد از تو
۴,۹۶۲
آخرین پل
آخرین پل
۳,۱۷۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۵۵
سربازی
سربازی
۴,۳۶۴
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۶۴
نظر کرده
نظر کرده
۲,۳۷۳
سایه ها
سایه ها
۱,۹۰۱
بی قراری
بی قراری
۵,۱۰۹
بار کج
بار کج
۵,۲۲۷
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۹۱
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۷۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۴۱۴
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۶۵
سقوط
سقوط
۳,۴۲۷
در سراشیبی
در سراشیبی
۲,۰۵۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۶۳
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۷۵
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۵۲۷
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۷۶
بازتاب
بازتاب
۱,۴۰۲
گره بر باد
گره بر باد
۲,۱۱۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۷۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۲۹
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۴۳۴
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۹۲
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۹۶۵
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۳۱۳
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۶۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۲۸
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۷۸
خواب صادق
خواب صادق
۵۴۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۵۰۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۸۷
گره بر باد
گره بر باد
۳۹۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۲۱۲
سایه ها
سایه ها
۶۰۸
سایه ها
سایه ها
۳۰۰
دست شیطان
دست شیطان
۷۵۵
باغ انار
باغ انار
۶۳۸
سقوط
سقوط
۱,۰۶۲
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۶۵
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۸۴۴
مکافات
مکافات
۱,۳۳۸
راز
راز
۷۹۳
توبه
توبه
۶۹۹
جبران
جبران
۶۳۴
نذر
نذر
۷۴۱
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۵۸۹
رویای تلخ
رویای تلخ
۳۶۰
رویای تلخ
رویای تلخ
۶۲۹
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۷۴۰
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۵۴
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۸۸۷
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۸۶
تدبیر
تدبیر
۱,۷۸۵
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۱۹۸
بی قراری
بی قراری
۲,۹۳۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۶۶
پاپوش
پاپوش
۲,۵۴۲
شب شکار
شب شکار
۳,۶۰۰
دونده
دونده
۱,۸۲۴
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۸۹
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۷۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۱۹
آخر خط
آخر خط
۱,۹۵۸
بازتاب
بازتاب
۲,۷۵۵
بازیگر
بازیگر
۲,۲۸۷
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۳۰۲
برج جهان
برج جهان
۱,۷۶۹
حقیقت
حقیقت
۲,۲۱۵
در تاریکی
در تاریکی
۱,۹۱۸
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۹۳۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۹۶
درنگ
درنگ
۱,۶۲۳
برج جهان
برج جهان
۱,۱۵۹
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۴۳۱
تسویه حساب
تسویه حساب
۵,۰۱۸
پژواک
پژواک
۳,۰۵۲
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۴۲۸
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۵۲۴
بر بال باد
بر بال باد
۳,۰۸۳
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۴۷۰
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۳۱۲
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۶۹
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۸۲۰
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۶۲
نذر
نذر
۱,۷۱۶
حاجت
حاجت
۲,۰۹۸
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۵۶۴
خواب گران
خواب گران
۱,۴۷۵
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۴۵۲
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۸۴
گوشی همراه
گوشی همراه
۲,۰۶۲
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۹۰۲
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۵۶
رهایی
رهایی
۲,۱۷۰
فریب
فریب
۶,۳۳۹
با من باش
با من باش
۲,۳۹۰
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۸۶۱
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۴۹
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۹۳۱
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۹۴۵
میزان
میزان
۱,۸۰۱