بهای ماندن

2,154

شبکه ۵
25 تیر ماه 1393
23:04
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,372
میزان
میزان
2,163
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,852
پیله
پیله
2,633
برگ آخر
برگ آخر
2,704
عاشق
عاشق
5,744
بزرگراه
بزرگراه
1,508
در برابر چشم
در برابر چشم
2,504
در میان جمع
در میان جمع
1,802
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,558
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,570
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,637
برگ آخر
برگ آخر
2,114
بزرگراه
بزرگراه
1,637
پاپوش
پاپوش
3,769
ثلث شب
ثلث شب
3,818
شب شکار
شب شکار
2,937
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,317
سقوط
سقوط
2,687
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,013
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,169
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,082
تدبیر
تدبیر
1,641
حلالم کن
حلالم کن
2,262
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,706
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,451
سکوت
سکوت
2,394
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,768
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,220
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,614
گودال
گودال
2,254
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,192
حاجت
حاجت
2,739
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,651
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,602
قلب شکسته
قلب شکسته
2,545
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,404
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,474
مقصر
مقصر
1,592
قلب شکسته
قلب شکسته
2,778
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,242
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,258
گودال
گودال
1,886
حلالم کن
حلالم کن
1,888
در میان جمع
در میان جمع
2,691
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,941
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,927
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,949
به آهستگی
به آهستگی
4,098
انعکاس
انعکاس
1,931
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,393
انعکاس
انعکاس
1,275
باغ انار
باغ انار
2,056
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,464
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,887
حلوای نقد
حلوای نقد
3,450
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,138
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,056
آخرخط
آخرخط
5,233
نقطه صفر
نقطه صفر
2,937
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,182
هنوز هستم
هنوز هستم
4,953
ندارها
ندارها
4,766
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,610
بار کج
بار کج
3,545
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,387
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,894
بومرنگ
بومرنگ
5,396
بازی
بازی
5,985
برداشت دوم
برداشت دوم
3,258
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,330
بهترین راه
بهترین راه
4,411
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,426
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,436
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,264
داستان واقعی
داستان واقعی
4,751
تنهایی
تنهایی
2,837
دعوت
دعوت
2,591
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,625
یک اشتباه
یک اشتباه
5,102
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,971
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,945
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,654
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,085
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,318
ندارها
ندارها
4,393
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,959
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,617
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,351
یک اشتباه
یک اشتباه
4,817
در میان جمع
در میان جمع
3,177
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,946
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,366
مکث
مکث
4,718
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,961
انعکاس
انعکاس
2,403
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,468
آخر خط
آخر خط
4,999
خواب صادق
خواب صادق
2,514
بهای ماندن
بهای ماندن
4,123
حاج خانم
حاج خانم
5,526
حاجت
حاجت
5,520
غفلت
غفلت
6,234
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,047
حاجت
حاجت
4,397
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,618
عاشق
عاشق
27,636
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,979
پیک عروس
پیک عروس
7,680
مکافات
مکافات
6,935
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,283
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,819
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,177
دروغ
دروغ
2,799
بهترین راه
بهترین راه
1,793
سرانجام
سرانجام
5,188
جبران
جبران
3,917
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,238
بعد از تو
بعد از تو
1,871
نظرکرده
نظرکرده
2,562
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,713
کلاف محبت
کلاف محبت
3,102
خواب صادق
خواب صادق
1,667
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,885
جبران
جبران
2,882
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,597
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,159
فقط چند روز
فقط چند روز
2,865
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,072
بی قراری
بی قراری
1,865
تدبیر
تدبیر
2,566
دور باطل
دور باطل
3,798
حاجت
حاجت
4,202
سوگند
سوگند
3,226
بعد از تو
بعد از تو
6,146
آخرین پل
آخرین پل
3,594
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,353
سربازی
سربازی
4,926
در سراشیبی
در سراشیبی
3,726
نظر کرده
نظر کرده
2,831
سایه ها
سایه ها
2,193
بی قراری
بی قراری
6,390
بار کج
بار کج
5,870
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,421
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,459
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,142
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,170
سقوط
سقوط
4,422
در سراشیبی
در سراشیبی
2,714
گره بر باد
گره بر باد
2,246
بعد از تو
بعد از تو
5,776
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,988
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,548
بازتاب
بازتاب
1,546
گره بر باد
گره بر باد
2,314
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,025
در سراشیبی
در سراشیبی
1,657
آخرین قدر
آخرین قدر
4,079
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,355
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,400
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,513
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,641
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,080
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,910
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۴
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۰
گره بر باد
گره بر باد
۵۷۲
گره بر باد
گره بر باد
1,387
سایه ها
سایه ها
1,492
سایه ها
سایه ها
۴۳۵
دست شیطان
دست شیطان
1,013
باغ انار
باغ انار
۸۳۶
سقوط
سقوط
1,365
ثلث شب
ثلث شب
1,244
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,022
مکافات
مکافات
1,721
راز
راز
1,173
توبه
توبه
1,334
جبران
جبران
۹۸۱
نذر
نذر
1,051
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,069
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۰۷
رویای تلخ
رویای تلخ
1,327
سقوط
سقوط
۸۷۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۲۰
سرانجام
سرانجام
۹۴۶
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۳
تهمت
تهمت
۵۰۰
دوراهی
دوراهی
۷۶۲
همیشه داماد
همیشه داماد
17,152
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,716
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,362
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,443
تدبیر
تدبیر
2,209
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,576
بی قراری
بی قراری
3,224
گره بر باد
گره بر باد
2,273
پاپوش
پاپوش
2,826
شب شکار
شب شکار
3,824
دونده
دونده
2,016
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,661
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,654
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,582
آخر خط
آخر خط
2,195
بازتاب
بازتاب
2,990
بازیگر
بازیگر
2,878
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,578
برج جهان
برج جهان
2,204
حقیقت
حقیقت
2,691
در تاریکی
در تاریکی
2,746
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,375
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,279
درنگ
درنگ
2,210
برج جهان
برج جهان
1,326
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,720
تسویه حساب
تسویه حساب
5,995
پژواک
پژواک
3,548
محدوده خطر
محدوده خطر
3,164
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,932
بر بال باد
بر بال باد
3,428
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,956
شلیک به خود
شلیک به خود
2,584
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,180
کسی بین ما
کسی بین ما
2,052
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,689
نذر
نذر
2,253
حاجت
حاجت
2,272
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,418
خواب گران
خواب گران
1,706
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,836
در کنار هم
در کنار هم
2,206
گوشی همراه
گوشی همراه
2,525
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,450
طعم زندگی
طعم زندگی
1,842
رهایی
رهایی
2,583
فریب
فریب
7,039
با من باش
با من باش
2,808
قلب مهربان
قلب مهربان
2,076
در میان جمع
در میان جمع
1,529