فریب
فریب
7,207
با من باش
با من باش
2,889
قلب مهربان
قلب مهربان
2,127
در میان جمع
در میان جمع
1,551
بهای ماندن
بهای ماندن
2,184
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,445
میزان
میزان
2,261
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,936
پیله
پیله
2,677
برگ آخر
برگ آخر
2,760
عاشق
عاشق
5,882
بزرگراه
بزرگراه
1,549
در برابر چشم
در برابر چشم
2,574
در میان جمع
در میان جمع
1,837
تغییر
تغییر
1,656
مکث
مکث
2,592
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,609
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,827
برگ آخر
برگ آخر
2,149
بزرگراه
بزرگراه
1,656
پاپوش
پاپوش
3,839
ثلث شب
ثلث شب
3,920
شب شکار
شب شکار
2,999
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,339
سقوط
سقوط
2,715
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,074
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,314
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,130
تدبیر
تدبیر
1,667
حلالم کن
حلالم کن
2,295
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,754
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,478
سکوت
سکوت
2,463
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,816
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,376
در برابر چشم
در برابر چشم
3,371
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,012
راز موفقیت
راز موفقیت
6,789
گودال
گودال
2,427
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,215
حاجت
حاجت
2,781
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,042
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,691
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,651
قلب شکسته
قلب شکسته
2,578
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,430
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,587
مقصر
مقصر
1,620
قلب شکسته
قلب شکسته
2,832
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,285
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,292
گودال
گودال
2,128
حلالم کن
حلالم کن
1,919
در میان جمع
در میان جمع
2,713
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,965
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,961
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,998
به آهستگی
به آهستگی
4,173
انعکاس
انعکاس
1,951
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,488
انعکاس
انعکاس
1,301
باغ انار
باغ انار
2,106
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,488
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,911
حلوای نقد
حلوای نقد
3,534
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,172
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,082
آخرخط
آخرخط
5,404
نقطه صفر
نقطه صفر
3,094
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,212
هنوز هستم
هنوز هستم
5,161
ندارها
ندارها
4,798
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,659
بار کج
بار کج
3,571
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,414
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,759
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
4,118
بومرنگ
بومرنگ
5,473
بازی
بازی
6,136
برداشت دوم
برداشت دوم
3,348
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,379
بهترین راه
بهترین راه
4,543
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,441
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,576
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,280
داستان واقعی
داستان واقعی
4,796
تنهایی
تنهایی
2,878
دعوت
دعوت
2,652
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,638
یک اشتباه
یک اشتباه
5,235
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,999
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
3,023
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,685
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,110
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,346
ندارها
ندارها
4,434
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,008
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,715
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,410
یک اشتباه
یک اشتباه
4,857
در میان جمع
در میان جمع
3,197
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,968
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,417
مکث
مکث
4,782
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,991
انعکاس
انعکاس
2,438
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,507
آخر خط
آخر خط
5,017
خواب صادق
خواب صادق
2,552
بهای ماندن
بهای ماندن
4,156
حاج خانم
حاج خانم
5,631
حاجت
حاجت
5,543
غفلت
غفلت
6,477
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,082
حاجت
حاجت
4,439
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,658
عاشق
عاشق
28,280
مسافر مفلس
مسافر مفلس
4,039
پیک عروس
پیک عروس
7,786
مکافات
مکافات
6,981
راه و بیراه
راه و بیراه
4,308
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,364
بازتاب
بازتاب
3,077
انعکاس
انعکاس
1,846
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,417
دروغ
دروغ
2,935
بهترین راه
بهترین راه
1,871
سرانجام
سرانجام
5,563
جبران
جبران
4,099
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,327
بعد از تو
بعد از تو
1,897
نظرکرده
نظرکرده
2,686
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,818
کلاف محبت
کلاف محبت
3,234
خواب صادق
خواب صادق
1,708
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
5,071
جبران
جبران
2,932
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,673
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,329
فقط چند روز
فقط چند روز
2,984
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,138
بی قراری
بی قراری
1,888
تدبیر
تدبیر
2,624
دور باطل
دور باطل
3,896
حاجت
حاجت
4,263
سوگند
سوگند
3,328
بعد از تو
بعد از تو
6,450
آخرین پل
آخرین پل
3,670
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,393
سربازی
سربازی
5,188
در سراشیبی
در سراشیبی
3,768
نظر کرده
نظر کرده
2,897
سایه ها
سایه ها
2,236
بی قراری
بی قراری
6,768
بار کج
بار کج
6,095
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,513
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,516
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,379
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,253
سقوط
سقوط
4,587
در سراشیبی
در سراشیبی
3,170
گره بر باد
گره بر باد
2,317
بعد از تو
بعد از تو
6,143
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
3,126
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,654
بازتاب
بازتاب
1,590
گره بر باد
گره بر باد
2,371
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,125
در سراشیبی
در سراشیبی
1,686
آخرین قدر
آخرین قدر
4,390
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,400
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,522
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,561
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,695
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,178
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
2,068
خواب صادق
خواب صادق
۷۴۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۷۲۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۴۴
گره بر باد
گره بر باد
۵۹۴
گره بر باد
گره بر باد
1,432
سایه ها
سایه ها
1,681
سایه ها
سایه ها
۴۶۱
دست شیطان
دست شیطان
1,118
باغ انار
باغ انار
۹۴۲
سقوط
سقوط
1,422
ثلث شب
ثلث شب
1,304
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,098
مکافات
مکافات
1,795
راز
راز
1,245
توبه
توبه
1,483
جبران
جبران
1,038
نذر
نذر
1,102
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,177
رویای تلخ
رویای تلخ
۹۰۹
رویای تلخ
رویای تلخ
1,469
سقوط
سقوط
۹۷۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۸۵
سرانجام
سرانجام
1,094
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۷۴
تهمت
تهمت
۶۹۷
دوراهی
دوراهی
۹۷۸
همیشه داماد
همیشه داماد
17,631
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,769
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,449
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,512
تدبیر
تدبیر
2,286
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,699
بی قراری
بی قراری
3,269
گره بر باد
گره بر باد
2,343
پاپوش
پاپوش
2,870
شب شکار
شب شکار
3,880
دونده
دونده
2,048
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,737
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,793
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,607
آخر خط
آخر خط
2,231
بازتاب
بازتاب
3,025
بازیگر
بازیگر
3,008
تقدیر
تقدیر
14,063
درنگ
درنگ
2,619
برج جهان
برج جهان
2,317
حقیقت
حقیقت
2,794
در تاریکی
در تاریکی
2,927
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,439
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,328
درنگ
درنگ
2,352
برج جهان
برج جهان
1,353
توبه
توبه
1,576
راز
راز
5,255
تسویه حساب
تسویه حساب
6,220
پژواک
پژواک
3,641
محدوده خطر
محدوده خطر
3,292
حرف مردم
حرف مردم
3,582
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,981
بر بال باد
بر بال باد
3,515
تیغ کهنه
تیغ کهنه
4,035
شلیک به خود
شلیک به خود
2,650
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,216
کسی بین ما
کسی بین ما
2,103
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,756
نذر
نذر
2,308
حاجت
حاجت
2,306
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,550
خواب گران
خواب گران
1,763
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,901
در کنار هم
در کنار هم
2,267
گوشی همراه
گوشی همراه
2,595
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,586
طعم زندگی
طعم زندگی
1,878