رهایی

۲,۱۴۲

شبکه ۵
۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۰۸
فریب
فریب
۶,۲۷۹
با من باش
با من باش
۲,۳۵۷
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۸۴۳
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۲۲
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۹۱۸
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۹۲۹
میزان
میزان
۱,۷۷۶
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۲۲۲
پیله
پیله
۲,۲۵۷
برگ آخر
برگ آخر
۲,۴۰۶
عاشق
عاشق
۴,۹۱۳
بزرگراه
بزرگراه
۱,۲۶۹
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۹۶۴
در میان جمع
در میان جمع
۱,۵۳۸
تغییر
تغییر
۱,۶۵۵
مکث
مکث
۲,۳۳۰
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۳۲۱
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۴,۰۵۱
برگ آخر
برگ آخر
۱,۹۲۹
بزرگراه
بزرگراه
۱,۴۶۹
پاپوش
پاپوش
۳,۲۴۸
ثلث شب
ثلث شب
۳,۳۷۷
شب شکار
شب شکار
۲,۴۹۴
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۲,۱۰۱
سقوط
سقوط
۲,۵۰۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۷۴۴
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۵,۵۴۲
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۲۵
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۹۹۲
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۴۳۴
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۲,۱۹۹
سکوت
سکوت
۱,۹۵۷
آبرو
آبرو
۲,۸۷۳
مقصر
مقصر
۲,۳۷۵
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۷۵
در برابر چشم
در برابر چشم
۲,۴۳۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۰۱۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۵,۷۷۱
گودال
گودال
۱,۹۵۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۲,۰۶۲
حاجت
حاجت
۲,۴۷۴
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۳۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۳۵۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۲۵۸
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۶۵
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۲۴۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۱۸۰
مقصر
مقصر
۱,۴۳۹
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۵۴۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۷۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۹۹۲
گودال
گودال
۱,۵۵۷
حلالم کن
حلالم کن
۱,۷۳۰
در میان جمع
در میان جمع
۲,۵۳۷
مکث
مکث
۱,۷۸۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۷۷۱
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۷۳۶
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۶۹۴
به آهستگی
به آهستگی
۳,۶۹۹
انعکاس
انعکاس
۱,۷۵۹
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۵۷۹
انعکاس
انعکاس
۱,۰۹۱
باغ انار
باغ انار
۱,۸۲۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۳۱۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۷۴۴
حلوای نقد
حلوای نقد
۳,۰۳۷
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۹۰۲
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۸۵۰
آخرخط
آخرخط
۳,۵۸۲
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۵۱۴
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۹۷۰
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۵۵۵
ندارها
ندارها
۴,۴۵۷
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۴۵۶
بار کج
بار کج
۳,۳۹۳
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۲۴۰
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۵۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۳,۱۲۲
بومرنگ
بومرنگ
۵,۰۶۰
بازی
بازی
۵,۴۹۰
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۹۵۵
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۳,۰۳۲
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۴۴
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۶۰
به آهستگی
به آهستگی
۲,۲۹۳
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۸۶۰
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۱۳۳
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۵۳۴
تنهایی
تنهایی
۲,۶۱۹
دعوت
دعوت
۲,۳۰۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۷۵
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۵۱۲
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۸۳۰
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۶۱۱
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۴۲۵
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۷۴
تدبیر
تدبیر
۲,۷۸۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۳,۱۲۴
ندارها
ندارها
۴,۱۰۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۶۵۰
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۳۸۴
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۳,۹۸۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۶۴۹
در میان جمع
در میان جمع
۳,۰۳۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۷۶۳
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۹۶۵
مکث
مکث
۴,۳۳۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۷۵۲
انعکاس
انعکاس
۲,۲۵۳
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۲۵۵
آخر خط
آخر خط
۴,۸۳۶
خواب صادق
خواب صادق
۲,۲۹۱
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۹۶۴
حاج خانم
حاج خانم
۴,۹۶۸
حاجت
حاجت
۵,۳۸۲
غفلت
غفلت
۵,۳۲۷
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۸۰۶
حاجت
حاجت
۴,۱۷۷
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۴۷۳
عاشق
عاشق
۲۵,۶۳۵
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۶۹۷
پیک عروس
پیک عروس
۶,۹۱۰
مکافات
مکافات
۶,۶۵۶
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۳۰۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۳,۰۱۰
بازتاب
بازتاب
۳,۰۷۴
انعکاس
انعکاس
۱,۶۳۹
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۳۷۷
دروغ
دروغ
۱,۷۳۵
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۵۵
سرانجام
سرانجام
۳,۴۷۷
جبران
جبران
۳,۰۶۸
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۸۵۵
بعد از تو
بعد از تو
۱,۵۹۰
نظرکرده
نظرکرده
۲,۰۳۹
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۲۵۴
کلاف محبت
کلاف محبت
۲,۴۴۲
خواب صادق
خواب صادق
۱,۴۵۱
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۴,۰۹۸
جبران
جبران
۲,۴۸۳
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۷۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۶۱۳
دست شیطان
دست شیطان
۲,۲۸۰
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۳,۱۸۰
فقط چند روز
فقط چند روز
۲,۳۵۰
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۸۲۶
بی قراری
بی قراری
۱,۶۸۷
تدبیر
تدبیر
۲,۳۲۰
دور باطل
دور باطل
۳,۲۴۰
حاجت
حاجت
۳,۷۴۸
سوگند
سوگند
۲,۸۷۷
بعد از تو
بعد از تو
۴,۹۱۵
آخرین پل
آخرین پل
۳,۱۶۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۲,۰۳۵
سربازی
سربازی
۴,۳۳۷
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۵۵۶
نظر کرده
نظر کرده
۲,۳۵۰
سایه ها
سایه ها
۱,۸۱۸
بی قراری
بی قراری
۵,۰۳۴
بار کج
بار کج
۵,۱۷۹
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۳,۰۷۲
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۳,۱۵۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۷۳
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۸۳۸
سقوط
سقوط
۳,۳۸۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۲,۰۴۳
گره بر باد
گره بر باد
۱,۸۴۹
بعد از تو
بعد از تو
۴,۷۲۳
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۵۱۵
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۱۵۳
بازتاب
بازتاب
۱,۳۹۲
گره بر باد
گره بر باد
۲,۰۷۴
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۷۵۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۱۵
آخرین قدر
آخرین قدر
۳,۳۶۹
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۱,۱۷۴
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۹۱۰
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۱,۳۰۱
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۵۶
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۸۰۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۱,۶۶۸
خواب صادق
خواب صادق
۵۲۸
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۴۹۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۳۷۵
گره بر باد
گره بر باد
۳۷۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۲۰۰
سایه ها
سایه ها
۵۹۶
سایه ها
سایه ها
۲۹۵
دست شیطان
دست شیطان
۷۳۴
باغ انار
باغ انار
۶۲۹
سقوط
سقوط
۱,۰۴۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۰۵۳
با خیال آسوده
با خیال آسوده
۸۲۴
مکافات
مکافات
۱,۳۱۳
راز
راز
۷۶۰
توبه
توبه
۶۶۹
جبران
جبران
۶۱۵
نذر
نذر
۷۱۸
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۵۳۵
رویای تلخ
رویای تلخ
۲۹۳
رویای تلخ
رویای تلخ
۴۹۳
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۵,۶۶۵
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۴۳۹
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۸۶۴
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۲,۱۷۴
تدبیر
تدبیر
۱,۷۶۲
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۴,۱۶۴
بی قراری
بی قراری
۲,۹۲۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۹۳۵
پاپوش
پاپوش
۲,۵۳۱
شب شکار
شب شکار
۳,۵۸۰
دونده
دونده
۱,۸۰۷
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۲,۳۷۰
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۲,۲۶۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۴۰۷
آخر خط
آخر خط
۱,۹۴۱
بازتاب
بازتاب
۲,۷۳۹
بازیگر
بازیگر
۲,۲۶۰
تقدیر
تقدیر
۱۴,۰۴۹
درنگ
درنگ
۲,۲۸۳
برج جهان
برج جهان
۱,۷۵۱
حقیقت
حقیقت
۲,۱۸۸
در تاریکی
در تاریکی
۱,۸۸۹
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۹۱۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۲,۰۸۱
درنگ
درنگ
۱,۵۱۳
برج جهان
برج جهان
۱,۱۴۹
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۳,۳۸۵
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۹۷۱
پژواک
پژواک
۳,۰۱۸
محدوده خطر
محدوده خطر
۲,۴۰۰
حرف مردم
حرف مردم
۳,۵۷۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۵۰۴
بر بال باد
بر بال باد
۳,۰۶۹
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۴۵۱
شلیک به خود
شلیک به خود
۲,۲۸۴
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۹۵۸
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۸۰۸
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۴۴۷
نذر
نذر
۱,۶۹۸
حاجت
حاجت
۲,۰۸۷
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۴,۵۳۰
خواب گران
خواب گران
۱,۴۶۰
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۲,۴۳۰
در کنار هم
در کنار هم
۱,۸۷۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۲,۰۴۴
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۸۶۶
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۶۴۶