رهایی

۱,۶۲۷

شبکه ۵
۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۰۸
فریب
فریب
۵,۲۵۴
با من باش
با من باش
۱,۹۸۸
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۳
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۴۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۶۶
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۵۰
میزان
میزان
۱,۵۰۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۴۵
پیله
پیله
۱,۹۴۱
برگ آخر
برگ آخر
۲,۱۹۷
عاشق
عاشق
۴,۴۰۸
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۲
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۱
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۳۳
تغییر
تغییر
۱,۶۱۰
مکث
مکث
۲,۱۸۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۸۸
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۸۷
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۲
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۶
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۳۶
شب شکار
شب شکار
۲,۰۷۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۴
سقوط
سقوط
۱,۸۲۶
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۷۹
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۶۷
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۸۷
تدبیر
تدبیر
۱,۲۹۶
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۱۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۴۶
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۸۵
سکوت
سکوت
۱,۶۶۸
آبرو
آبرو
۲,۸۳۵
مقصر
مقصر
۲,۰۸۲
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۴۷
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۳۵
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۷۳
گودال
گودال
۱,۷۵۱
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۱
حاجت
حاجت
۲,۲۵۲
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۰۷
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۴
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۲۵
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۳۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۴
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۷۸
مقصر
مقصر
۱,۳۱۰
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۲۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۶
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۲۷
گودال
گودال
۱,۳۹۶
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۳۳
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۵
مکث
مکث
۱,۷۴۱
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۱
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۱۰
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۲۴
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۳۸
انعکاس
انعکاس
۱,۶۲۳
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۱۳
انعکاس
انعکاس
۱,۰۰۹
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۱
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۳
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۶۹۵
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۰۵
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۳۴
آخرخط
آخرخط
۲,۵۲۵
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۲۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۵۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۸۹
ندارها
ندارها
۴,۱۵۳
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۶
بار کج
بار کج
۳,۲۷۴
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۲
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۰۱
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۸۰
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۲۷
بازی
بازی
۴,۹۹۷
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۳
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۴۵
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۴۹
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۵
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۵۷
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۰۹
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۴
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۳۵
تنهایی
تنهایی
۲,۳۸۴
دعوت
دعوت
۲,۱۰۱
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۲
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۷۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۰۰
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۹۲
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۱
تدبیر
تدبیر
۲,۵۹۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۳
ندارها
ندارها
۳,۸۱۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۵۷
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۳
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۷۹
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۵
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۱۶
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۲۴
مکث
مکث
۴,۰۱۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۳
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۰۹۷
آخر خط
آخر خط
۴,۵۸۱
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۴
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۱۲
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۳
حاجت
حاجت
۵,۲۵۵
غفلت
غفلت
۴,۷۴۸
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۵۱
حاجت
حاجت
۴,۰۴۴
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۳۵
عاشق
عاشق
۲۲,۸۸۷
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۷۸
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۶۳
مکافات
مکافات
۶,۳۲۹
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۸۶
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۷۷
بازتاب
بازتاب
۲,۹۹۲
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۶
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۰۹۹
دروغ
دروغ
۱,۲۷۲
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۱۷
سرانجام
سرانجام
۲,۶۴۱
جبران
جبران
۲,۰۶۵
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۹۹
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۵
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۱۳
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۷۹
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۵۹
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۸۰
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۷۷
جبران
جبران
۱,۹۷۲
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۸۶
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۵۷
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۶۷
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۰۰
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۰۰
بی قراری
بی قراری
۱,۵۳۱
تدبیر
تدبیر
۱,۱۶۵
دور باطل
دور باطل
۲,۶۵۰
حاجت
حاجت
۳,۲۴۵
سوگند
سوگند
۲,۴۱۴
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۵۰
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۵۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۵۶
سربازی
سربازی
۲,۸۷۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۲۲
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۶۵
سایه ها
سایه ها
۱,۵۰۷
بی قراری
بی قراری
۳,۵۳۲
بار کج
بار کج
۴,۱۵۹
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۱۱
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۶۹۲
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۳۳
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۰۶
سقوط
سقوط
۲,۵۸۸
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۵۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۷۰
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۶۳
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۱,۹۹۵
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۱۱
بازتاب
بازتاب
۱,۱۶۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۳۳۳
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۷۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۵۰
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۸۵
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۰۵
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۴۲
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۴۶
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۹۶۷
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۱۸
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۴۸۶
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۹۰۲
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۶
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۰۸
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۲
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۳
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۴
بی قراری
بی قراری
۲,۶۴۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۳
پاپوش
پاپوش
۲,۱۸۹
شب شکار
شب شکار
۳,۳۴۸
دونده
دونده
۱,۶۰۳
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۳۹۸
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۶۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۴۹
آخر خط
آخر خط
۱,۷۱۸
بازتاب
بازتاب
۲,۵۵۷
بازیگر
بازیگر
۱,۷۶۰
تقدیر
تقدیر
۱۳,۶۰۱
درنگ
درنگ
۱,۹۹۶
برج جهان
برج جهان
۱,۳۹۸
حقیقت
حقیقت
۱,۷۹۳
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۹۰
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۰۲
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۶۷۵
درنگ
درنگ
۱,۱۱۴
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۶۹۶
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۶۵
پژواک
پژواک
۲,۵۴۹
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۶۱
حرف مردم
حرف مردم
۳,۴۱۶
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۴۶
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۷۱
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۲,۹۸۹
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۴۵
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۱۱
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۶۴
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۷۳
نذر
نذر
۱,۴۲۸
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۴۵
خواب گران
خواب گران
۱,۲۷۰
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۲
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۱۶
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۱۲
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۵۴
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۳۹