طعم زندگی

1,837

شبکه ۵
21 تیر ماه 1393
19:02
رهایی
رهایی
2,570
فریب
فریب
7,023
با من باش
با من باش
2,805
قلب مهربان
قلب مهربان
2,071
در میان جمع
در میان جمع
1,524
بهای ماندن
بهای ماندن
2,148
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,367
میزان
میزان
2,156
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,841
پیله
پیله
2,631
برگ آخر
برگ آخر
2,700
عاشق
عاشق
5,737
بزرگراه
بزرگراه
1,504
در برابر چشم
در برابر چشم
2,501
در میان جمع
در میان جمع
1,800
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,555
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,568
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,621
برگ آخر
برگ آخر
2,112
بزرگراه
بزرگراه
1,634
پاپوش
پاپوش
3,765
ثلث شب
ثلث شب
3,808
شب شکار
شب شکار
2,932
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,315
سقوط
سقوط
2,681
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,010
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,156
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,079
تدبیر
تدبیر
1,637
حلالم کن
حلالم کن
2,259
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,705
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,449
سکوت
سکوت
2,389
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,765
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,215
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,595
گودال
گودال
2,234
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,190
حاجت
حاجت
2,738
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,650
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,600
قلب شکسته
قلب شکسته
2,544
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,404
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,470
مقصر
مقصر
1,591
قلب شکسته
قلب شکسته
2,774
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,239
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,256
گودال
گودال
1,873
حلالم کن
حلالم کن
1,886
در میان جمع
در میان جمع
2,691
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,941
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,925
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,945
به آهستگی
به آهستگی
4,085
انعکاس
انعکاس
1,927
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,386
انعکاس
انعکاس
1,272
باغ انار
باغ انار
2,054
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,464
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,885
حلوای نقد
حلوای نقد
3,450
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,134
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,052
آخرخط
آخرخط
5,220
نقطه صفر
نقطه صفر
2,932
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,181
هنوز هستم
هنوز هستم
4,942
ندارها
ندارها
4,766
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,610
بار کج
بار کج
3,540
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,387
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,885
بومرنگ
بومرنگ
5,390
بازی
بازی
5,968
برداشت دوم
برداشت دوم
3,251
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,329
بهترین راه
بهترین راه
4,408
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,425
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,421
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,263
داستان واقعی
داستان واقعی
4,750
تنهایی
تنهایی
2,836
دعوت
دعوت
2,584
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,621
یک اشتباه
یک اشتباه
5,083
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,970
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,942
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,650
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,085
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,317
ندارها
ندارها
4,393
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,955
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,604
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,335
یک اشتباه
یک اشتباه
4,813
در میان جمع
در میان جمع
3,176
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,946
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,363
مکث
مکث
4,712
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,958
انعکاس
انعکاس
2,401
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,463
آخر خط
آخر خط
4,994
خواب صادق
خواب صادق
2,510
بهای ماندن
بهای ماندن
4,121
حاج خانم
حاج خانم
5,521
حاجت
حاجت
5,520
غفلت
غفلت
6,226
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,046
حاجت
حاجت
4,392
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,618
عاشق
عاشق
27,583
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,977
پیک عروس
پیک عروس
7,674
مکافات
مکافات
6,930
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,277
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,813
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,174
دروغ
دروغ
2,776
بهترین راه
بهترین راه
1,785
سرانجام
سرانجام
5,179
جبران
جبران
3,901
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,238
بعد از تو
بعد از تو
1,868
نظرکرده
نظرکرده
2,560
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,710
کلاف محبت
کلاف محبت
3,100
خواب صادق
خواب صادق
1,663
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,876
جبران
جبران
2,879
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,597
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,147
فقط چند روز
فقط چند روز
2,852
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,071
بی قراری
بی قراری
1,863
تدبیر
تدبیر
2,547
دور باطل
دور باطل
3,795
حاجت
حاجت
4,199
سوگند
سوگند
3,226
بعد از تو
بعد از تو
6,125
آخرین پل
آخرین پل
3,580
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,351
سربازی
سربازی
4,919
در سراشیبی
در سراشیبی
3,723
نظر کرده
نظر کرده
2,831
سایه ها
سایه ها
2,192
بی قراری
بی قراری
6,344
بار کج
بار کج
5,861
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,415
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,456
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,122
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,170
سقوط
سقوط
4,400
در سراشیبی
در سراشیبی
2,678
گره بر باد
گره بر باد
2,245
بعد از تو
بعد از تو
5,733
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,982
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,544
بازتاب
بازتاب
1,544
گره بر باد
گره بر باد
2,314
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,022
در سراشیبی
در سراشیبی
1,654
آخرین قدر
آخرین قدر
4,066
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,350
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,396
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,509
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,641
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,074
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,906
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۲
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۰
گره بر باد
گره بر باد
۵۶۷
گره بر باد
گره بر باد
1,384
سایه ها
سایه ها
1,471
سایه ها
سایه ها
۴۳۴
دست شیطان
دست شیطان
1,009
باغ انار
باغ انار
۸۳۲
سقوط
سقوط
1,362
ثلث شب
ثلث شب
1,239
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,019
مکافات
مکافات
1,707
راز
راز
1,169
توبه
توبه
1,324
جبران
جبران
۹۷۵
نذر
نذر
1,047
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,059
رویای تلخ
رویای تلخ
۷۹۷
رویای تلخ
رویای تلخ
1,316
سقوط
سقوط
۸۶۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۱۶
سرانجام
سرانجام
۹۱۶
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۳۹۸
تهمت
تهمت
۴۸۲
دوراهی
دوراهی
۷۳۲
همیشه داماد
همیشه داماد
17,144
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,714
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,358
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,438
تدبیر
تدبیر
2,200
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,574
بی قراری
بی قراری
3,222
گره بر باد
گره بر باد
2,268
پاپوش
پاپوش
2,821
شب شکار
شب شکار
3,819
دونده
دونده
2,009
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,655
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,652
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,580
آخر خط
آخر خط
2,193
بازتاب
بازتاب
2,979
بازیگر
بازیگر
2,867
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,574
برج جهان
برج جهان
2,194
حقیقت
حقیقت
2,685
در تاریکی
در تاریکی
2,477
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,371
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,274
درنگ
درنگ
2,202
برج جهان
برج جهان
1,323
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,678
تسویه حساب
تسویه حساب
5,984
پژواک
پژواک
3,545
محدوده خطر
محدوده خطر
3,149
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,930
بر بال باد
بر بال باد
3,417
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,949
شلیک به خود
شلیک به خود
2,578
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,178
کسی بین ما
کسی بین ما
2,049
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,682
نذر
نذر
2,248
حاجت
حاجت
2,267
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,402
خواب گران
خواب گران
1,693
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,834
در کنار هم
در کنار هم
2,204
گوشی همراه
گوشی همراه
2,507
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,427