گوشی همراه

2,529

شبکه ۵
14 تیر ماه 1393
18:58
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,448
طعم زندگی
طعم زندگی
1,840
رهایی
رهایی
2,580
فریب
فریب
7,031
با من باش
با من باش
2,806
قلب مهربان
قلب مهربان
2,074
در میان جمع
در میان جمع
1,527
بهای ماندن
بهای ماندن
2,148
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,369
میزان
میزان
2,161
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,849
پیله
پیله
2,631
برگ آخر
برگ آخر
2,701
عاشق
عاشق
5,741
بزرگراه
بزرگراه
1,506
در برابر چشم
در برابر چشم
2,502
در میان جمع
در میان جمع
1,800
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,556
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,568
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,633
برگ آخر
برگ آخر
2,113
بزرگراه
بزرگراه
1,636
پاپوش
پاپوش
3,767
ثلث شب
ثلث شب
3,812
شب شکار
شب شکار
2,934
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,315
سقوط
سقوط
2,681
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,011
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,166
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,080
تدبیر
تدبیر
1,638
حلالم کن
حلالم کن
2,260
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,705
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,450
سکوت
سکوت
2,393
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,766
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,217
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,614
گودال
گودال
2,248
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,190
حاجت
حاجت
2,738
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,651
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,602
قلب شکسته
قلب شکسته
2,545
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,404
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,473
مقصر
مقصر
1,592
قلب شکسته
قلب شکسته
2,776
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,242
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,257
گودال
گودال
1,883
حلالم کن
حلالم کن
1,886
در میان جمع
در میان جمع
2,691
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,941
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,925
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,949
به آهستگی
به آهستگی
4,097
انعکاس
انعکاس
1,928
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,392
انعکاس
انعکاس
1,272
باغ انار
باغ انار
2,055
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,464
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,886
حلوای نقد
حلوای نقد
3,450
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,136
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,053
آخرخط
آخرخط
5,232
نقطه صفر
نقطه صفر
2,932
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,181
هنوز هستم
هنوز هستم
4,948
ندارها
ندارها
4,766
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,610
بار کج
بار کج
3,544
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,387
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,893
بومرنگ
بومرنگ
5,393
بازی
بازی
5,983
برداشت دوم
برداشت دوم
3,257
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,330
بهترین راه
بهترین راه
4,410
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,426
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,436
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,263
داستان واقعی
داستان واقعی
4,751
تنهایی
تنهایی
2,836
دعوت
دعوت
2,588
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,621
یک اشتباه
یک اشتباه
5,094
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,971
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,943
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,650
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,085
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,318
ندارها
ندارها
4,393
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,956
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,616
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,342
یک اشتباه
یک اشتباه
4,816
در میان جمع
در میان جمع
3,177
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,946
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,364
مکث
مکث
4,714
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,960
انعکاس
انعکاس
2,402
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,467
آخر خط
آخر خط
4,995
خواب صادق
خواب صادق
2,514
بهای ماندن
بهای ماندن
4,121
حاج خانم
حاج خانم
5,524
حاجت
حاجت
5,520
غفلت
غفلت
6,232
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,046
حاجت
حاجت
4,394
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,618
عاشق
عاشق
27,612
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,977
پیک عروس
پیک عروس
7,675
مکافات
مکافات
6,934
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,277
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,813
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,176
دروغ
دروغ
2,790
بهترین راه
بهترین راه
1,787
سرانجام
سرانجام
5,186
جبران
جبران
3,913
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,238
بعد از تو
بعد از تو
1,869
نظرکرده
نظرکرده
2,561
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,710
کلاف محبت
کلاف محبت
3,102
خواب صادق
خواب صادق
1,666
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,881
جبران
جبران
2,879
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,597
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,156
فقط چند روز
فقط چند روز
2,863
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,071
بی قراری
بی قراری
1,865
تدبیر
تدبیر
2,550
دور باطل
دور باطل
3,796
حاجت
حاجت
4,201
سوگند
سوگند
3,226
بعد از تو
بعد از تو
6,140
آخرین پل
آخرین پل
3,582
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,351
سربازی
سربازی
4,923
در سراشیبی
در سراشیبی
3,725
نظر کرده
نظر کرده
2,831
سایه ها
سایه ها
2,192
بی قراری
بی قراری
6,378
بار کج
بار کج
5,862
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,418
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,457
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,137
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,170
سقوط
سقوط
4,411
در سراشیبی
در سراشیبی
2,699
گره بر باد
گره بر باد
2,245
بعد از تو
بعد از تو
5,757
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,986
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,546
بازتاب
بازتاب
1,545
گره بر باد
گره بر باد
2,314
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,024
در سراشیبی
در سراشیبی
1,657
آخرین قدر
آخرین قدر
4,075
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,355
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,398
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,512
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,641
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,076
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,908
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۰
گره بر باد
گره بر باد
۵۶۹
گره بر باد
گره بر باد
1,386
سایه ها
سایه ها
1,483
سایه ها
سایه ها
۴۳۴
دست شیطان
دست شیطان
1,011
باغ انار
باغ انار
۸۳۴
سقوط
سقوط
1,365
ثلث شب
ثلث شب
1,243
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,019
مکافات
مکافات
1,717
راز
راز
1,171
توبه
توبه
1,330
جبران
جبران
۹۷۸
نذر
نذر
1,048
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,063
رویای تلخ
رویای تلخ
۷۹۸
رویای تلخ
رویای تلخ
1,322
سقوط
سقوط
۸۶۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۱۸
سرانجام
سرانجام
۹۲۴
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۰
تهمت
تهمت
۴۹۲
دوراهی
دوراهی
۷۵۳
همیشه داماد
همیشه داماد
17,150
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,714
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,359
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,440
تدبیر
تدبیر
2,206
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,574
بی قراری
بی قراری
3,222
گره بر باد
گره بر باد
2,269
پاپوش
پاپوش
2,821
شب شکار
شب شکار
3,819
دونده
دونده
2,010
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,657
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,652
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,580
آخر خط
آخر خط
2,193
بازتاب
بازتاب
2,986
بازیگر
بازیگر
2,876
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,576
برج جهان
برج جهان
2,200
حقیقت
حقیقت
2,687
در تاریکی
در تاریکی
2,723
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,372
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,275
درنگ
درنگ
2,204
برج جهان
برج جهان
1,324
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,704
تسویه حساب
تسویه حساب
5,991
پژواک
پژواک
3,545
محدوده خطر
محدوده خطر
3,162
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,930
بر بال باد
بر بال باد
3,420
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,954
شلیک به خود
شلیک به خود
2,581
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,178
کسی بین ما
کسی بین ما
2,049
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,687
نذر
نذر
2,251
حاجت
حاجت
2,267
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,407
خواب گران
خواب گران
1,696
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,834
در کنار هم
در کنار هم
2,204