سقوط آزاد

۳,۹۵۱

شبکه ۵
۱۸ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۰۷
خواب گران
خواب گران
۱,۲۷۸
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۷
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۲۷
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۲۶
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۶۵
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۴۸
رهایی
رهایی
۱,۶۳۹
فریب
فریب
۵,۲۸۴
با من باش
با من باش
۱,۹۹۸
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۹
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۶۱
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۷۴
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۶۱
میزان
میزان
۱,۵۱۲
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۵۴
پیله
پیله
۱,۹۵۰
برگ آخر
برگ آخر
۲,۲۰۲
عاشق
عاشق
۴,۴۱۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۷
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۴
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۴۱
تغییر
تغییر
۱,۶۲۲
مکث
مکث
۲,۱۸۹
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۹۴
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۹۵
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۹
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۵
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۴۳
شب شکار
شب شکار
۲,۰۸۲
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۸
سقوط
سقوط
۱,۸۳۱
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۸۷
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۷۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۹۵
تدبیر
تدبیر
۱,۳۰۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۲۱
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۵۰
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۹۲
سکوت
سکوت
۱,۶۷۰
آبرو
آبرو
۲,۸۴۳
مقصر
مقصر
۲,۰۸۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۵۲
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۴
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۴۴
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۸۵
گودال
گودال
۱,۷۵۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۷
حاجت
حاجت
۲,۲۵۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۱۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۳۲
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۴۱
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۷
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۸۵
مقصر
مقصر
۱,۳۱۳
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۳۲
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۳۳
گودال
گودال
۱,۴۰۳
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۴۰
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۸
مکث
مکث
۱,۷۴۷
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۶
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۱۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۳۱
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۵۱
انعکاس
انعکاس
۱,۶۳۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۲۶
انعکاس
انعکاس
۱,۰۱۳
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۷
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۷۰۳
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۱۰
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۴۱
آخرخط
آخرخط
۲,۵۳۱
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۳۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۶۳
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۹۲
ندارها
ندارها
۴,۱۶۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۹
بار کج
بار کج
۳,۲۷۷
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۶
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۰۸
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۸۵
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۳۲
بازی
بازی
۵,۰۰۳
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۹
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۵۵
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۵۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۶
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۶۱
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۱۸
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۹
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۴۴
تنهایی
تنهایی
۲,۳۹۰
دعوت
دعوت
۲,۱۰۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۸
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۷۴
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۰۶
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۹
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۹۸
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۳
تدبیر
تدبیر
۲,۶۰۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۶
ندارها
ندارها
۳,۸۲۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۶۹
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۸
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۸۳
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۹
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۲۰
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۳۱
مکث
مکث
۴,۰۱۸
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۷
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۰۲
آخر خط
آخر خط
۴,۵۸۶
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۱۵
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۷
حاجت
حاجت
۵,۲۵۸
غفلت
غفلت
۴,۷۵۶
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۵۷
حاجت
حاجت
۴,۰۴۸
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۴۱
عاشق
عاشق
۲۲,۹۲۸
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۸۹
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۷۲
مکافات
مکافات
۶,۳۴۰
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۹۴
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۸۶
بازتاب
بازتاب
۳,۰۰۱
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۸
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۰۹
دروغ
دروغ
۱,۲۸۳
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۲۲
سرانجام
سرانجام
۲,۶۶۱
جبران
جبران
۲,۰۹۲
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۵۰۵
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۶
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۱۶
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۹۷
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۷۱
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۸۳
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۹۲
جبران
جبران
۱,۹۹۲
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۸
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۹۴
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۶۰
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۷۸
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۰۵
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۰۵
بی قراری
بی قراری
۱,۵۳۱
تدبیر
تدبیر
۱,۱۷۵
دور باطل
دور باطل
۲,۶۷۲
حاجت
حاجت
۳,۲۵۲
سوگند
سوگند
۲,۴۲۸
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۵۷
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۶۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۶۵
سربازی
سربازی
۲,۸۹۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۳۳
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۷۵
سایه ها
سایه ها
۱,۵۱۳
بی قراری
بی قراری
۳,۵۴۹
بار کج
بار کج
۴,۱۷۲
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۲۶
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۷۱۲
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۶۶
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۱۳
سقوط
سقوط
۲,۶۰۱
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۵۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۷۸
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۸۸
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۰۰۸
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۲۲
بازتاب
بازتاب
۱,۱۷۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۱۰
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۳۰۰
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۶۱
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۹۵
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۲۹
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۵۸
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۶۸
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۰۰۴
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۵۸
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۵۲۹
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۹۲۳
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۹
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۱۸
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۶
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۷
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۹
بی قراری
بی قراری
۲,۶۵۲
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۷
پاپوش
پاپوش
۲,۱۹۸
شب شکار
شب شکار
۳,۳۵۳
دونده
دونده
۱,۶۰۸
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۴۱۰
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۷۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۵۲
آخر خط
آخر خط
۱,۷۲۳
بازتاب
بازتاب
۲,۵۶۷
بازیگر
بازیگر
۱,۷۶۵
تقدیر
تقدیر
۱۳,۶۲۷
درنگ
درنگ
۲,۰۰۸
برج جهان
برج جهان
۱,۴۰۵
حقیقت
حقیقت
۱,۸۰۱
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۹۸
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۱۱
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۷۱۱
درنگ
درنگ
۱,۱۲۴
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۷۱۰
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۷۹
پژواک
پژواک
۲,۵۵۹
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۶۹
حرف مردم
حرف مردم
۳,۴۳۹
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۵۴
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۸۴
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۳,۰۰۱
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۶۲
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۱۸
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۷۶
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۸۱
نذر
نذر
۱,۴۳۱
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳