و نسیم می وزد

2,181

شبکه ۵
15 تیر ماه 1393
19:00
کسی بین ما
کسی بین ما
2,049
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,682
نذر
نذر
2,248
حاجت
حاجت
2,266
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,401
خواب گران
خواب گران
1,693
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,833
در کنار هم
در کنار هم
2,204
گوشی همراه
گوشی همراه
2,506
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,420
طعم زندگی
طعم زندگی
1,837
رهایی
رهایی
2,569
فریب
فریب
7,023
با من باش
با من باش
2,805
قلب مهربان
قلب مهربان
2,071
در میان جمع
در میان جمع
1,524
بهای ماندن
بهای ماندن
2,148
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,366
میزان
میزان
2,156
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,840
پیله
پیله
2,630
برگ آخر
برگ آخر
2,700
عاشق
عاشق
5,736
بزرگراه
بزرگراه
1,504
در برابر چشم
در برابر چشم
2,500
در میان جمع
در میان جمع
1,800
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,555
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,567
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,621
برگ آخر
برگ آخر
2,112
بزرگراه
بزرگراه
1,634
پاپوش
پاپوش
3,765
ثلث شب
ثلث شب
3,808
شب شکار
شب شکار
2,930
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,315
سقوط
سقوط
2,680
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,007
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,152
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,079
تدبیر
تدبیر
1,636
حلالم کن
حلالم کن
2,258
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,704
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,448
سکوت
سکوت
2,388
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,764
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,215
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,595
گودال
گودال
2,231
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,189
حاجت
حاجت
2,738
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,649
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,600
قلب شکسته
قلب شکسته
2,544
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,404
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,470
مقصر
مقصر
1,590
قلب شکسته
قلب شکسته
2,774
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,239
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,255
گودال
گودال
1,868
حلالم کن
حلالم کن
1,884
در میان جمع
در میان جمع
2,691
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,940
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,925
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,943
به آهستگی
به آهستگی
4,085
انعکاس
انعکاس
1,927
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,386
انعکاس
انعکاس
1,271
باغ انار
باغ انار
2,053
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,464
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,885
حلوای نقد
حلوای نقد
3,450
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,134
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,052
آخرخط
آخرخط
5,217
نقطه صفر
نقطه صفر
2,932
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,181
هنوز هستم
هنوز هستم
4,941
ندارها
ندارها
4,766
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,610
بار کج
بار کج
3,539
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,387
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,881
بومرنگ
بومرنگ
5,389
بازی
بازی
5,965
برداشت دوم
برداشت دوم
3,250
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,328
بهترین راه
بهترین راه
4,404
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,425
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,420
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,263
داستان واقعی
داستان واقعی
4,749
تنهایی
تنهایی
2,836
دعوت
دعوت
2,584
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,621
یک اشتباه
یک اشتباه
5,083
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,970
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,942
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,649
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,081
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,317
ندارها
ندارها
4,393
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,954
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,578
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,335
یک اشتباه
یک اشتباه
4,813
در میان جمع
در میان جمع
3,175
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,946
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,363
مکث
مکث
4,709
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,956
انعکاس
انعکاس
2,401
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,462
آخر خط
آخر خط
4,994
خواب صادق
خواب صادق
2,509
بهای ماندن
بهای ماندن
4,121
حاج خانم
حاج خانم
5,521
حاجت
حاجت
5,520
غفلت
غفلت
6,224
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,046
حاجت
حاجت
4,392
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,618
عاشق
عاشق
27,582
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,977
پیک عروس
پیک عروس
7,665
مکافات
مکافات
6,929
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,277
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,813
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,171
دروغ
دروغ
2,776
بهترین راه
بهترین راه
1,785
سرانجام
سرانجام
5,167
جبران
جبران
3,895
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,237
بعد از تو
بعد از تو
1,867
نظرکرده
نظرکرده
2,558
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,709
کلاف محبت
کلاف محبت
3,099
خواب صادق
خواب صادق
1,662
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,874
جبران
جبران
2,879
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,597
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,145
فقط چند روز
فقط چند روز
2,851
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,070
بی قراری
بی قراری
1,863
تدبیر
تدبیر
2,544
دور باطل
دور باطل
3,795
حاجت
حاجت
4,199
سوگند
سوگند
3,226
بعد از تو
بعد از تو
6,120
آخرین پل
آخرین پل
3,580
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,350
سربازی
سربازی
4,918
در سراشیبی
در سراشیبی
3,722
نظر کرده
نظر کرده
2,829
سایه ها
سایه ها
2,190
بی قراری
بی قراری
6,340
بار کج
بار کج
5,861
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,415
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,456
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,116
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,170
سقوط
سقوط
4,399
در سراشیبی
در سراشیبی
2,662
گره بر باد
گره بر باد
2,244
بعد از تو
بعد از تو
5,728
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,981
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,543
بازتاب
بازتاب
1,542
گره بر باد
گره بر باد
2,312
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,022
در سراشیبی
در سراشیبی
1,653
آخرین قدر
آخرین قدر
4,058
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,350
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,393
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,506
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,639
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,073
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,903
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۲
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۰۹
گره بر باد
گره بر باد
۵۶۵
گره بر باد
گره بر باد
1,382
سایه ها
سایه ها
1,463
سایه ها
سایه ها
۴۳۱
دست شیطان
دست شیطان
1,006
باغ انار
باغ انار
۸۳۱
سقوط
سقوط
1,362
ثلث شب
ثلث شب
1,239
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,019
مکافات
مکافات
1,704
راز
راز
1,167
توبه
توبه
1,318
جبران
جبران
۹۶۷
نذر
نذر
1,045
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,058
رویای تلخ
رویای تلخ
۷۹۵
رویای تلخ
رویای تلخ
1,315
سقوط
سقوط
۸۵۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۱۱
سرانجام
سرانجام
۹۰۹
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۳۹۴
تهمت
تهمت
۴۷۳
دوراهی
دوراهی
۷۲۵
همیشه داماد
همیشه داماد
17,140
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,710
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,356
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,438
تدبیر
تدبیر
2,199
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,574
بی قراری
بی قراری
3,222
گره بر باد
گره بر باد
2,264
پاپوش
پاپوش
2,821
شب شکار
شب شکار
3,819
دونده
دونده
2,009
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,654
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,651
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,580
آخر خط
آخر خط
2,193
بازتاب
بازتاب
2,979
بازیگر
بازیگر
2,864
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,573
برج جهان
برج جهان
2,193
حقیقت
حقیقت
2,684
در تاریکی
در تاریکی
2,477
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,371
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,274
درنگ
درنگ
2,202
برج جهان
برج جهان
1,323
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,667
تسویه حساب
تسویه حساب
5,981
پژواک
پژواک
3,545
محدوده خطر
محدوده خطر
3,147
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,930
بر بال باد
بر بال باد
3,408
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,949
شلیک به خود
شلیک به خود
2,576