شلیک به خود

۱,۸۴۰

شبکه ۵
۱۴ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۲:۵۹
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۰۹
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۶۱
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۷۳
نذر
نذر
۱,۴۲۱
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۴۰
خواب گران
خواب گران
۱,۲۶۸
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۰
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۱۵
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۱۰
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۴۸
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۳۷
رهایی
رهایی
۱,۶۲۶
فریب
فریب
۵,۲۴۶
با من باش
با من باش
۱,۹۸۶
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۱
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۴۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۶۵
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۴۸
میزان
میزان
۱,۵۰۳
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۴۳
پیله
پیله
۱,۹۳۸
برگ آخر
برگ آخر
۲,۱۹۶
عاشق
عاشق
۴,۴۰۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۲
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۰
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۳۱
تغییر
تغییر
۱,۶۰۶
مکث
مکث
۲,۱۸۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۸۸
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۸۵
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۱
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۵
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۱
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۳۴
شب شکار
شب شکار
۲,۰۷۳
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۳
سقوط
سقوط
۱,۸۲۶
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۷۹
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۶۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۸۶
تدبیر
تدبیر
۱,۲۹۴
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۱۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۴۳
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۸۵
سکوت
سکوت
۱,۶۶۵
آبرو
آبرو
۲,۸۳۴
مقصر
مقصر
۲,۰۷۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۴۷
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۰
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۳۱
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۶۵
گودال
گودال
۱,۷۴۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۱
حاجت
حاجت
۲,۲۵۲
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۰۶
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۲۴
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۳۸
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۷۷
مقصر
مقصر
۱,۳۱۰
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۲۴
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۴
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۲۷
گودال
گودال
۱,۳۹۵
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۲۹
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۴
مکث
مکث
۱,۷۴۱
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۱
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۰۹
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۲۲
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۳۸
انعکاس
انعکاس
۱,۶۲۲
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۰۶
انعکاس
انعکاس
۱,۰۰۸
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۱
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۰
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۱
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۶۸۷
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۰۳
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۳۲
آخرخط
آخرخط
۲,۵۲۴
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۲۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۵۸
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۸۶
ندارها
ندارها
۴,۱۵۱
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۵
بار کج
بار کج
۳,۲۷۴
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۱
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۶۹۸
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۷۷
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۲۵
بازی
بازی
۴,۹۹۷
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۲
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۴۵
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۴۴
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۵
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۵۵
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۰۶
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۴
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۳۲
تنهایی
تنهایی
۲,۳۸۴
دعوت
دعوت
۲,۱۰۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۶۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۶۹۹
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۸۹
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۱
تدبیر
تدبیر
۲,۵۹۵
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۳
ندارها
ندارها
۳,۸۱۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۵۷
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۳
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۷۸
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۴
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۱۱
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۲۴
مکث
مکث
۴,۰۱۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۳
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۱
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۰۹۶
آخر خط
آخر خط
۴,۵۷۸
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۳
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۱۰
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۱
حاجت
حاجت
۵,۲۵۴
غفلت
غفلت
۴,۷۴۷
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۴۹
حاجت
حاجت
۴,۰۴۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۳۵
عاشق
عاشق
۲۲,۸۷۵
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۷۷
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۵۸
مکافات
مکافات
۶,۳۲۶
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۸۵
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۷۶
بازتاب
بازتاب
۲,۹۹۱
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۵
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۰۹۶
دروغ
دروغ
۱,۲۷۱
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۱۷
سرانجام
سرانجام
۲,۶۳۶
جبران
جبران
۲,۰۵۶
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۹۲
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۵
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۰۷
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۷۶
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۵۷
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۷۷
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۶۹
جبران
جبران
۱,۹۶۶
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۲
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۸۴
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۵۶
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۶۳
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۳۹۹
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۵۹۷
بی قراری
بی قراری
۱,۵۲۸
تدبیر
تدبیر
۱,۱۶۲
دور باطل
دور باطل
۲,۶۴۴
حاجت
حاجت
۳,۲۳۹
سوگند
سوگند
۲,۴۰۹
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۴۴
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۵۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۵۴
سربازی
سربازی
۲,۸۶۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۱۸
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۵۷
سایه ها
سایه ها
۱,۵۰۵
بی قراری
بی قراری
۳,۵۲۳
بار کج
بار کج
۴,۱۵۰
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۰۷
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۶۸۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۱۶
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۰۵
سقوط
سقوط
۲,۵۷۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۴۶
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۶۷
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۵۸
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۱,۹۹۱
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۱۰
بازتاب
بازتاب
۱,۱۶۷
گره بر باد
گره بر باد
۱,۳۱۸
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۷۶
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۴۹
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۸۲
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۰۳
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۴۱
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۴۴
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۹۶۴
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۱۱
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۴۸۰
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۸۹۰
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۶
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۰۵
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۰
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۱
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۱
بی قراری
بی قراری
۲,۶۴۰
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۱
پاپوش
پاپوش
۲,۱۸۸
شب شکار
شب شکار
۳,۳۴۷
دونده
دونده
۱,۶۰۰
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۳۹۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۶۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۴۸
آخر خط
آخر خط
۱,۷۱۷
بازتاب
بازتاب
۲,۵۵۷
بازیگر
بازیگر
۱,۷۵۹
تقدیر
تقدیر
۱۳,۵۷۴
درنگ
درنگ
۱,۹۹۵
برج جهان
برج جهان
۱,۳۹۵
حقیقت
حقیقت
۱,۷۸۹
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۸۸
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۵۹۹
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۶۷۱
درنگ
درنگ
۱,۱۱۴
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۶۸۹
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۶۳
پژواک
پژواک
۲,۵۴۶
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۵۹
حرف مردم
حرف مردم
۳,۴۱۰
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۴۶
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۶۷
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۲,۹۸۷