وسوسه پارکبان

1,940

شبکه ۵
12 تیر ماه 1393
18:59
بر بال باد
بر بال باد
3,441
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,962
شلیک به خود
شلیک به خود
2,588
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,187
کسی بین ما
کسی بین ما
2,056
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,706
نذر
نذر
2,254
حاجت
حاجت
2,272
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,428
خواب گران
خواب گران
1,713
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,839
در کنار هم
در کنار هم
2,209
گوشی همراه
گوشی همراه
2,535
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,461
طعم زندگی
طعم زندگی
1,846
رهایی
رهایی
2,588
فریب
فریب
7,047
با من باش
با من باش
2,811
قلب مهربان
قلب مهربان
2,080
در میان جمع
در میان جمع
1,530
بهای ماندن
بهای ماندن
2,155
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,376
میزان
میزان
2,170
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,853
پیله
پیله
2,637
برگ آخر
برگ آخر
2,708
عاشق
عاشق
5,747
بزرگراه
بزرگراه
1,514
در برابر چشم
در برابر چشم
2,506
در میان جمع
در میان جمع
1,806
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,561
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,570
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,642
برگ آخر
برگ آخر
2,115
بزرگراه
بزرگراه
1,637
پاپوش
پاپوش
3,770
ثلث شب
ثلث شب
3,820
شب شکار
شب شکار
2,940
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,318
سقوط
سقوط
2,687
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,016
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,172
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,083
تدبیر
تدبیر
1,641
حلالم کن
حلالم کن
2,264
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,706
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,453
سکوت
سکوت
2,398
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,771
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,225
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,622
گودال
گودال
2,259
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,193
حاجت
حاجت
2,741
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,655
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,604
قلب شکسته
قلب شکسته
2,546
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,405
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,478
مقصر
مقصر
1,593
قلب شکسته
قلب شکسته
2,786
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,243
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,259
گودال
گودال
1,895
حلالم کن
حلالم کن
1,888
در میان جمع
در میان جمع
2,692
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,942
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,928
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,952
به آهستگی
به آهستگی
4,099
انعکاس
انعکاس
1,934
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,396
انعکاس
انعکاس
1,275
باغ انار
باغ انار
2,060
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,466
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,887
حلوای نقد
حلوای نقد
3,454
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,146
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,057
آخرخط
آخرخط
5,245
نقطه صفر
نقطه صفر
2,939
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,182
هنوز هستم
هنوز هستم
4,970
ندارها
ندارها
4,767
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,612
بار کج
بار کج
3,545
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,388
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,895
بومرنگ
بومرنگ
5,402
بازی
بازی
5,989
برداشت دوم
برداشت دوم
3,264
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,330
بهترین راه
بهترین راه
4,416
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,428
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,437
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,265
داستان واقعی
داستان واقعی
4,753
تنهایی
تنهایی
2,838
دعوت
دعوت
2,593
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,627
یک اشتباه
یک اشتباه
5,109
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,972
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,946
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,656
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,085
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,318
ندارها
ندارها
4,394
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,959
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,628
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,353
یک اشتباه
یک اشتباه
4,817
در میان جمع
در میان جمع
3,179
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,947
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,371
مکث
مکث
4,725
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,963
انعکاس
انعکاس
2,405
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,472
آخر خط
آخر خط
4,999
خواب صادق
خواب صادق
2,514
بهای ماندن
بهای ماندن
4,123
حاج خانم
حاج خانم
5,526
حاجت
حاجت
5,521
غفلت
غفلت
6,234
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,047
حاجت
حاجت
4,398
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,620
عاشق
عاشق
27,653
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,984
پیک عروس
پیک عروس
7,684
مکافات
مکافات
6,935
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,284
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,820
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,177
دروغ
دروغ
2,801
بهترین راه
بهترین راه
1,794
سرانجام
سرانجام
5,194
جبران
جبران
3,922
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,241
بعد از تو
بعد از تو
1,871
نظرکرده
نظرکرده
2,563
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,715
کلاف محبت
کلاف محبت
3,104
خواب صادق
خواب صادق
1,671
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,898
جبران
جبران
2,883
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,606
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,172
فقط چند روز
فقط چند روز
2,872
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,072
بی قراری
بی قراری
1,866
تدبیر
تدبیر
2,569
دور باطل
دور باطل
3,799
حاجت
حاجت
4,207
سوگند
سوگند
3,230
بعد از تو
بعد از تو
6,148
آخرین پل
آخرین پل
3,597
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,353
سربازی
سربازی
4,929
در سراشیبی
در سراشیبی
3,727
نظر کرده
نظر کرده
2,831
سایه ها
سایه ها
2,197
بی قراری
بی قراری
6,408
بار کج
بار کج
5,876
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,425
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,462
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,146
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,173
سقوط
سقوط
4,426
در سراشیبی
در سراشیبی
2,739
گره بر باد
گره بر باد
2,249
بعد از تو
بعد از تو
5,789
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,989
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,553
بازتاب
بازتاب
1,546
گره بر باد
گره بر باد
2,315
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,026
در سراشیبی
در سراشیبی
1,658
آخرین قدر
آخرین قدر
4,096
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,357
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,401
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,515
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,643
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,097
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,916
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۷
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۲
گره بر باد
گره بر باد
۵۷۹
گره بر باد
گره بر باد
1,388
سایه ها
سایه ها
1,495
سایه ها
سایه ها
۴۳۵
دست شیطان
دست شیطان
1,015
باغ انار
باغ انار
۸۴۱
سقوط
سقوط
1,366
ثلث شب
ثلث شب
1,247
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,035
مکافات
مکافات
1,722
راز
راز
1,174
توبه
توبه
1,338
جبران
جبران
۹۸۷
نذر
نذر
1,058
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,075
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۱۱
رویای تلخ
رویای تلخ
1,327
سقوط
سقوط
۸۷۲
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۲۴
سرانجام
سرانجام
۹۵۵
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۴
تهمت
تهمت
۵۰۷
دوراهی
دوراهی
۷۶۶
همیشه داماد
همیشه داماد
17,166
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,720
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,367
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,444
تدبیر
تدبیر
2,212
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,582
بی قراری
بی قراری
3,227
گره بر باد
گره بر باد
2,284
پاپوش
پاپوش
2,828
شب شکار
شب شکار
3,833
دونده
دونده
2,019
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,666
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,661
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,585
آخر خط
آخر خط
2,200
بازتاب
بازتاب
2,991
بازیگر
بازیگر
2,879
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,580
برج جهان
برج جهان
2,211
حقیقت
حقیقت
2,696
در تاریکی
در تاریکی
2,761
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,380
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,280
درنگ
درنگ
2,214
برج جهان
برج جهان
1,327
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,747
تسویه حساب
تسویه حساب
6,003
پژواک
پژواک
3,558
محدوده خطر
محدوده خطر
3,169
حرف مردم
حرف مردم
3,577