حرف مردم

۳,۴۳۰

شبکه ۵
۱۱ تیر ماه ۱۳۹۳
۲۳:۰۷
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۵۳
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۸۲
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۲,۹۹۹
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۶۲
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۷۱۶
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۷۲
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۷۹
نذر
نذر
۱,۴۳۱
حاجت
حاجت
۱,۹۴۳
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۵۰
خواب گران
خواب گران
۱,۲۷۶
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۹۷
در کنار هم
در کنار هم
۱,۶۲۳
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۷۲۰
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۲۶۴
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۴۷
رهایی
رهایی
۱,۶۳۹
فریب
فریب
۵,۲۶۹
با من باش
با من باش
۱,۹۹۵
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۵۲۷
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۵۷
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۷۲
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۵۶
میزان
میزان
۱,۵۱۰
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۵۲
پیله
پیله
۱,۹۴۸
برگ آخر
برگ آخر
۲,۲۰۰
عاشق
عاشق
۴,۴۱۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۲۷
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۵۲
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۴۰
تغییر
تغییر
۱,۶۱۷
مکث
مکث
۲,۱۸۷
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۹۲
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۹۱
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۶۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۲۸
پاپوش
پاپوش
۲,۹۳۴
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۴۱
شب شکار
شب شکار
۲,۰۷۹
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۲۸
سقوط
سقوط
۱,۸۳۰
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۸۵
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۷۵
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۹۳
تدبیر
تدبیر
۱,۳۰۰
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۲۰
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۴۹
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۹۰
سکوت
سکوت
۱,۶۷۰
آبرو
آبرو
۲,۸۴۱
مقصر
مقصر
۲,۰۸۷
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۵۰
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۷۳
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۴۰
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۸۳
گودال
گودال
۱,۷۵۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۵۶
حاجت
حاجت
۲,۲۵۳
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۲,۰۱۰
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۶۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۳۱
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۴۰
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۸۶
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۸۴
مقصر
مقصر
۱,۳۱۱
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۳۱
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۶۸
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۸۳۱
گودال
گودال
۱,۳۹۹
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۳۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۴۰۸
مکث
مکث
۱,۷۴۵
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۴۴
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۶۱۳
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۲۹
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۴۲
انعکاس
انعکاس
۱,۶۲۷
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۲۲
انعکاس
انعکاس
۱,۰۱۲
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۴
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۲۱۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۴۵
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۷۰۳
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۷۰۸
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۳۹
آخرخط
آخرخط
۲,۵۲۹
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۲۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۶۲
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۹۲
ندارها
ندارها
۴,۱۵۹
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۲۹
بار کج
بار کج
۳,۲۷۶
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۱۶
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۷۰۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۸۳
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۳۱
بازی
بازی
۵,۰۰۱
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۲۸
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۵۳
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۵۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۳۶
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۶۰
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۴۱۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۵۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۴۰
تنهایی
تنهایی
۲,۳۸۷
دعوت
دعوت
۲,۱۰۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۶۷
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۷۳
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۷۰۴
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۴۸
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۹۶
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۴۳
تدبیر
تدبیر
۲,۵۹۸
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۷۵
ندارها
ندارها
۳,۸۲۸
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۶۸
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۲۰۵
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۸۱
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۸۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۹۷
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۶۱۹
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۲۹
مکث
مکث
۴,۰۱۷
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۸۴
انعکاس
انعکاس
۲,۱۲۴
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۱۰۰
آخر خط
آخر خط
۴,۵۸۴
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۶۶
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۸۱۴
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۸۴
حاجت
حاجت
۵,۲۵۷
غفلت
غفلت
۴,۷۵۳
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۵۵
حاجت
حاجت
۴,۰۴۷
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۴۱
عاشق
عاشق
۲۲,۹۲۰
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۸۹
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۷۰
مکافات
مکافات
۶,۳۳۶
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۹۱
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۸۴
بازتاب
بازتاب
۲,۹۹۸
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۷
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۱۰۸
دروغ
دروغ
۱,۲۸۲
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۲۲
سرانجام
سرانجام
۲,۶۵۸
جبران
جبران
۲,۰۸۰
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۵۰۳
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۹۶
نظرکرده
نظرکرده
۱,۶۱۵
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۸۷
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۶۷
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۸۲
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۲۹۰
جبران
جبران
۱,۹۸۹
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۴۶
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۹۳
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۵۸
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۷۵
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۴۰۴
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۶۰۴
بی قراری
بی قراری
۱,۵۳۱
تدبیر
تدبیر
۱,۱۷۰
دور باطل
دور باطل
۲,۶۶۷
حاجت
حاجت
۳,۲۵۰
سوگند
سوگند
۲,۴۲۴
بعد از تو
بعد از تو
۴,۰۵۴
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۵۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۶۲
سربازی
سربازی
۲,۸۹۲
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۲۳۱
نظر کرده
نظر کرده
۱,۷۷۴
سایه ها
سایه ها
۱,۵۱۱
بی قراری
بی قراری
۳,۵۴۷
بار کج
بار کج
۴,۱۶۷
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۶۲۲
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۷۰۴
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۲۶۱
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۵۱۱
سقوط
سقوط
۲,۵۹۷
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۶۵۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۷۴
بعد از تو
بعد از تو
۳,۵۸۱
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۲,۰۰۴
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۷۱۸
بازتاب
بازتاب
۱,۱۷۳
گره بر باد
گره بر باد
۱,۳۷۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۸۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۵۴
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۹۱
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۸۱۷
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۲۵۲
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۸۵۸
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۹۸۹
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۳۴۲
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۵۱۱
همیشه داماد
همیشه داماد
۱۳,۹۱۷
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۸۹
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۴۱۸
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۶۵
تدبیر
تدبیر
۱,۴۴۶
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۷۲۷
بی قراری
بی قراری
۲,۶۴۹
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۵۵
پاپوش
پاپوش
۲,۱۹۶
شب شکار
شب شکار
۳,۳۵۳
دونده
دونده
۱,۶۰۷
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۴۰۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۷۳
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۵۲
آخر خط
آخر خط
۱,۷۲۲
بازتاب
بازتاب
۲,۵۶۳
بازیگر
بازیگر
۱,۷۶۳
تقدیر
تقدیر
۱۳,۶۲۱
درنگ
درنگ
۲,۰۰۶
برج جهان
برج جهان
۱,۴۰۴
حقیقت
حقیقت
۱,۷۹۹
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۹۶
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۶۱۰
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۶۹۳
درنگ
درنگ
۱,۱۲۱
برج جهان
برج جهان
۱,۰۲۰
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۷۰۷
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۷۷
پژواک
پژواک
۲,۵۵۸
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۶۶