محدوده خطر

3,177

شبکه ۵
11 تیر ماه 1393
19:00
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,940
بر بال باد
بر بال باد
3,448
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,962
شلیک به خود
شلیک به خود
2,591
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,187
کسی بین ما
کسی بین ما
2,057
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,706
نذر
نذر
2,255
حاجت
حاجت
2,274
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,433
خواب گران
خواب گران
1,714
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,840
در کنار هم
در کنار هم
2,210
گوشی همراه
گوشی همراه
2,543
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,467
طعم زندگی
طعم زندگی
1,846
رهایی
رهایی
2,591
فریب
فریب
7,049
با من باش
با من باش
2,816
قلب مهربان
قلب مهربان
2,081
در میان جمع
در میان جمع
1,530
بهای ماندن
بهای ماندن
2,159
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,385
میزان
میزان
2,171
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,856
پیله
پیله
2,638
برگ آخر
برگ آخر
2,712
عاشق
عاشق
5,751
بزرگراه
بزرگراه
1,517
در برابر چشم
در برابر چشم
2,508
در میان جمع
در میان جمع
1,809
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,561
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,572
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,643
برگ آخر
برگ آخر
2,116
بزرگراه
بزرگراه
1,639
پاپوش
پاپوش
3,771
ثلث شب
ثلث شب
3,827
شب شکار
شب شکار
2,941
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,320
سقوط
سقوط
2,688
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,022
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,189
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,088
تدبیر
تدبیر
1,642
حلالم کن
حلالم کن
2,272
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,707
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,454
سکوت
سکوت
2,401
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,773
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,225
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,626
گودال
گودال
2,266
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,195
حاجت
حاجت
2,742
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,656
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,608
قلب شکسته
قلب شکسته
2,547
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,406
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,482
مقصر
مقصر
1,596
قلب شکسته
قلب شکسته
2,789
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,247
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,260
گودال
گودال
1,916
حلالم کن
حلالم کن
1,890
در میان جمع
در میان جمع
2,693
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,944
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,930
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,961
به آهستگی
به آهستگی
4,102
انعکاس
انعکاس
1,934
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,398
انعکاس
انعکاس
1,277
باغ انار
باغ انار
2,067
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,466
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,888
حلوای نقد
حلوای نقد
3,454
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,152
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,057
آخرخط
آخرخط
5,256
نقطه صفر
نقطه صفر
2,950
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,182
هنوز هستم
هنوز هستم
5,000
ندارها
ندارها
4,767
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,612
بار کج
بار کج
3,545
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,388
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,897
بومرنگ
بومرنگ
5,407
بازی
بازی
6,001
برداشت دوم
برداشت دوم
3,269
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,335
بهترین راه
بهترین راه
4,427
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,428
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,442
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,265
داستان واقعی
داستان واقعی
4,758
تنهایی
تنهایی
2,842
دعوت
دعوت
2,602
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,627
یک اشتباه
یک اشتباه
5,121
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,974
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,949
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,657
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,086
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,319
ندارها
ندارها
4,397
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,960
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,639
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,359
یک اشتباه
یک اشتباه
4,819
در میان جمع
در میان جمع
3,180
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,948
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,375
مکث
مکث
4,728
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,963
انعکاس
انعکاس
2,409
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,477
آخر خط
آخر خط
4,999
خواب صادق
خواب صادق
2,516
بهای ماندن
بهای ماندن
4,125
حاج خانم
حاج خانم
5,533
حاجت
حاجت
5,521
غفلت
غفلت
6,243
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,047
حاجت
حاجت
4,399
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,621
عاشق
عاشق
27,678
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,985
پیک عروس
پیک عروس
7,689
مکافات
مکافات
6,940
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,290
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,822
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,182
دروغ
دروغ
2,808
بهترین راه
بهترین راه
1,796
سرانجام
سرانجام
5,213
جبران
جبران
3,927
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,251
بعد از تو
بعد از تو
1,872
نظرکرده
نظرکرده
2,569
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,724
کلاف محبت
کلاف محبت
3,112
خواب صادق
خواب صادق
1,679
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,912
جبران
جبران
2,885
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,606
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,185
فقط چند روز
فقط چند روز
2,878
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,073
بی قراری
بی قراری
1,867
تدبیر
تدبیر
2,571
دور باطل
دور باطل
3,810
حاجت
حاجت
4,213
سوگند
سوگند
3,235
بعد از تو
بعد از تو
6,149
آخرین پل
آخرین پل
3,604
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,353
سربازی
سربازی
4,935
در سراشیبی
در سراشیبی
3,730
نظر کرده
نظر کرده
2,835
سایه ها
سایه ها
2,198
بی قراری
بی قراری
6,426
بار کج
بار کج
5,880
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,427
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,462
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,159
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,177
سقوط
سقوط
4,431
در سراشیبی
در سراشیبی
2,772
گره بر باد
گره بر باد
2,254
بعد از تو
بعد از تو
5,808
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,999
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,569
بازتاب
بازتاب
1,548
گره بر باد
گره بر باد
2,316
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,027
در سراشیبی
در سراشیبی
1,658
آخرین قدر
آخرین قدر
4,106
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,360
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,401
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,517
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,644
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,117
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,918
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۷
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۹۰
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۳
گره بر باد
گره بر باد
۵۷۹
گره بر باد
گره بر باد
1,392
سایه ها
سایه ها
1,508
سایه ها
سایه ها
۴۳۸
دست شیطان
دست شیطان
1,020
باغ انار
باغ انار
۸۴۵
سقوط
سقوط
1,366
ثلث شب
ثلث شب
1,250
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,045
مکافات
مکافات
1,723
راز
راز
1,175
توبه
توبه
1,344
جبران
جبران
۹۸۹
نذر
نذر
1,059
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,076
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۱۲
رویای تلخ
رویای تلخ
1,330
سقوط
سقوط
۸۷۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۲۷
سرانجام
سرانجام
۹۶۲
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۴۰۶
تهمت
تهمت
۵۱۵
دوراهی
دوراهی
۷۹۰
همیشه داماد
همیشه داماد
17,175
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,721
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,367
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,449
تدبیر
تدبیر
2,213
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,587
بی قراری
بی قراری
3,228
گره بر باد
گره بر باد
2,289
پاپوش
پاپوش
2,828
شب شکار
شب شکار
3,834
دونده
دونده
2,021
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,672
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,666
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,585
آخر خط
آخر خط
2,204
بازتاب
بازتاب
2,997
بازیگر
بازیگر
2,879
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,583
برج جهان
برج جهان
2,212
حقیقت
حقیقت
2,697
در تاریکی
در تاریکی
2,770
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,383
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,281
درنگ
درنگ
2,217
برج جهان
برج جهان
1,328
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,780
تسویه حساب
تسویه حساب
6,007
پژواک
پژواک
3,562