همیشه داماد

۱۳,۶۸۰

همیشه داماد
۲۳ آذر ماه ۱۳۹۲
۱۲:۲۲
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
۳,۱۷۶
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۳,۳۸۳
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۹۳۸
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۶
نیمه پنهان
نیمه پنهان
۲,۶۹۱
بی قراری
بی قراری
۲,۶۲۳
گره بر باد
گره بر باد
۱,۶۳۳
پاپوش
پاپوش
۲,۱۷۱
شب شکار
شب شکار
۳,۳۲۹
دونده
دونده
۱,۵۸۸
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
۱,۳۸۳
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۱,۸۲۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۲۴۲
آخر خط
آخر خط
۱,۷۰۳
بازتاب
بازتاب
۲,۵۳۶
بازیگر
بازیگر
۱,۷۳۰
تقدیر
تقدیر
۱۳,۳۶۹
درنگ
درنگ
۱,۹۶۴
برج جهان
برج جهان
۱,۳۸۴
حقیقت
حقیقت
۱,۷۵۱
در تاریکی
در تاریکی
۱,۴۶۲
طیب و طاهر
طیب و طاهر
۱,۵۷۵
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۴۹۳
درنگ
درنگ
۱,۰۸۰
برج جهان
برج جهان
۱,۰۱۴
توبه
توبه
۱,۵۷۶
راز
راز
۲,۶۶۳
تسویه حساب
تسویه حساب
۴,۲۲۵
پژواک
پژواک
۲,۵۱۸
محدوده خطر
محدوده خطر
۱,۹۲۴
حرف مردم
حرف مردم
۳,۳۶۸
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۱,۲۳۲
بر بال باد
بر بال باد
۲,۶۳۶
تیغ کهنه
تیغ کهنه
۲,۹۷۵
شلیک به خود
شلیک به خود
۱,۸۲۶
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
۱,۶۹۶
کسی بین ما
کسی بین ما
۱,۵۴۵
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
۲,۱۵۴
نذر
نذر
۱,۴۰۱
حاجت
حاجت
۱,۹۴۱
سقوط آزاد
سقوط آزاد
۳,۹۱۴
خواب گران
خواب گران
۱,۲۵۷
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
۱,۹۶۴
در کنار هم
در کنار هم
۱,۵۹۵
گوشی همراه
گوشی همراه
۱,۶۹۵
ازدواج آسان
ازدواج آسان
۴,۱۶۶
طعم زندگی
طعم زندگی
۱,۴۲۴
رهایی
رهایی
۱,۵۹۶
فریب
فریب
۵,۱۴۲
با من باش
با من باش
۱,۹۶۵
قلب مهربان
قلب مهربان
۱,۴۹۹
در میان جمع
در میان جمع
۱,۱۲۲
بهای ماندن
بهای ماندن
۱,۶۵۰
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۵۲۲
میزان
میزان
۱,۴۷۹
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۲,۸۱۹
پیله
پیله
۱,۹۲۰
برگ آخر
برگ آخر
۲,۱۸۵
عاشق
عاشق
۴,۳۷۰
بزرگراه
بزرگراه
۱,۱۱۳
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۵۴۸
در میان جمع
در میان جمع
۱,۳۱۰
تغییر
تغییر
۱,۵۹۷
مکث
مکث
۲,۱۷۵
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
۲,۰۸۵
گواهی عاشق
گواهی عاشق
۳,۴۵۷
برگ آخر
برگ آخر
۱,۷۴۶
بزرگراه
بزرگراه
۱,۳۱۸
پاپوش
پاپوش
۲,۹۱۳
ثلث شب
ثلث شب
۱,۹۲۰
شب شکار
شب شکار
۲,۰۴۶
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۱,۹۱۶
سقوط
سقوط
۱,۸۱۵
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۲,۴۶۸
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
۴,۹۲۵
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۴۷۰
تدبیر
تدبیر
۱,۲۸۷
حلالم کن
حلالم کن
۱,۸۰۵
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۲۳۷
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
۱,۹۶۷
سکوت
سکوت
۱,۶۴۸
آبرو
آبرو
۲,۸۲۷
مقصر
مقصر
۲,۰۶۴
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
۱,۳۴۳
در برابر چشم
در برابر چشم
۱,۶۵۶
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۹۰۶
راز موفقیت
راز موفقیت
۴,۹۱۴
گودال
گودال
۱,۷۳۳
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۱,۹۴۶
حاجت
حاجت
۲,۲۴۰
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۹۹۷
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۲,۱۵۴
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۰۱۳
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۲۲۳
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۰۷۵
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
۱,۸۴۱
مقصر
مقصر
۱,۲۹۴
قلب شکسته
قلب شکسته
۲,۳۰۹
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۱,۷۴۶
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
۱,۷۹۷
گودال
گودال
۱,۳۸۷
حلالم کن
حلالم کن
۱,۵۱۷
در میان جمع
در میان جمع
۲,۳۹۲
مکث
مکث
۱,۷۲۹
بزرگراه
بزرگراه
۱,۶۲۹
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
۱,۵۹۸
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۲,۴۰۷
به آهستگی
به آهستگی
۳,۳۱۱
انعکاس
انعکاس
۱,۶۰۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۰۵۱
انعکاس
انعکاس
۱,۰۰۴
باغ انار
باغ انار
۱,۶۴۱
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۱۹۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۱,۶۳۳
حلوای نقد
حلوای نقد
۲,۶۳۵
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
۱,۶۶۶
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۳,۶۲۲
آخرخط
آخرخط
۲,۵۱۹
نقطه صفر
نقطه صفر
۲,۲۱۲
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۱,۷۵۵
هنوز هستم
هنوز هستم
۴,۱۷۸
ندارها
ندارها
۴,۱۳۶
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۲,۳۱۲
بار کج
بار کج
۳,۲۶۵
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
۲,۱۰۳
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
۳,۶۷۷
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
۲,۷۶۲
بومرنگ
بومرنگ
۴,۷۰۶
بازی
بازی
۴,۹۷۵
برداشت دوم
برداشت دوم
۲,۷۰۷
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
۲,۷۲۴
بهترین راه
بهترین راه
۳,۳۲۴
هنوز هستم
هنوز هستم
۳,۱۲۸
به آهستگی
به آهستگی
۲,۱۴۷
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۳,۳۷۴
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۲,۰۴۸
داستان واقعی
داستان واقعی
۴,۳۲۳
تنهایی
تنهایی
۲,۳۷۰
دعوت
دعوت
۲,۰۸۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۳۵۵
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۰۴۸
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۱,۶۸۹
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
۲,۳۳۸
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
۲,۱۶۶
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۷۲۲
تدبیر
تدبیر
۲,۵۸۷
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
۲,۹۶۶
ندارها
ندارها
۳,۷۸۹
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۵,۳۳۷
معامله پایاپای
معامله پایاپای
۲,۱۸۷
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
۲,۸۶۴
یک اشتباه
یک اشتباه
۴,۴۷۱
در میان جمع
در میان جمع
۲,۸۸۶
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
۲,۵۹۷
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
۴,۶۰۵
مکث
مکث
۳,۹۷۹
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
۶,۵۷۳
انعکاس
انعکاس
۲,۱۱۶
نیمه گمشده
نیمه گمشده
۶,۰۸۴
آخر خط
آخر خط
۴,۵۶۷
خواب صادق
خواب صادق
۲,۱۵۲
بهای ماندن
بهای ماندن
۳,۷۹۸
حاج خانم
حاج خانم
۴,۴۴۶
حاجت
حاجت
۵,۲۴۰
غفلت
غفلت
۴,۷۱۴
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
۵,۵۳۴
حاجت
حاجت
۴,۰۲۵
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
۴,۳۲۴
عاشق
عاشق
۲۲,۶۲۳
مسافر مفلس
مسافر مفلس
۳,۳۶۲
پیک عروس
پیک عروس
۶,۳۱۴
مکافات
مکافات
۶,۳۰۳
راه و بیراه
راه و بیراه
۴,۱۵۸
شای از دست رفته
شای از دست رفته
۲,۶۴۹
بازتاب
بازتاب
۲,۹۶۴
انعکاس
انعکاس
۱,۴۴۲
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
۱,۰۶۷
دروغ
دروغ
۱,۲۳۹
بهترین راه
بهترین راه
۱,۲۰۵
سرانجام
سرانجام
۲,۵۷۴
جبران
جبران
۱,۹۸۱
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۱,۴۵۷
بعد از تو
بعد از تو
۱,۳۸۲
نظرکرده
نظرکرده
۱,۵۲۳
زندگی دوباره
زندگی دوباره
۱,۶۴۴
کلاف محبت
کلاف محبت
۱,۹۲۱
خواب صادق
خواب صادق
۱,۲۶۲
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
۳,۱۹۹
جبران
جبران
۱,۹۲۱
آخرین پل
آخرین پل
۱,۶۳۷
هنوز هستم
هنوز هستم
۱,۵۵۷
دست شیطان
دست شیطان
۱,۹۴۱
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
۲,۵۳۲
فقط چند روز
فقط چند روز
۱,۳۷۸
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
۱,۵۷۸
بی قراری
بی قراری
۱,۵۱۷
تدبیر
تدبیر
۱,۱۴۴
دور باطل
دور باطل
۲,۵۹۴
حاجت
حاجت
۳,۲۰۳
سوگند
سوگند
۲,۳۸۳
بعد از تو
بعد از تو
۳,۹۷۳
آخرین پل
آخرین پل
۲,۷۲۴
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۷۱۴
سربازی
سربازی
۲,۸۳۳
در سراشیبی
در سراشیبی
۳,۱۷۹
نظر کرده
نظر کرده
۱,۶۵۴
سایه ها
سایه ها
۱,۴۷۳
بی قراری
بی قراری
۳,۴۶۶
بار کج
بار کج
۴,۰۸۸
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
۲,۵۷۶
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۶۲۷
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
۴,۰۸۹
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
۱,۴۸۵
سقوط
سقوط
۲,۵۱۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۵۹۸
گره بر باد
گره بر باد
۱,۴۱۳
بعد از تو
بعد از تو
۳,۴۸۷
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
۱,۹۴۴
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۱,۶۷۳
بازتاب
بازتاب
۱,۱۳۷
گره بر باد
گره بر باد
۹۹۷
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
۱,۲۳۹
در سراشیبی
در سراشیبی
۱,۲۲۵
آخرین قدر
آخرین قدر
۲,۴۱۴
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
۷۴۳
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۱,۱۹۵
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۷۵۸
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
۸۰۸