همیشه داماد

17,168

شبکه ۵
23 آذر ماه 1392
12:22
هم پای یک پیاده
هم پای یک پیاده
3,714
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
4,363
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,444
تدبیر
تدبیر
2,205
نیمه پنهان
نیمه پنهان
4,581
بی قراری
بی قراری
3,226
گره بر باد
گره بر باد
2,270
پاپوش
پاپوش
2,826
شب شکار
شب شکار
3,825
دونده
دونده
2,010
دنیای قشنگ
دنیای قشنگ
2,658
ماه در مرداب
ماه در مرداب
2,655
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,581
آخر خط
آخر خط
2,194
بازتاب
بازتاب
2,979
بازیگر
بازیگر
2,871
تقدیر
تقدیر
14,049
درنگ
درنگ
2,577
برج جهان
برج جهان
2,197
حقیقت
حقیقت
2,692
در تاریکی
در تاریکی
2,480
طیب و طاهر
طیب و طاهر
2,374
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,275
درنگ
درنگ
2,206
برج جهان
برج جهان
1,323
توبه
توبه
1,576
راز
راز
4,689
تسویه حساب
تسویه حساب
5,985
پژواک
پژواک
3,556
محدوده خطر
محدوده خطر
3,157
حرف مردم
حرف مردم
3,577
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
1,936
بر بال باد
بر بال باد
3,414
تیغ کهنه
تیغ کهنه
3,955
شلیک به خود
شلیک به خود
2,583
و نسیم می وزد
و نسیم می وزد
2,182
کسی بین ما
کسی بین ما
2,053
مهلت یافتگان
مهلت یافتگان
2,685
نذر
نذر
2,251
حاجت
حاجت
2,270
سقوط آزاد
سقوط آزاد
5,405
خواب گران
خواب گران
1,697
دوباره شروع کن
دوباره شروع کن
2,840
در کنار هم
در کنار هم
2,207
گوشی همراه
گوشی همراه
2,515
ازدواج آسان
ازدواج آسان
5,437
طعم زندگی
طعم زندگی
1,840
رهایی
رهایی
2,578
فریب
فریب
7,030
با من باش
با من باش
2,809
قلب مهربان
قلب مهربان
2,075
در میان جمع
در میان جمع
1,527
بهای ماندن
بهای ماندن
2,153
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
3,373
میزان
میزان
2,161
گواهی عاشق
گواهی عاشق
3,856
پیله
پیله
2,636
برگ آخر
برگ آخر
2,704
عاشق
عاشق
5,748
بزرگراه
بزرگراه
1,507
در برابر چشم
در برابر چشم
2,507
در میان جمع
در میان جمع
1,804
تغییر
تغییر
1,655
مکث
مکث
2,558
جبران ناپذیر
جبران ناپذیر
2,571
گواهی عاشق
گواهی عاشق
4,627
برگ آخر
برگ آخر
2,115
بزرگراه
بزرگراه
1,637
پاپوش
پاپوش
3,770
ثلث شب
ثلث شب
3,811
شب شکار
شب شکار
2,936
مسافر مفلس
مسافر مفلس
2,319
سقوط
سقوط
2,683
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
3,014
یه دروغ کوچولو
یه دروغ کوچولو
6,169
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,082
تدبیر
تدبیر
1,641
حلالم کن
حلالم کن
2,263
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,709
زندگی با چشمان بسته
زندگی با چشمان بسته
2,452
سکوت
سکوت
2,395
آبرو
آبرو
2,873
مقصر
مقصر
2,772
دور یا نزدیک
دور یا نزدیک
1,375
در برابر چشم
در برابر چشم
3,224
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,010
راز موفقیت
راز موفقیت
6,604
گودال
گودال
2,241
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
2,193
حاجت
حاجت
2,744
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,038
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,654
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,606
قلب شکسته
قلب شکسته
2,546
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
1,406
زندگی شرافتمندانه
زندگی شرافتمندانه
2,475
مقصر
مقصر
1,593
قلب شکسته
قلب شکسته
2,777
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
2,248
جایزه ای برای قدرت
جایزه ای برای قدرت
2,259
گودال
گودال
1,875
حلالم کن
حلالم کن
1,888
در میان جمع
در میان جمع
2,693
مکث
مکث
1,786
بزرگراه
بزرگراه
1,943
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
شانه هاییکه دنیا را به دوش می کشند
1,927
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
2,949
به آهستگی
به آهستگی
4,089
انعکاس
انعکاس
1,929
نیمه گمشده
نیمه گمشده
7,388
انعکاس
انعکاس
1,275
باغ انار
باغ انار
2,058
زندگی دوباره
زندگی دوباره
1,467
نیمه گمشده
نیمه گمشده
1,888
حلوای نقد
حلوای نقد
3,456
یک زندگی ساده
یک زندگی ساده
2,137
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
4,056
آخرخط
آخرخط
5,238
نقطه صفر
نقطه صفر
2,935
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,187
هنوز هستم
هنوز هستم
4,944
ندارها
ندارها
4,770
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,612
بار کج
بار کج
3,542
یه زندگی ساده
یه زندگی ساده
2,389
مرخصی اجباری
مرخصی اجباری
3,757
کسی ما را می بیند
کسی ما را می بیند
3,885
بومرنگ
بومرنگ
5,395
بازی
بازی
5,982
برداشت دوم
برداشت دوم
3,255
دوباره نگاه کن
دوباره نگاه کن
3,333
بهترین راه
بهترین راه
4,413
هنوز هستم
هنوز هستم
3,160
به آهستگی
به آهستگی
2,427
بعضی رویاها
بعضی رویاها
4,428
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,265
داستان واقعی
داستان واقعی
4,752
تنهایی
تنهایی
2,839
دعوت
دعوت
2,588
دور و نزدیک
دور و نزدیک
1,623
یک اشتباه
یک اشتباه
5,090
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
1,972
همنوعت را دوست بدار
همنوعت را دوست بدار
2,945
وسوسه پارکبان
وسوسه پارکبان
2,659
قرار عاشورا
قرار عاشورا
3,774
تدبیر
تدبیر
3,087
ما همه مثل همیم
ما همه مثل همیم
3,320
ندارها
ندارها
4,398
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
5,961
معامله پایاپای
معامله پایاپای
2,607
خاطره ی سپید
خاطره ی سپید
4,340
یک اشتباه
یک اشتباه
4,817
در میان جمع
در میان جمع
3,178
ساختمان ایده آل
ساختمان ایده آل
2,948
شرطی برای زندگی
شرطی برای زندگی
5,368
مکث
مکث
4,718
لطفا حلالم کن
لطفا حلالم کن
6,960
انعکاس
انعکاس
2,403
نیمه گمشده
نیمه گمشده
6,470
آخر خط
آخر خط
4,996
خواب صادق
خواب صادق
2,517
بهای ماندن
بهای ماندن
4,123
حاج خانم
حاج خانم
5,525
حاجت
حاجت
5,522
غفلت
غفلت
6,230
نقطه ی صفر
نقطه ی صفر
6,051
حاجت
حاجت
4,397
سه دقیقه تا زنده ماندن
سه دقیقه تا زنده ماندن
4,621
عاشق
عاشق
27,613
مسافر مفلس
مسافر مفلس
3,985
پیک عروس
پیک عروس
7,675
مکافات
مکافات
6,935
راه و بیراه
راه و بیراه
4,306
شای از دست رفته
شای از دست رفته
3,281
بازتاب
بازتاب
3,074
انعکاس
انعکاس
1,816
همین نزدیکی ها
همین نزدیکی ها
2,182
دروغ
دروغ
2,781
بهترین راه
بهترین راه
1,785
سرانجام
سرانجام
5,188
جبران
جبران
3,917
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
2,244
بعد از تو
بعد از تو
1,870
نظرکرده
نظرکرده
2,570
زندگی دوباره
زندگی دوباره
2,716
کلاف محبت
کلاف محبت
3,106
خواب صادق
خواب صادق
1,665
همسایه ات را مقدم بدار
همسایه ات را مقدم بدار
4,881
جبران
جبران
2,883
آخرین پل
آخرین پل
1,679
هنوز هستم
هنوز هستم
1,613
دست شیطان
دست شیطان
2,600
اتفاق خودش نمی افتد
اتفاق خودش نمی افتد
4,156
فقط چند روز
فقط چند روز
2,856
آن دسته از آدمها
آن دسته از آدمها
2,074
بی قراری
بی قراری
1,866
تدبیر
تدبیر
2,550
دور باطل
دور باطل
3,800
حاجت
حاجت
4,205
سوگند
سوگند
3,234
بعد از تو
بعد از تو
6,135
آخرین پل
آخرین پل
3,589
دور و نزدیک
دور و نزدیک
2,357
سربازی
سربازی
4,922
در سراشیبی
در سراشیبی
3,724
نظر کرده
نظر کرده
2,838
سایه ها
سایه ها
2,193
بی قراری
بی قراری
6,347
بار کج
بار کج
5,868
نیمه ی گمشده
نیمه ی گمشده
3,417
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
3,458
نقطه تلاقی
نقطه تلاقی
6,129
رشوه کارگشا
رشوه کارگشا
2,170
سقوط
سقوط
4,415
در سراشیبی
در سراشیبی
2,676
گره بر باد
گره بر باد
2,249
بعد از تو
بعد از تو
5,745
خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
2,987
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
2,550
بازتاب
بازتاب
1,544
گره بر باد
گره بر باد
2,322
بعد از اولین گناه
بعد از اولین گناه
2,024
در سراشیبی
در سراشیبی
1,654
آخرین قدر
آخرین قدر
4,071
برنده ی خوشبخت
برنده ی خوشبخت
1,352
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
2,402
آغاز تلخ
آغاز تلخ
1,510
انگار گفته بودی
انگار گفته بودی
1,641
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,075
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
1,914
خواب صادق
خواب صادق
۶۹۴
ماه در مرداب
ماه در مرداب
۶۸۹
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۵۱۲
گره بر باد
گره بر باد
۵۶۸
گره بر باد
گره بر باد
1,386
سایه ها
سایه ها
1,471
سایه ها
سایه ها
۴۳۴
دست شیطان
دست شیطان
1,009
باغ انار
باغ انار
۸۳۴
سقوط
سقوط
1,363
ثلث شب
ثلث شب
1,241
با خیال آسوده
با خیال آسوده
1,021
مکافات
مکافات
1,707
راز
راز
1,174
توبه
توبه
1,338
جبران
جبران
۹۷۶
نذر
نذر
1,047
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
1,064
رویای تلخ
رویای تلخ
۸۰۱
رویای تلخ
رویای تلخ
1,319
سقوط
سقوط
۸۶۶
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۷۳۲
سرانجام
سرانجام
۹۱۶
ورای زندگی معمول
ورای زندگی معمول
۳۹۷
تهمت
تهمت
۴۸۱
دوراهی
دوراهی
۷۳۰