پاییز پنبه زار

۸۶۹

پاییز پنبه زار
۱۵ آذر ماه ۱۳۹۲
۱۰:۱۴