اردوی تیم ملی نابینایان و کم بینایان

۶۰۷

اردوی تیم ملی نابینایان و کم بینایان
۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲
۱۹:۳۰
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۹۳
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۹۳
۲۹۲
پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳
پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳
۲۹۸
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۳
پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۳
۳۳۰
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
۳۰۴
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳
۴۷۰
پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳
پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۳
۲۸۷
پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳
پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳
۳۱۶
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳
۴۳۰
پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳
پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳
۴۷۵
قهرمانان ورزشی معلولین
قهرمانان ورزشی معلولین
۴۹۴
نگاهی به ورزش جانبازان و معلولین
نگاهی به ورزش جانبازان و معلولین
۷۵۷
پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳
پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳
۹۱۰
گزارش از کاروان غدیر (اعزامی به مسابقات پاراآسیایی اینچئون)
گزارش از کاروان غدیر (اعزامی به مسابقات پاراآسیایی اینچئون)
۹۵۵
نگاهی به ورزش جانبازان و معلولین
نگاهی به ورزش جانبازان و معلولین
۹۷۹
هیئت ورزش معلولین و جانبازان - استان البرز
هیئت ورزش معلولین و جانبازان - استان البرز
۱,۲۳۶
بررسی رویدادهای ورزش جانبازان و معلولین
بررسی رویدادهای ورزش جانبازان و معلولین
۶۹۴
پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳
پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۳
۷۰۱
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
۶۹۴
جمعه ٠٧ شهریور ۱٣۹٣
جمعه ٠٧ شهریور ۱٣۹٣
۵۵۱
پنجشنبه ٠٦ شهریور ۱٣۹٣
پنجشنبه ٠٦ شهریور ۱٣۹٣
۵۰۶
جانبازان معلولین
جانبازان معلولین
۹۷۵
فوتبال نابینایان
فوتبال نابینایان
۷۶۸
بررسی ورزش معلولین و جانبازان
بررسی ورزش معلولین و جانبازان
۸۱۳
راهپیمایی خانواده شهدا و جانبازان به دماوند
راهپیمایی خانواده شهدا و جانبازان به دماوند
۶۲۷
مسابقات کشوری گلبال
مسابقات کشوری گلبال
۱,۳۰۹
پنج شنبه ٠۹ مرداد ۱٣۹٣
پنج شنبه ٠۹ مرداد ۱٣۹٣
۴۳۵
پنجشنبه ۲٦ تیر ۱٣۹٣
پنجشنبه ۲٦ تیر ۱٣۹٣
۴۳۸
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱٣۹٣
پنجشنبه ۱۲ تیر ۱٣۹٣
۴۰۵
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱٣۹٣
پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱٣۹٣
۵۰۰
پنجشنبه ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٣
پنجشنبه ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹٣
۶۱۸