قسمت ۱

۴,۲۳۱

قسمت ۱
۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
۱۷:۰۰
تا انتهای خواب
تا انتهای خواب
۵,۱۴۵
بعضی رویاها
بعضی رویاها
۴,۵۷۴
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
۳,۴۲۹
شوخی
شوخی
۵,۰۶۵
توبه
توبه
۲,۸۲۲
قرار عاشورا
قرار عاشورا
۳,۴۳۴
داستانی دیگر
داستانی دیگر
۲,۰۸۵
برج جهان
برج جهان
۱,۸۶۳
خوابگرد
خوابگرد
۲,۳۲۵
شورش
شورش
۱,۷۴۳
هیئت دار
هیئت دار
۱,۹۹۹
تدبیر
تدبیر
۱,۴۲۶
تهمت
تهمت
۱۷,۷۴۹
بی قراری
بی قراری
۲,۹۴۲
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
شانه هایی که دنیا را به دوش می کشند
۲,۱۴۷
تو مشغول مردنت بودی
تو مشغول مردنت بودی
۲,۸۷۵
درنگ
درنگ
۱,۶۵۵
دروغ
دروغ
۲,۰۵۶
مسافر کربلا
مسافر کربلا
۱,۹۹۵
برای زندگی معمول
برای زندگی معمول
۲,۰۹۶
غزلی که شیطان برای من سرود
غزلی که شیطان برای من سرود
۶,۰۵۵
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۸۰۲
همنوعت را دوست دارم
همنوعت را دوست دارم
۲,۸۵۱
بهترین راه
بهترین راه
۳,۷۶۱
تغییر
تغییر
۳,۴۲۶
جبران
جبران
۶,۱۸۸
۴,۷۰۴
دوراهی
دوراهی
۵,۲۰۴
تدبیر
تدبیر
۲,۲۳۸
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۲,۳۹۸
راز
راز
۳,۳۱۸
آغاز تلخ
آغاز تلخ
۴,۶۲۸
دور و نزدیک
دور و نزدیک
۱,۶۱۲
بازمانده ی روز
بازمانده ی روز
۲,۲۱۱
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۶/۹/۵
۵,۰۱۵
آسان ترين راه
آسان ترين راه
۲,۴۹۵
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
خود کرده را تدبیر نیست ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
۴,۷۰۸
هشدار
هشدار
۲,۹۸۳
همپای یک پیاده
همپای یک پیاده
۴,۱۶۸
دست شیطان
دست شیطان
۵,۸۱۱
پژواک
پژواک
۴,۷۸۳
مکافات
مکافات
۵,۳۸۸
بهشت همین نزدیکی هاست
بهشت همین نزدیکی هاست
۳,۷۵۷
گره بر باد
گره بر باد
۳,۳۲۷
دل شکسته نباید داشت
دل شکسته نباید داشت
۳,۷۸۳
کپی برابر اصل
کپی برابر اصل
۷,۱۷۷
زنگها
زنگها
۱,۸۶۵
بار کچ
بار کچ
۲,۶۱۶
تنها برای یک شب
تنها برای یک شب
۳,۹۶۲
آخرین پل
آخرین پل
۲,۳۴۲
آخرین پل
آخرین پل
۱,۵۲۷
توبه
توبه
۳,۳۳۸